Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

PROJEKTE

  • PROJEKTI ENGINE

ENGINE – “Modernizimi i kurrikulave inxhinierike në energjinë e rinovueshme në Universitetet Shqiptare”, i bashkëfinancuar nga Programi Erasmus+ i Bashkimit Europian dhe i drejtuar nga Universiteti Politeknik mbledh së bashku 11 partnerë. Synimi i projektit është modernizimi dhe ndërkombëtarizimi i kurrikulave të AFP-së dhe Bachelor në Inxhinieri për Energjitë e Rinovueshme në universitetet e synuara në Shqipëri nëpërmjet inovacionit të kurrikulave në përputhje me zhvillimin e ri në zonë dhe kërkesën e tregut të punës. Përdorimi i burimeve të rinovueshme të energjisë dhe përmirësimi i efiçencës së energjisë siguron një ekonomi të qëndrueshme bazuar në kushtet e zhvillimit shkencor. Për të përmbushur të gjitha objektivat dhe detyrimet kombëtare të vendosura nga BE për vendet anëtare, por edhe për vendet kandidate (siç është Shqipëria), është e nevojshme ndërgjegjësimi i brezit të ri për përdorimin e BRE-ve, përmirësimi i efiçencës së energjisë, hartimi i kurrikulave. dhe përmirësimin e ekzistuesve, trajnimin e stafit akademik dhe ndërtimin e laboratorëve, zgjerimin e rrjetit të bashkëpunimit me Institucionet Ndërkombëtare të Arsimit të Lartë për njohjen dhe zbatimin e teknologjive moderne të energjisë.

Aktivitete në kuadër te projektit ENGINE

Data 25 Maj 2022

Data 30 Maj - 2 Qershor 2022

Data 14 -15 Mars 2023

Data 29-30 Maj 2023

Data 13-15 Qershor 2023

 

  •  PROJEKTI SEQA-ESG

Objektivi kryesor i projektit është të mbështesë agjencitë e sigurimit të cilësisë (QA) dhe autoritetet kombëtare përgjegjëse për arsimin e lartë, në gjashtë vendet si Shqipëri, Republika Çeke, Malta, Moldavia, Mali i Zi dhe Sllovakia, për të krijuar një sistem të sigurimit të cilësisë, në përputhje me ESG, i cili është një nga angazhimet kryesore të Procesit të Bolonjës.
Më konkretisht, projekti synon të arrijë: korniza ligjore në përputhje me ESG (European Standard Guidelines); përafrimi i proceseve të sigurimit të cilësisë me metodën e ESG; lidhja e kritereve kombëtare me ESG; metodat dhe kriteret e duhura për përfshirjen e vlerësuesve të jashtë dhe palëve të interesit (stakeholders), në sigurimin e jashtëm të cilësisë. 

Aktivitete në kuadër te projektit SEQA-ESG:

Datë 4 Nëntor 2020

Datë 28 - 29 Qershor 2022

Datë 1 - 2 Shtator 2022

Datë 23 Nëntor 2022

 

  • PROJEKTI  DualAFS

DualAFS është një projekt i financuar nga BE në fushën e arsimit në Kosovë dhe Shqipëri. Ai synon punësim më të mirë të të diplomuarve, njohuri dhe kapacitet inovativ në shkencat bujqësore dhe zooteknike, si dhe përmirësimin e konkurrencës së biznesit në sektorin e bujqësisë dhe ushqimit për të fituar të ardhura më të mira në të ardhmen. Projekti është i strukturuar në 9 paketa pune: WP1 Konstituimi i projektit, WP2 – Hulumtimi i Anketës Bazë, WP3 Ngritja e kapaciteteve dhe materialet mësimore, WP4 – Zhvillimi i kurrikulës, WP5 – Pajisjet, WP6 – Miratimi për pilotim dhe akreditim, WP7 – Elementet e Planit të Cilësisë, WP8 – Shpërndarja e informacionit në lidhje me aktivitetet dhe rezultatet e projektit, WP9 Menaxhimi i projektit.

Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë është një nga partnerët e asociuar pjesë e këtij projekti.

Aktivitete në kuadër te projektit DualAFS  Kliko këtu