Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

Programi i Transparencës ASCAL



Programi i Transparencës
Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë



Rreth autoritetit

Kuadri ligjor rregullator
Tekstet e plota


E drejta për t'u informuar dhe për t'u ankuar

Mekanizmat kontrollues dhe monitorues që veprojnë mbi ASCAL

Informacion mbi buxhetin dhe të dhënat financiare të ASCAL

Informacion për procedurat e prokurimit/procedurat konkurruese të koncesionit/partneritetit publik privat


Shërbimet që ofrohen nga ASCAL
Procedurat/mekanizmat për të dhënë mendime lidhur me procesin e hartimit të akteve ligjore/nënligjore, politikave publike apo në lidhje me ushtrimin e funksioneve të ASCAL
Sistemi i mbajtjes së dokumentacionit, llojet dhe format e dokumenteve


Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve

Ndihma shoqërore/subvencione të dhëna nga ASCAL

Informacione/dokumente që kërkohen më shpesh dhe ato që gjykohen të dobishme për publikim nga ASCAL

 • Struktura organizative/Organigrama
 • Struktura e pagave
 • Funksionet dhe detyrat e ASCAL
 • CV-të dhe pagat e nënpunësve që janë subjekt deklarimi sipas ligjit.
 • Procedura që ndjekin funksionarët e lartë të ASCAL për të marrë vendime
 • Procedurat dhe mekanizmat për të bërë kërkesë dhe ankesë që lidhen me veprimet ose mosveprimet e ASCAL (Përfshirë adresën postare/elektronike për depozitimin e kërkesave dhe ankesave - Afatet dhe mënyrën e kthimit të përgjigjeve)
 • Koordinatori
   Jonida Xhaferi
 • E-mail
   Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
 • Tel
   +35542266302
 • Adresa
   Rruga e Durrësit, Nr. 219, Tiranë
 • Orari
   E Hënë - E Enjte: 10:00 - 13:00

   E Premte: 10:00 - 12:00
 • Format kërkese për informacion
 • Planet strategjike të punës
 • Raporte monitorimi/auditimi
 • Dokumente të tjera që përmbajnë tregues të performancës së ASCAL
 • Shënim: ASCAL nuk e ofron kete sherbim.

 • Njoftimi dhe konsultimi publik (Linku)
 • Komente/Rekomandime/Opinione të palëve të interesuara/grupe interesi
 • Shqyrtimi i komenteve dhe rekomandimeve
 • Raportet vjetore për transparencën në procesin e vendimmarrjes
 • Procedura/mekanizma për të dhënë mendime lidhur me hartimin e politikave publike apo ushtrimin e funksioneve të ASCAL
 • Emër mbiemër të koordinatorit për konsultimin publik, adresë postare/elektronike
 • Lista e dokumenteve që administrohen nga ASCAL me afatet e ruajtjes
 • Formën e dokumenteve/informacioneve (elektronik, kopje fizike, audio, video, foto)
 • Shënim: ASCAL nuk e ofron kete sherbim.

 • Raporte
 • Publikime
 • Statistika
 • Projekte
 • Shënim: ASCAL vlerëson publikimin duke patur parasysh kërkesat që merr më shpesh.

  Bazuar në nenin 7, të ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit” (në vijim “LDI”), Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (në vijim “ASCAL”) publikon Programin e Transparencës (në vijim “PT”) të miratuar nga Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale (në vijim “Komisioneri”). ASCAL publikon informacion sipas veprimtarisë së saj funksionale, si dhe do të rishikojë e përditësojë PT në çdo rast të ndryshimit të aktivitetit institucional, kuadrit ligjor rregullator apo çdo elementi tjetër që ka lidhje me transparencën proaktive.

  Në PT të ASCAL janë specifikuar kategoritë e informacionit të detyrueshëm për t’u bërë publik. Informacioni publik pa kërkesë do të jetë: i plotë, i saktë, i përditësuar, i thjeshtë në konsultim, i kuptueshëm, lehtësisht i aksesueshëm dhe i pajtueshëm me dokumentet origjinale në posedim të ASCAL. Gjithashtu, përpara publikimit të informacionit ASCAL vlerëson nësë ka ndonjë kufizim ligjor për publikim.

  Aktet që përmbajnë rregulla, norma apo kufizime të të drejtave dhe lirive themelore të individit, si dhe me efekt të drejtpërdrejtë për ta, bëhen publike me anë të afishimit apo postimit në faqen zyrtare të internetit, brenda 48 orëve prej miratimit të aktit nga ASCAL.

  Në programin e transparencës janë të specifikuara kategoritë e informacionit të detyrueshëm për t’u bërë publik, mënyra e publikimit, si dhe parashikimet ligjore prej të cilave lind detyrimi për publikim. Në publikimin e informacionit, ASCAL mban parasysh interesin e publikut si dhe mundëson aksesimin lehtësisht në informacionin publik.