Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

Lista e plotë e programeve të studimit të cilat janë në proces akreditimi

Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë, informon publikun se faza tranzitore ndërmjet dy akreditimeve deri në vendimmarrjen nga Bordi i Akreditimit rregullohet me Vendimin e Bordit të Akreditmit Nr. 2 datë 07.04.2017 “Për përcaktimin e kohëzgjatjes dhe afateve të vlefshmërisë së akreditimit në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e institucioneve të arsimit të lartë dhe programeve të studimit” pika 4, dhe me Vendimin e Bordit të Akreditmit Nr. 22, datë 14.05.2020 "Për vlefshmërinë e afatit të akreditimit institucional dhe të programeve të studimit si dhe shtyrjen e afatit të aplikimit për akreditim" pika 1.

Në pikën 4 citohet se: Për efekt të vlefshmërisë së akreditimit, kur vendimi final i Bordit të Akreditimit është pozitiv, Institucionet e Arsimit të Lartë që kanë paraqitur kërkesën për akreditim periodik ose plotësimin e rekomandimeve/kushteve, në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe që kanë qënë në proces vlerësimi në kuadër të akreditimit, konsiderohen të akredituara për periudhën midis akreditimeve.

Në pikën 1 citohet se: Të rishprehet se, të gjitha institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë, të cilat kanë aplikuar brenda afateve ligjore për akreditim periodik institucional dhe/ose akreditim periodik të programeve të studimit, të cilat ato ofrojnë, konsiderohen të akredituara deri në marrjen dhe shpalljen e vendimit të Bordit të Akreditimit.

Më poshtë gjeni listën e programeve të studimit të cilat janë në proces akreditimi.

 

Numër Rendor Institucioni Lloji i Institucionit Lloji Programit Emërtimi i Programit Statusi Akreditim Periodik / Për herë të parë
1 Akademia  "Nehemiah Gateway" Jopublik MSC Lidership dhe Vlerësim Arsimor Në proces Periodik
2 Kolegji Universitar "Bedër" Jopublik MSC Shkenca Islame" Në proces Për herë të parë
3 Kolegji Universitar "Bedër" Jopublik BSC Gjuhë dhe Letërsi Angleze Në proces Periodik
4 Kolegji Universitar "Bedër" Jopublik BSC Informatikë Ekonomike Në proces Për herë të parë
5 Kolegji Universitar "Bedër" Jopublik MSC Gjuhë dhe Letërsi Angleze Në proces Periodik
6 Kolegji Universitar "I Biznesit" Jopublik DP "Asistent i Lartë" me profile "Asistent i Lartë Administrativ", "Asistent i Lartë Finance" dhe "Asistent i Lartë Ligjor" Në proces Për herë të parë
7 Kolegji Universitar "I Biznesit" Jopublik BSC Teknologji Informacion Në proces Për herë të parë
8 Kolegji Universitar "I Biznesit" Jopublik MSC "Shkenca Informatike" me tre profile "Informatikë Biznesi", "Teknologji Informacioni", "E-Commerce dhe Inovacion Në proces Për herë të parë
9 Kolegji Universitar "I Biznesit" Jopublik DP "Hoteleri Turizëm" me profile "Hoteleri"; "Agjenci Udhëtimesh" Në proces Për herë të parë
10 Kolegji Universitar "I Biznesit" Jopublik BSC Marrëdhënie Ndërkombëtare Në proces Për herë të parë
11 Kolegji Universitar "LOGOS" Jopublik MP Teknikë e Lartë në Laboratorë Mjekësorë Në proces Periodik
12 Kolegji Universitar "LOGOS" Jopublik MP Financë Kontabilitet Në proces Periodik
13 Kolegji Universitar "LOGOS" Jopublik MSC Turizëm Religjioz Në proces Për herë të parë
14 Kolegji Universitar "LOGOS" Jopublik BSC Studime në Theologjinë Sociale dhe Shkencat Religjoze Në pritje të vendimmarrjes nga BA Periodik
15 Kolegji Universitar "Qiriazi" Jopublik MSC Administrim Biznesi Në pritje të vendimmarrjes nga BA Periodik
16 Kolegji Universitar "Qiriazi" Jopublik MSC Finance Në pritje të vendimmarrjes nga BA Periodik
17 Kolegji Universitar "Qiriazi" Jopublik BSC Financë Në proces Për herë të parë
