Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

Legjislacioni mbi ASCAL

Ligje

 1. Ligji Nr. 80/2015, Për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë
 2. Ligji Nr. 9741, datë 21.05.2007, Për Arsimin e Lartë në Republikën e Shqipërisë - i ndryshuar  (me ligjet Nr. 9832, datë 12.11.2007, Nr. 10307, datë 22.07.2010, Nr. 10493, datë 15.12.2011)

 

Urdhëra të Kryeministrit

 1. Urdhër Nr. 41, datë 08.02.2019, Për lirimin dhe emërimin në detyrë të drejtorit të Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë
 2. Urdhër Nr. 44, datë 11.04.2017, Për emërimin në detyrë të drejtorit të Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

 

Vendime dhe Urdhëra të Këshillit të Ministrave

 1. Vendim i KM nr. 824, datë 24.12.2021, "Për miratimin e Kodit të Cilësisë së Arsimit të Lartë."
 2. Vendim i KM nr. 825, datë 24.12.2021, " Për disa shtesa dhe ndryshime në Vendimin Nr. 109, datë 15.2.2017 të Këshillit të Ministrave, "Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë e të Bordit të Akreditimit dhe për përcaktimin e tarifave për proceset e sigurimit të cilësisë në arsimin e lartë", të ndryshuar."
 3. Vendim i KM nr. 621, datë 22.10.2021, "Për miratimin e strategjisë kombëtare për arsimin 2021–2026 dhe të planit të veprimit për zbatimin e saj"
 4. Strategjia Kombëtare e Arsimit 2021-2026
 5. Vendim i KM nr.185, datë 25.3.2021, Për  ndryshime dhe shtesa në vendimin nr.41, datë 24.1.2018 “Për elementët e programeve të studimit të ofruara nga institucionet e arsimit të lartë”, të ndryshuar.
 6. Vendim i KM nr. 879, datë 18.12.2019, Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 41, datë 24.1.2018, të këshillit të ministrave, “Për elementet e programeve të studimit të ofruara nga institucionet e arsimit të lartë”
 7. Vendim i KM nr. 562, datë 31.07.2019, Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 109, datë 15.02.2017, të Këshillit të Ministrave 
 8. Vendim i KM nr. 109, datë 15.02.2017, Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë e të Bordit të Akreditimit dhe për përcaktimin e tarifave për proceset e sigurimit të cilësisë në Arsimin e Lartë
 9. Vendim i KM nr. 990, datë 09.12.2015, Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 424, datë 02.06.2010, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e rregullores për sistemin e akreditimit, organizimin dhe veprimtarinë e institucioneve të sigurimit të jashtëm të cilësisë”, të ndryshuar 
 10. Vendim i KM nr. 141, datë 18.02.2015, Për disa ndryshime në vendimin nr. 424, datë 02.06.2010, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e rregullores për sistemin e akreditimit, organizimin dhe veprimtarinë e institucioneve të sigurimit të jashtëm të cilësisë”, të ndryshuar 
 11. Vendim i KM nr. 928, datë 04.10.2013, Për shfuqizimin e vendimit nr. 359, datë 24.04.2013 të Këshillit të Ministrave “Për një ndryshim në vendimin nr. 424, datë 02.06.2010, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e rregullores për sistemin e akreditimit, organizimin dhe veprimtarinë e institucioneve të sigurimit të jashtëm të cilësisë”, të ndryshuar”
 12. Vendim i KM nr. 359, datë 24.04.2013, Për një ndryshim në vendimin nr. 424, datë 02.06.2010, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e rregullores për sistemin e akreditimit, organizimin dhe veprimtarinë e institucioneve të sigurimit të jashtëm të cilësisë”, të ndryshuar (shfuqizuar)
 13. Vendim i KM nr. 101, datë 06.02.2013, Për një shtesë në vendimin nr. 424, datë 02.06.2010, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e rregullores për sistemin e akreditimit, organizimin dhe veprimtarinë e institucioneve të sigurimit të jashtëm të cilësisë”, të ndryshuar
 14. Vendim i KM nr. 368, datë 14.04.2011, Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr. 424, datë 02.06.2010, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e rregullores për sistemin e akreditimit, organizimin dhe veprimtarinë e institucioneve të sigurimit të jashtëm të cilësisë”, të ndryshuar
 15. Urdhër i KM nr. 171, datë 27.09.2010, Për miratimin e strukturës dhe të organikës së Agjencisë së Akreditimit të Arsimit të Lartë
 16. Vendim i KM nr. 424, datë 02.06.2010, Për miratimin e rregullores për sistemin e akreditimit, organizimin dhe veprimatrinë e institucioneve të sigurimit të cilësisë
 17. Vendim i KM nr. 1509, datë 30.07.2008, Për miratimin e Strategjisë Kombëtare për Arsimin e Lartë, 2008 - 2013.
 18. Vendim i KM nr. 303, datë 01.07.1999, Për krijimin e Sistemit të Akredimit në Arsimin e Lartë

 

Urdhëra dhe Udhëzime të Ministrit përgjegjës për Arsimin

 1. Urdhër i MAS nr. 43/1, datë 24.02.2014, Për emërim të përkohshëm në detyrë
 2. Urdhër i MAS nr. 43, datë 21.02.2014, Për lirim dhe emërim në detyrë
 3. Udhëzim i përbashkët i MASh dhe MINFIN nr. 7, datë 08.03.2013, Për një ndryshim dhe shtesë në udhëzimin nr. 29/1, datë 16.08.2011 “Për përcaktimin e tarifave dhe shërbimeve që kryen Agjencia Publike e Akreditimit të Arsimit të Lartë”
 4. Udhëzim i përbashkët i MASh dhe MINFIN nr. 29/1, datë 16.08.2011, Për përcaktimin e e tarifave të shërbimeve që kryen Agjencia Publike e Akreditimit të Arsimit të Lartë
 5. Udhëzim i përbashkët i MASh dhe MINFIN nr. 29, datë 04.08.2011, Për përcaktimin e e tarifave të shërbimeve që kryen Agjencia Publike e Akreditimit të Arsimit të Lartë
 6. Udhëzim i përbashkët i MASh dhe MINFIN nr. 2, datë 18.01.2011, Për përcaktimin e tarifave dhe shërbimeve që kryen Agjencia Publike e Akreditimit të Arsimit të Lartë
 7. Urdhër i MASh nr. 408, datë 10.08.2010, Për lirimin dhe emërimin në detyrë
 8. Udhëzim i MASh nr. 4, datë 28.02.2006, Për përcaktimin e tarifave të vlerësimit dhe akreditimit për shkollat e larta jopublike