Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

Mbledhja e radhës e Bordit të Akreditimit

Po zhvillohet sot mbledhja e radhës e Bordit të Akreditimit. Gjatë kësaj mbledhje do të shqyrtohen të gjitha dosjet për akreditimin dhe licencimin e programeve që kanë përfunduar brenda afateve të përcaktuara në "Manualin e procedurave dhe afateve ...". Gjithashtu Bordi do të shqyrtojë edhe çështje të tjera të rendit të ditës, sipas agjendës së miratuar paraprakisht.