18 Kolegji Universitar "Qiriazi" Jopublik BSC Menaxhim Biznesi Në proces Për herë të parë
19 Kolegji Universitar "Qiriazi" Jopublik DP Kujdes Social dhe Shëndetësor Në proces Për herë të parë
20 Kolegji Universitar "Qiriazi" Jopublik BSC Menaxhim Hoteleri - Turizëm Në proces Për herë të parë
21 Kolegji Universitar "Qiriazi" Jopublik BSC Informatikë Ekonomike dhe Biznesi Në proces Për herë të parë
22 Kolegji Universitar "Qiriazi" Jopublik BSC Edukim Fizik dhe Sporte Në proces Për herë të parë
23 Kolegji Universitar "Qiriazi" Jopublik DP "Asistent Ligjor dhe Admministrativ" Në proces Për herë të parë
24 Kolegji Universitar "REALD" Jopublik BSC Financë Në proces Periodik
25 Kolegji Universitar "REALD" Jopublik BSC Menaxhim Në proces Periodik
26 Kolegji Universitar "REALD" Jopublik MSC (PI) Farmaci Në proces Periodik
27 Kolegji Universitar "REALD" Jopublik BSC Fizioterapi Në proces Për herë të parë
28 Kolegji Universitar "REALD" Jopublik BSC Teknik laboratori në mjekësi Në proces Periodik
29 Kolegji Profesional i Tiranës Jopublik DP Teknologji e Instalimeve Elektrike Në proces Periodik
30 Kolegji Profesional i Tiranës Jopublik DP Teknologji Ajrimi dhe Kondicionimi Në proces Periodik
31 Kolegji Profesional i Tiranës Jopublik DP Teknologji Automjetesh Në proces Periodik
32 Kolegji Profesional i Tiranës Jopublik DP Teknologji Informacioni dhe Komunikimi Në proces Periodik
33 Kolegji Profesional i Tiranës Jopublik DP "Administrim Zyre" Në proces Periodik
34 Universiteti "Aldent" Jopublik MSC Fizioterapi Klinike Në proces Periodik
35 Universiteti "Aldent" Jopublik MSC (PI) Farmaci Në proces Periodik
36 Universiteti "Aldent" Jopublik DP Asistencë Dentare Në proces Për herë të parë
37 Universiteti "Aldent" Jopublik MSC (PI) Stomatologji Në proces Periodik
38 Universiteti "Aldent" Jopublik BSC Infermieri e Përgjithshme Në proces Periodik
39 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik MP Shërbime Sociale dhe Komunitare Në proces Për herë të parë
40 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik BSC Gjuhë Letërsi-Anglisht Në proces Për herë të parë
41 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik MP Mësues për Gjuhën Shqipe dhe Letërsi Në proces Për herë të parë
42 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik BSC Arsim Parashkollor Në proces Për herë të parë
43 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik MP Mësues i Gjuhës Angleze Në proces Për herë të parë
44 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik BSC Teknologji Informacioni Në proces Për herë të parë
45 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik BSC Gjuhë Angleze Në proces Për herë të parë
46 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik BSC Sisteme Informacioni Në proces Për herë të parë
47 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik MP Psikologji Shkollore dhe Zhvillimore Në proces Për herë të parë
48 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik MSC Mësuesi në Matematikë-Informatikë Në proces Për herë të parë
49 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik BSC Shkenca Kompjuterike Në proces Për herë të parë
50 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik MSC Shkenca Kompjuterike të Aplikuara Në proces Për herë të parë
51 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik MSC Mësues për Arsimin e Mesëm të Ulët në Gjuhë Shqipe dhe Letërsi - Gjuhë Angleze Në proces Për herë të parë
52 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik MSC Mësues i Shkencave Sociale Në proces Për herë të parë
53 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik BSC Psikologji Në proces Për herë të parë
