Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

Publikime

Shqip

 • Kodi i Cilësisë së Arsimit të Lartë, Shtator 2018
 • Rregullore për funksionimin e brendshëm të Bordit të Akreditimit 
 • Raporti Përfundimtar i Vlerësimit, QAA-ASCAL, Mars 2018
 • Modeli i Raportit të Vlerësimit të Brendshëm - Bachelor
 • Modeli i Raportit të Vlerësimit të Brendshëm - Bachelor (Riakreditim)
 • Modeli i Raportit të Vlerësimit të Brendshëm - Master Profesional, Master i Shkencave
 • Modeli i Raportit të Vlerësimit të Brendshëm - Master Profesional, Master i Shkencave (Riakreditim)
 • Manual për Procedurat dhe Afatet për Vlerësimin e Cilësisë në kuadër të akreditimit të Institucioneve të Arsimit të Lartë dhe programeve të studimit 2017
 • Vlerësimi Institucional i Institucioneve të Arsimit të Lartë në Shqipëri 2016
 • Manual për procedurat dhe afatet për vlerësimin e cilësisë për akreditimin e institucioneve të arsimit të lartë dhe të programeve të studimit 2015 
 • Rregullore e Brendshme Agjencia Publike e Akreditimit të Arsimit të Lartë 2014 
 • Udhëzues për ngritjen dhe funksionimin e NJBSC në IAL
 • Manual për sistemin e BSC në IAL
 • Procedura për aplikimin dhe vlerësimin e programeve të studimit dhe institucioneve të arsimit të lartë 2007 
 • Aspekte dhe treguesit e cilësisë në arsimin e lartë
 • Fletëpalosje - Agjencia Publike e Akreditimit e Arsimit të Lartë 2005 
 • Udhëzues për vlerësimin e jashtëm të cilësisë në arsimin e lartë 2005 
 • Udhëzues për vlerësimin e brendshëm të cilësisë në arsimin e lartë 2005 
 • Udhëzime për sigurimin e cilësisë në arsimin e lartë ndërkufitar 2005 
 • Procedura për vlerësimin e cilësisë në arsimin e lartë 2004 

Anglisht

 • Regulation on the internal functioning of the Accreditation Board 
 • Final Evaluation Report, QAA-ASCAL, March 2018
 • Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG 2015)
 • Institutional Review of Higher Education Institutions in Albania
 • Support to APAAL to ensure it matches up to international standards development
 • CEE Network Directory 2010, Central and Eastern European Network of Quality assurance Agencies in Higher Education. Prezantuar në Sofje, Bullgari, Maj 2010
 • Directory of the Central and Eastern European Network of Quality Assurance Agencies in higher education, may 2009
 • Aspects and Indicators for Quality Evaluation in Higher Education
 • Accreditation Agency for Higher Education
 • Procedures of Quality Evaluation in Higher Education
 • Guidelines on External Evaluation of Quality in Higher Education
 • Guidelines on Internal Evaluation of Quality in Higher Education