Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

Kodi i Cilësisë

Kodi i Cilësisë së Arsimit të Lartë është dokumenti kryesor për të gjitha proceset dhe procedurat e sigurimit të cilësisë në arsimin e lartë (IAL). Ai përcakton standardet shtetërore të cilësisë, të detyrueshme për zbatim prej institucioneve të arsimit të lartë.

Kodi i Cilësisë u hartua nga grupi i punës i ngritur me urdhër të Ministrit të Arsimit dhe Sportit.

Kodi i Cilësisë i miratur me VKM Nr. 531, datë 11.09.2018 është përmbledhje e standardeve shtetërore për sigurimin e cilësisë, për programet e studimit me karakter profesional, programet e ciklit të parë të studimeve Bachelor, programet e studimit të ciklit të dytë "Master profesional", "Master i shkencave" dhe "Master i arteve", si dhe për programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë. Për realizimin e proceseve të vlerësimit të jashtëm ASCAL dhe IAL mbështen në Kodin e Cilësisë.

Kodi i Cilësisë së Arsimit të Lartë miratuar me VKM Nr. 531, datë 11.09.2018