54 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik MSC Menaxhim dhe Supervizim i Institucioneve Arsimore Në proces Për herë të parë
55 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik BSC Gjuhë Gjermane dhe Angleze Në proces Për herë të parë
56 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik BSC Matematikë - Informatikë Në proces Për herë të parë
57 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik BSC Shkenca Politike Në proces Për herë të parë
58 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik BSC Administrim Publik Në proces Për herë të parë
59 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik BSC Marrëdhënie me Publikun Në proces Për herë të parë
60 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik MSC Histori Në proces Për herë të parë
61 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik MSC “Menaxhim Biznes” Në proces Për herë të parë
62 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik MSC “Bankë-Financë” Në proces Për herë të parë
63 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik BSC “Menaxhim Turizëm, me profil “Menaxhim Hotel-Restorant” Në proces Për herë të parë
64 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik MSC Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Diplomaci Në proces Për herë të parë
65 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik BSC Menaxhim Marketing Në proces Për herë të parë
66 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik BSC Administrim Biznes Në proces Për herë të parë
67 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik DP Teknikë Elektrike Në proces Për herë të parë
68 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik DP Menaxhim Transporti Detar/Tokësor Në proces Për herë të parë
69 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik MSC “Politika dhe Administrim”, me profil “Administrim Financiar” Në proces Për herë të parë
70 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik MSC Politika dhe Administrim, me profil Administrim Publik Në proces Për herë të parë
71 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik MSC “Menaxhim Marketing” Në proces Për herë të parë
72 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik MP Guidë Turistike Shqiptare Në proces Për herë të parë
73 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik BSC Navigacion dhe Menaxhim Detar Në proces Për herë të parë
74 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik DP Ndihmës Dentist Në proces Për herë të parë
75 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik BSC Mami Në proces Për herë të parë
76 Universiteti "Barleti" Jopublik BSC Menaxhim Biznesi Në proces Periodik
77 Universiteti "Barleti" Jopublik MP Administrim Biznesi”, me profile: "Financë-Kontabilitet"; "Shërbime bankare dhe financiare"; "Lidership dhe menaxhim burimesh njerëzore"; "Marketing dhe Menaxhim Operacionesh" Në proces Periodik
78 Universiteti "Barleti" Jopublik MSC “Kontabilitet-Financë”, me profile: “Menaxhim Financiar”; “Taksimi dhe Ligji”; “Kontabilitet” Në proces Periodik
79 Universiteti "Barleti" Jopublik MSC "Informatikë e Aplikuar”, me profile “Inxhinieri softueri”, “Rrjetet dhe siguria kibernetike” dhe “Përpunim të dhënash” Në proces Për herë të parë
80 Universiteti "Barleti" Jopublik MSC (PI) Arkitekturë Në proces Periodik
81 Universiteti "Barleti" Jopublik DP "Operator dhe Këshillues në përkujdesje Shëndetsore" Në proces Periodik
82 Universiteti "Barleti" Jopublik DP "Teknik në Operacione Biznesi, Marketing dhe Shitje" Në proces Periodik
83 Universiteti "Barleti" Jopublik MP Mësuesi në Arte Në proces Për herë të parë
84 Universiteti "Barleti" Jopublik MP Mësuesi në Teknologji Informacioni dhe Komunikimi Në proces Për herë të parë
