Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

VENDIM Nr. 4, datë 07.04.2017 PËR PËR NJË NDRYSHIM NË VKA NR. 70, DATË 27.07.2015 “PËR AKREDITIMIN E PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË DYTË, MASTER PROFESIONAL NË “TEKNIK I LARTË LABORATORËSH MJEKËSORË”, TË SHKOLLËS SË LARTË PRIVATE “LOGOS”

VENDIM
Nr. 4, datë 07.04.2017
PËR
PËR NJË NDRYSHIM NË VKA NR. 70, DATË 27.07.2015 “PËR AKREDITIMIN E PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË DYTË, MASTER PROFESIONAL NË “TEKNIK I LARTË LABORATORËSH MJEKËSORË”, TË SHKOLLËS SË LARTË PRIVATE “LOGOS”


Bordi i Akreditimit, bazuar në Ligjin Nr. 80 datë 17.09.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 109, datë 15.02.2017 “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë e të Bordit të Akreditimit dhe për përcaktimin e tarifave për proceset e sigurimit të cilësisë në arsimin e lartë”, dhe Vendimin Nr. 1, datë 07.04.2017 të BA, mori në shqyrtim kërkesën e Ministrisë së Arsimit dhe Sportit, përmes shkresës Nr. 368 Prot, datë 18.01.2017 me lëndë “Saktësim i Vendimit të Këshillit të Akreditimit”, mbështetur në urdhrin Nr. 89, datë 26.02.2016 “Për ndryshimin e emërtimit të programit të studimit “Master Profesional” të ofruar nga Shkolla e Lartë Private “Logos”, të Ministrit të Arsimit dhe Sportit, urdhër ky i lëshuar pas marrjes së vendimit të KA ku rekomandohet akreditimi i programit në fjalë (VKA Nr.70 datë 27.07.2015 “Për akreditimin e programit të studimit të ciklit të dytë, Master Profesional në “Teknik i Lartë Laboratorësh Mjekësorë”, të Shkollës së Lartë Private “LOGOS”).

Mbështetur në sa më lart, Bordi i Akreditimit,

VENDOSI 

Emërtimi i programit të studimit Master Profesional në “Teknik i Lartë Laboratorësh Mjekësorë”, të ndryshohet në Master Profesional në “Teknikë e lartë në laboratorë mjekësorë”, në të gjithë tekstin e VKA Nr. 70 datë 27.07.2015, kudo ku citohet ky emërtim.