Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

U zhvillua mbledhja e Bordit të Akreditimit më 12 Prill 2019

Më datë 12 Prill 2019 u zhvillua mbledhja e rradhës e Bordit të Akreditimit. Gjatë kësaj mbledhje u shqyrtuan dosjet e disa programeve të studimit në kuadër të akreditimit si dhe u diskutua mbi Sondazhin Kombëtar të Studentëve, aktivitetet në proces të ASCAL e çështje të tjera të rendit të ditës, sipas agjendës së miratuar paraprakisht.

bordi akreditimit