85 Universiteti "Barleti" Jopublik MP Arsim Special Në proces Për herë të parë
86 Universiteti "Barleti" Jopublik MP Mësuesi në Gjuhë dhe Komunikim Në proces Për herë të parë
87 Universiteti "Barleti" Jopublik MP Mësuesi në Shkenca Sociale Në proces Për herë të parë
88 Universiteti "Barleti" Jopublik MSC Psikologji Klinike Në proces Për herë të parë
89 Universiteti "Barleti" Jopublik MSC Puna Sociale në Sistemin Arsimor Në proces Për herë të parë
90 Universiteti "Barleti" Jopublik BSC "Shkenca Politike", me profile "Administrim Publik" dhe "Marrëdhënie Ndërkombëtare" Në proces Për herë të parë
91 Universiteti "EPOKA" Jopublik MP Administrim Biznesi Në proces Periodik
92 Universiteti "EPOKA" Jopublik MSC Administrim Biznesi Në proces Periodik
93 Universiteti "EPOKA" Jopublik MP Inxhinieri Kompjuterike Në proces Periodik
94 Universiteti "EPOKA" Jopublik MSC Inxhinieri Kompjuterike Në proces Periodik
95 Universiteti "EPOKA" Jopublik MSC (PI) Arkitekturë Në proces Periodik
96 Universiteti "EPOKA" Jopublik MP Inxhinieri Ndërtimi Në proces Periodik
97 Universiteti "Mesdhetar i Shqipërisë" Jopublik MP Auditim i Brendshëm dhe Kontrolli Financiar Në pritje të vendimmarrjes nga BA Periodik
98 Universiteti "Mesdhetar i Shqipërisë" Jopublik MSC "Financë Bankë" me profile "Banka dhe Tregje Financiare" dhe "Teknologjitë e Reja Financiare" Në proces Për herë të parë
99 Universiteti "Mesdhetar i Shqipërisë" Jopublik BSC Studime Psikosociale Në proces Periodik
100 Universiteti "Mesdhetar i Shqipërisë" Jopublik MP "Shkenca Politike dhe Administrative", me profile "Politika Sociale", "Administratë Publike", "Qeverisje Vendore" Në proces Periodik
101 Universiteti "Mesdhetar i Shqipërisë" Jopublik MP "Sistemet e informacionit në biznes" Në proces Periodik
102 Universiteti "Mesdhetar i Shqipërisë" Jopublik MSC "E drejtë publike" Në proces Periodik
103 Universiteti "Mesdhetar i Shqipërisë" Jopublik MSC "Studime Politike dhe Strategjitë Ekonomike të Zhvillimit" Në proces Periodik
104 Universiteti "Metropolitan Tirana" Jopublik BSC Financë me profile: a. Kontabilitet; b. Bankë Në proces Periodik
105 Universiteti "Metropolitan Tirana" Jopublik BSC "Informatikë Ekonomike" Në proces Për herë të parë
106 Universiteti "Metropolitan Tirana" Jopublik MSC Software Engineering Në proces Për herë të parë
107 Universiteti Europian i Tiranës Jopublik MSC Financë me profile: "Bankë dhe Tregje Financiare", "Kontabilitet dhe Raportim Financiar", "Auditim dhe Menaxhim Risku" Në proces Periodik
108 Universiteti Europian i Tiranës Jopublik MSC Administrim Biznesi, me profile: "Menaxhim Marketingu", "Administrim Publik", "Menaxhim dhe Vlerësim Projektesh" Në proces Periodik
109 Universiteti Europian i Tiranës Jopublik MSC E Drejtë Private dhe Biznesi me profile: a. E drejtë Private; b. E Drejtë Biznesi Në proces Periodik
110 Universiteti Europian i Tiranës Jopublik MSC E Drejtë Publike dhe Ndërkombëtare me profile: a. E Drejtë Penale; b. E Drejtë Publike dhe Kushtetuese; Në proces Periodik
111 Universiteti Europian i Tiranës Jopublik MSC Shkenca Politike me profilet: "Administrim Publik", "Menaxhim dhe Vlerësim Projektesh" Në proces Periodik
112 Universiteti Europian i Tiranës Jopublik MSC Marrëdhënie Ndërkombëtare me profile: ""Çështje të Sigurisë"", ""Menaxhim dhe Vlerësim Projektesh" Në proces Periodik
113 Universiteti Europian i Tiranës Jopublik BSC Imazheri Në pritje të vendimmarrjes nga BA Periodik
114 Universiteti i Arteve Publik MA Piano dhe Mësuesi Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
115 Universiteti i Arteve Publik MA Oboe dhe Mësuesi Në proces Për herë të parë
116 Universiteti i Arteve Publik MA Klarinetë dhe Mësuesi Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
