Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

Publikime

Shqip

 • ASCAL - Të dhëna statistikore për 6 mujorin e parë të vitit 2021 
 • ASCAL - Raporti Vjetor 2020 
 • ASCAL - Raporti Vjetor 2019 
 • ASCAL - Raporti Vjetor 2018
 • Modeli i Raportit të Vlerësimit të Brendshëm - Akreditimi Institucional (shqip)
 • Modeli i Raportit të Vlerësimit të Brendshëm - Akreditimi Institucional (anglisht)
 • Modeli i Raportit të Vlerësimit të Brendshëm - Bachelor
 • Modeli i Raportit të Vlerësimit të Brendshëm - Master Profesional
 • Modeli i Raportit të Vlerësimit të Brendshëm - Master i Shkencave dhe Arteve (shqip)
 • Modeli i Raportit të Vlerësimit të Brendshëm - Master i Shkencave dhe Arteve (anglisht)
 • Modeli i Raportit të Vlerësimit të Brendshëm - Program Studimi me Karakter Profesional
 • Modeli i Raportit të Vlerësimit të Brendshëm - Programi i integruar i studimit “Master i shkencave” (shqip)
 • Modeli i Raportit të Vlerësimit të Brendshëm - Programi i integruar i studimit “Master i shkencave” (anglisht)
 • Modeli i Raportit të Vlerësimit të Brendshëm - Programi "Studimet Specializuese Afatgjata” (shqip)
 • Modeli i Raportit të Vlerësimit të Brendshëm për akreditim periodik - Master Integruar (standartet e reja)
 • Modeli i Raportit të Vlerësimit të Brendshëm për akreditim periodik - Master Profesional (standartet e reja) 
 • Modeli i Raportit të Vlerësimit të Brendshëm për akreditim periodik - Master Shkencave & Arteve (standartet e reja)
 • Modeli i Raportit të Vlerësimit të Brendshëm për akreditim periodik - Bachelor (standartet e reja)
 • Modeli i Raportit të Vlerësimit të Brendshëm për akreditim periodik - Diplomë Profesionale (standartet e reja)
 • Modeli i Raportit të Vlerësimit të Brendshëm - Bachelor (Për programet e Grupuara)
 • Modeli i Raportit të Vlerësimit të Brendshëm - Diplomë Profesionale (Për programet e Grupuara)
 • Modeli i Raportit të Vlerësimit të Brendshëm - Master i Integruar i Shkencave (Për programet e Grupuara)
 • Modeli i Raportit të Vlerësimit të Brendshëm - Master i Shkencave & Arteve (Për programet e Grupuara)
 • Modeli i Raportit të Vlerësimit të Brendshëm - Master Profesional (Për programet e Grupuara)
 • Modeli i tabelave përmbledhëse për Aneks të RVB
 • Manual “Vlerësimi i cilësisë së mësimdhënies nëpërmjet pyetësorit kombëtar të studentëve” (miratuar me VBA Nr.14, datë 01.02.2019)
 • Manual “Vlerësimi i cilësisë së mësimdhënies nëpërmjet pyetësorit kombëtar të studentëve” (miratuar me VBA Ekstra Nr. 2, datë 30.03.2018)
 • Manual për vlerësimin e jashtëm në kuadër të akreditimit të Institucioneve të Arsimit të Lartë në Shqipëri 2016-2017
 • Manual për Procedurat dhe Afatet për Vlerësimin e Cilësisë në kuadër të akreditimit të Institucioneve të Arsimit të Lartë dhe programeve të studimit 2017
 • Manual për procedurat dhe afatet për vlerësimin e cilësisë për akreditimin e institucioneve të arsimit të lartë dhe të programeve të studimit 2015 
 • Standardet për Sigurimin e Cilësisë për Programet e Integruara të Studimeve të Ciklit të Dytë Master i Shkencave, Shtator 2018
 • Standardet për Sigurimin e Cilësisë për Programet e Studimit me Karakter Profesional, Shtator 2018
 • Standardet për Sigurimin e Cilësisë për Programet e Studimit të Ciklit të Dytë Master i Shkencave dhe Master i Arteve, Shtator 2018
 • Standardet për Sigurimin e Cilësisë për Programet e Studimit të Ciklit të Dytë Master Profesional, Shtator 2018
 • Standardet për Sigurimin e Cilësisë për Programet e Studimit të Ciklit të Parë Bachelor, Shtator 2018
 • Standardet shtetërore të cilësisë për vlerësimin dhe akreditimin e institucioneve të arsimit të lartë , janë miratuar me Urdhër të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës nr. 126, datë 17.03.2011
 • Standardet shtetërore të cilësisë për vlerësimin dhe akreditimin e programeve të ciklit të parë të studimeve, janë miratuar me Urdhër të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës nr. 134, datë 21.03.2011
 • Standardet shtetërore të cilësisë për vlerësimin dhe akreditimin e programeve të ciklit të dytë të studimeve, janë miratuar me Urdhër të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës nr. 135, datë 21.03.2011
 • Standardet shtetërore të cilësisë për vlerësimin dhe akreditimin e programve të ciklit të tretë të studimeve, janë miratuar me Urdhër të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës nr. 136, datë 21.03.2011
 • Standardet për vlerësimin dhe akreditimin e programeve të studimeve të specializimeve afatgjata në fushën e mjekësisë , janë miratuar me Urdhër të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës nr. 75, datë 18.02.2013 
 • VKM Nr.562, datë 31.07.2019 "Për disa ndryshime dhe shtesa në Vendimin Nr.109, datë 15.02.2017, të Këshillit të Ministrave, "Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë e të Bordit të Akreditimit dhe për përcaktimin e tarifave për proçeset e sigurimit të cilësisë në Arsimin e lartë"  
 • PLAN VEPRIMI “Për realizimin e Sondazhit Kombëtar të Studentëve” (miratuar me VBA Nr.14, datë 01.02.2019)
 • Kodi i Cilësisë së Arsimit të Lartë, Shtator 2018
 • Rregullore për funksionimin e brendshëm të Bordit të Akreditimit 
 • Rregullore e Brendshme Agjencia Publike e Akreditimit të Arsimit të Lartë 2014 
 • Raporti Përfundimtar i Vlerësimit, QAA-ASCAL, Mars 2018
 • Raport Informimi-Aktiviteti i Institucioneve të Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë për periudhën 2016-2017, Shkurt 2018
 • Udhëzues për ngritjen dhe funksionimin e NJBSC në IAL
 • Udhëzues për vlerësimin e jashtëm të cilësisë në arsimin e lartë 2005 
 • Udhëzues për vlerësimin e brendshëm të cilësisë në arsimin e lartë 2005 
 • Udhëzime për sigurimin e cilësisë në arsimin e lartë ndërkufitar 2005 
 • Procedura për aplikimin dhe vlerësimin e programeve të studimit dhe institucioneve të arsimit të lartë 2007 
 • Aspekte dhe treguesit e cilësisë në arsimin e lartë
 • Fletëpalosje - Agjencia Publike e Akreditimit e Arsimit të Lartë 2005 
 • Procedura për vlerësimin e cilësisë në arsimin e lartë 2004  

