Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

Përmbyllja e fazës së vizitave për IAL e grupit të dytë

Me datë 28 prill mbaroi faza e vizitës ne vend për institucionet e grupit të dytë. Këto vizita u realizuan me sukses nga grupi i ekspertëve të përzgjedhur nga QAA dhe ASCAL dhe u shoqëruan gjatë gjithë kohës nga stafi ynë. Sot fillon faza e shkrimit të RVJ nga ekipi i ekspertëve për çdo IAL në proces.