117 Universiteti i Arteve Publik MSC Muzikologji dhe Mësuesi Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
118 Universiteti i Arteve Publik MA Kompozim dhe Mësuesi Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
119 Universiteti i Arteve Publik MP Pedagogji Muzikore dhe Mësues Në proces Për herë të parë
120 Universiteti i Arteve Publik MA Skulpturë Qeramike dhe Mësuesi Në proces Për herë të parë
121 Universiteti i Arteve Publik MA Skulpturë dhe Mësuesi Në proces Për herë të parë
122 Universiteti i Arteve Publik MA Kanto dhe Mësuesi Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
123 Universiteti i Arteve Publik MA Regji Filmi dhe Televizioni dhe Mësuesi Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
124 Universiteti i Arteve Publik MA Koreografi dhe Mësuesi Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
125 Universiteti i Arteve Publik MA Skenografi- Kostumografi dhe Mësuesi Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
126 Universiteti i Arteve Publik MA Regji Teatri dhe Spektakli dhe Mësuesi Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
127 Universiteti i Arteve Publik MA Pikturë Multimedia dhe Mësuesi Në proces Për herë të parë
128 Universiteti i Arteve Publik MA Pikturë Tekstili dhe Modë dhe Mësuesi Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
129 Universiteti i Arteve Publik MA Pikturë Kavaleti dhe Mësuesi Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
130 Universiteti i Arteve Publik MA Pikturë Monumentale dhe Mësuesi Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
131 Universiteti i Arteve Publik MA Pikturë Grafik dhe Mësuesi Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
132 Universiteti i Arteve Publik MP Bastub dhe Mësuesi Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
133 Universiteti i Arteve Publik MA Trombë dhe Mësuesi Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
134 Universiteti i Arteve Publik MA Trombon dhe Mësuesi Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
135 Universiteti i Arteve Publik MA Korno dhe Mësuesi Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
136 Universiteti i Arteve Publik MA Violinë dhe Mësuesi Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
137 Universiteti i Arteve Publik MA Kontrabas dhe Mësuesi Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
138 Universiteti i Arteve Publik MA Violë dhe Mësuesi Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
139 Universiteti i Arteve Publik MA Violinçel dhe Mësuesi Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
140 "Universiteti i New York-ut në Tiranë" Jopublik MSC Administrim Biznesi me profile: a. I Përgjithshëm; b. Menaxhim; c. Menaxhim i Burimeve Njerëzore; ç. Marketing; d.Menaxhim i Sistemeve të Informacionit; dh. Bankë Në proces Periodik
141 "Universiteti i New York-ut në Tiranë" Jopublik MSC Shkenca Kompjuterike Në proces Periodik
142 "Universiteti i New York-ut në Tiranë" Jopublik MSC Marrëdhënie Ndërkombëtare Në proces Periodik
143 Universiteti i Tiranës Publik BSC Arkeologji Në proces Për herë të parë
144 Universiteti Katolik "Zoja e Këshillit të Mirë" Jopublik SPA Sëmundje të aparatit kardiovaskular Në proces Për herë të parë
145 Universiteti Privat "Albanian University" Jopublik MSC Menaxhim Bankar dhe Financiar Në pritje të vendimmarrjes nga BA Periodik
146 Universiteti Privat "Albanian University" Jopublik MSC Teknologji Informacioni Në proces Periodik
147 Universiteti Privat "Albanian University" Jopublik MSC Inxhinieri Elektronike Në proces Periodik
148 Universiteti Privat "Albanian University" Jopublik MSC Psikologji Klinike Në proces Periodik
