Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

Vizita në kuadër të akreditimit të programit Bsc në "Financë-Kontabilitet", Msc “Kontabilitet-Financë”, me profil “Kontabilitet” ofruar nga Universiteti "Barleti"

Në datat 7 - 8 Shkurt 2023, u realizuan vizitat në kuadër të akreditimit të programit të studimit Bachelor në "Financë-Kontabilitet", Master i Shkencave “Kontabilitet-Financë”, me profil “Kontabilitet” ofruar nga Universiteti "Barleti".

Grupi i Vlerësimit të Jashtëm i përbërë nga 2 (dy) ekspertë për secilin program studimi, të përzgjedhur nga ASCAL dhe Bordi i Akreditimit, realizuan vizitat në ambjentet e Universitetit "Barleti", ku u zhvilluan me sukses të gjitha takimet e parashikuara në agjendat e hartuara paraprakisht nga Grupet e Vlerësimit të Jashtëm dhe miratuar nga ASCAL.

3

2