Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

Vizita në kuadër të akreditimit institucional

Sot po zhvillohet vizita e ekspertëve ndërkombëtarë dhe kombëtarë, në kuadër të akreditimit institucional në dy IAL. Përkatësisht në Universitetin e Sporteve të Tiranës dhe në Shkollën e Lartë Nehemia në Pogradec. Këto vizita do të vazhdojnë dhe më datë 25 prill sipas agjendës tashmë të bërë publike nga ASCAL.