149 Universiteti Privat "Albanian University" Jopublik MP Terapi Manuale Në proces Periodik
150 Universiteti Privat "Albanian University" Jopublik MP Infermieri Kirurgjikale Në proces Periodik
151 Universiteti Privat "Albanian University" Jopublik MP Interier Dizajn Në proces Periodik
152 Universiteti Privat "Albanian University" Jopublik BSC Infermieri Në proces Periodik
153 Universiteti Privat "Albanian University" Jopublik BSC Inxhinieri Kompjuterike Në proces Periodik
154 Universiteti Privat "Albanian University" Jopublik BSC Inxhinieri Elektronike Në proces Periodik
155 Universiteti Privat "Albanian University" Jopublik BSC Teknologji Informacioni Në proces Periodik
156 Universiteti Privat "Albanian University" Jopublik BSC Dizajn Në proces Periodik
157 Universiteti Privat "Albanian University" Jopublik BSC Menaxhim Biznesi Në proces Periodik
158 Universiteti Privat "Albanian University" Jopublik BSC Mësuesi për Arsimin Fillor Në proces Periodik
159 Universiteti Privat "Albanian University" Jopublik BSC Mësuesi për Arsimin Parashkollor Në proces Periodik
160 Universiteti i Elbasanit "Aleksandër Xhuvani"  Publik BSC Infermieri - Mami Në proces Për herë të parë
161 Universiteti i Elbasanit "Aleksandër Xhuvani"  Publik MSC Mami Në proces Për herë të parë
162 Universiteti Bujqësor i Tiranës Publik MP Menaxhim Informacioni në Agrobiznes Në proces Për herë të parë
163 Universiteti i Sporteve të Tiranës Publik MP “Trajner i Përgatitjes Fizike” Në proces Për herë të parë
164 Universiteti "Luigj Gurakuqi", Shkodër Publik BSC Mësuesi për Arsimin Fillor Në proces Për herë të parë
165 Universiteti "Luigj Gurakuqi", Shkodër Publik BSC Biologji - Kimi Në proces Për herë të parë
166 Universiteti "Luigj Gurakuqi", Shkodër Publik BSC Informatikë Në proces Për herë të parë
167 Universiteti "Luigj Gurakuqi", Shkodër Publik BSC Matematikë Në proces Për herë të parë
168 Universiteti "Luigj Gurakuqi", Shkodër Publik BSC Edukim Fizik dhe Sporte Në proces Për herë të parë
169 Universiteti "Luigj Gurakuqi", Shkodër Publik BSC Psikologji Në proces Për herë të parë
170 Universiteti "Luigj Gurakuqi", Shkodër Publik BSC Mësuesi për Arsimin Parashkollor Në proces Për herë të parë
171 Universiteti "Luigj Gurakuqi", Shkodër Publik BSC Administrim - Biznes Në proces Për herë të parë
172 Universiteti "Luigj Gurakuqi", Shkodër Publik BSC Financë - Kontabilitet Në proces Për herë të parë
173 Universiteti "Luigj Gurakuqi", Shkodër Publik BSC Turizëm Në proces Për herë të parë
174 Universiteti "Eqrem Çabej", Gjirokastër Publik BSC "Histori-Gjeografi" Në proces Për herë të parë
175 Universiteti "Eqrem Çabej", Gjirokastër Publik BSC "Gjuhë dhe Letërsi Shqipe" Në proces Për herë të parë
176 Universiteti "Eqrem Çabej", Gjirokastër Publik BSC "Gjuhë Angleze" Në proces Për herë të parë
177 Universiteti "Eqrem Çabej", Gjirokastër Publik BSC "Mësuesi për Arsimin Fillor" Në proces Për herë të parë
178 Universiteti "Eqrem Çabej", Gjirokastër Publik BSC "Gjuhë - Letërsi e Qytetërim Grek" Në proces Për herë të parë
179 Universiteti "Eqrem Çabej", Gjirokastër Publik MP "Mësues në Arsimin Special" Në proces Për herë të parë
180 Universiteti "Eqrem Çabej", Gjirokastër Publik BSC "Kontabilitet Financë" Në proces Për herë të parë
181 Universiteti "Eqrem Çabej", Gjirokastër Publik BSC "Administrim Publik" Në proces Për herë të parë
182 Universiteti "Eqrem Çabej", Gjirokastër Publik BSC "Mësuesi për Arsimin Parashkollor" Në proces Për herë të parë
183 Universiteti "Eqrem Çabej", Gjirokastër Publik BSC "Turizëm" Në proces Për herë të parë
184 Universiteti "Eqrem Çabej", Gjirokastër Publik MP "Kontabilitet - Financë" Në proces Për herë të parë
