Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

Financat

Viti 2017

Raport monitorimi financiar


Regjistri i parashikimeve te prokurimeve publike


Regjistri i realizimit te prokurimeve publike


Tabelat e buxhetit per shpenzimet korrente dhe te rishikuara


Viti 2016

Raport monitorimi financiar


Regjistri i parashikimeve te prokurimeve publike


Regjistri i realizimit te prokurimeve publike


Tabela e buxhetit per shpenzime korrente


Viti 2015

Raporte monitorimi financiar


Regjistri i parashikimeve te prokurimeve publike


Regjistri i realizimit te prokurimeve publike


Tabela e Buxhetit per shpenzimet korrente


Viti 2014

Raport monitorimi financiar


Regjistri i parashikimeve te prokurimeve publike


Regjistri i realizimeve te prokurimeve publike


Tabela e buxhetit per shpenzime korrente


Viti 2013

Raporte monitorimi financiar


Regjistri i parashikimeve te prokurimeve publike


Regjistri i realizimit te prokurimeve publike


Tabela e Buxhetit per shpenzimet korrente


Viti 2012

Regjistri i parashikimeve te prokurimeve publike


Regjistri i realizimit te prokurimeve publike


Tabela e buxhetit per shpenzimet korrente


Viti 2011

Regjistri i parashikimeve te prokurimeve publike


Regjistri i realizimit te prokurimeve publike


Tabela e buxhetit per shpenzime korrente


Viti 2010

Regjistri i parashikimeve te prokurimeve publike


Regjistri i realizimit te prokurimeve publike


Tabela e buxhetit per shpenzimet korrente


Media