Anglisht

   • Quality Assurance Standards for “Master of Science” Integrated Second Cycle Study Programs, September 2018
   • Quality Assurance Standards for Professional Study Programs, September 2018
   • Quality Assurance Standards for Second Cycle Study Programs “Master of Science” and “Master of Arts”, September 2018
   • Quality Assurance Standards for Second Cycle Study Program Master of Professional Studies, September 2018
   • Quality Assurance Standards for First Bachelor Cycle Study Programs, September 2018
   • Regulation on the internal functioning of the Accreditation Board 
   • Final Evaluation Report, QAA-ASCAL, March 2018
   • Self Evaluation Report-MSc (Accreditation/Second Accreditation)
   • Self Evaluation Report-PhD
   • Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG 2015)
   • Institutional Review of Higher Education Institutions in Albania The handbook 2016-2017 
   • CEE Network Directory 2010, Central and Eastern European Network of Quality assurance Agencies in Higher Education. Prezantuar në Sofje, Bullgari, Maj 2010
   • Directory of the Central and Eastern European Network of Quality Assurance Agencies in higher education, may 2009
   • Aspects and Indicators for Quality Evaluation in Higher Education
   • Accreditation Agency for Higher Education
   • Procedures of Quality Evaluation in Higher Education
   • Guidelines on External Evaluation of Quality in Higher Education
   • Guidelines on Internal Evaluation of Quality in Higher Education
   • Manual of Procedures and Deadlines for Quality Evaluation within the accreditation process of Higher Education Institutions and Study Programs
   • Internal Regulation of PAAHE