185 Universiteti "Eqrem Çabej", Gjirokastër Publik BSC "Matematikë Informatikë" Në proces Për herë të parë
186 Universiteti "Eqrem Çabej", Gjirokastër Publik MP "Administrim Publik" Në proces Për herë të parë
187 Universiteti "Eqrem Çabej", Gjirokastër Publik MP "Turizëm" Në proces Për herë të parë
188 Universiteti "Eqrem Çabej", Gjirokastër Publik BSC "Teknologji Informacioni" Në proces Për herë të parë
189 Universiteti "Eqrem Çabej", Gjirokastër Publik BSC "Infermieri e Përgjithshme" Në proces Për herë të parë
190 Universiteti "Eqrem Çabej", Gjirokastër Publik BSC "Infermieri Mami" Në proces Për herë të parë
191 Universiteti "Eqrem Çabej", Gjirokastër Publik BSC "Shkencat Infermierore" Në proces Për herë të parë
192 Universiteti "Eqrem Çabej", Gjirokastër Publik MSC  "Financë Kontabilitet" Në proces Për herë të parë
193 Universiteti "Eqrem Çabej", Gjirokastër Publik BSC "Biologji Kimi" Në proces Për herë të parë
194 Kolegji Universitar "Instituti Kanadez i Teknologjisë" Jopublik BSC Inxhinieri Telekomunikacioni Në proces Periodik
195 Kolegji Universitar "Instituti Kanadez i Teknologjisë" Jopublik MSC "Financë dhe Kontabilitet", me profile: "Financë dhe Bankë"; "Kontabilitet dhe Auditim" Në proces Periodik
196 Kolegji Universitar "I Biznesit" Jopublik BSC "Ekonomi" me profile: a. "Banka dhe Institucione Financiare"; b. "Administrim Biznesi"; c. "Financë Kontabilitet"  Në proces  Periodik
197 Kolegji Universitar "I Biznesit" Jopublik MSC "E Drejtë Civile dhe Tregtare"  Në proces  Periodik
198 Kolegji Universitar "I Biznesit" Jopublik MSC "E Drejtë Penale"  Në proces  Periodik
199 Universiteti i Mjekësisë, Tiranë Publik BSC "Fizioterapi"  Në proces Për herë të parë
200 Universiteti i Mjekësisë, Tiranë Publik BSC "Infermieri e përgjithshme"  Në proces Për herë të parë
201 Universiteti i Mjekësisë, Tiranë Publik BSC "Logopedi"  Në proces Për herë të parë
202 Universiteti i Mjekësisë, Tiranë Publik BSC "Mami"  Në proces Për herë të parë
203 Universiteti i Mjekësisë, Tiranë Publik BSC "Teknikë imazherie"  Në proces Për herë të parë
204 Universiteti i Mjekësisë, Tiranë Publik BSC "Teknikë laboratori"  Në proces Për herë të parë
205 Universiteti i Mjekësisë, Tiranë Publik MP "Fizioterapi"  Në proces Për herë të parë
206 Universiteti i Mjekësisë, Tiranë Publik MP "Infermieri Familje"  Në proces Për herë të parë
207 Universiteti i Mjekësisë, Tiranë Publik MP "Logopedi"  Në proces Për herë të parë
208 Universiteti i Mjekësisë, Tiranë Publik MP "Mami"  Në proces Për herë të parë
209 Universiteti i Mjekësisë, Tiranë Publik MP "Menaxhim infermieror"  Në proces Për herë të parë
210 Universiteti i Mjekësisë, Tiranë Publik MP "Teknikë imazherie"  Në proces Për herë të parë
211 Universiteti i Mjekësisë, Tiranë Publik MP "Teknikë laboratori"  Në proces Për herë të parë
212 Universiteti i Mjekësisë, Tiranë Publik MSC "Fizioterapi"  Në proces Për herë të parë
213 Universiteti i Mjekësisë, Tiranë Publik MSC "Infermieri"  Në proces Për herë të parë
214 Universiteti i Mjekësisë, Tiranë Publik MSC "Logopedi"  Në proces Për herë të parë
215 Universiteti i Mjekësisë, Tiranë Publik MSC "Mami"  Në proces Për herë të parë
216 Universiteti i Mjekësisë, Tiranë Publik MSC "Teknikë imazherie"  Në proces Për herë të parë
217 Universiteti i Mjekësisë, Tiranë Publik MSC "Teknikë laboratori"  Në proces Për herë të parë
218 Universiteti i Arteve Publik BSC Fotografi Në proces Për herë të parë
219 "Universiteti i New York-ut në Tiranë" Jopublik BSC “Inxhinieri Softuer” Në proces Për herë të parë
220 "Universiteti i New York-ut në Tiranë" Jopublik BSC “Biznes dhe Tregti Elektronike” Në proces Për herë të parë
221 "Universiteti i New York-ut në Tiranë" Jopublik BSC  “Dizajn” me profile: “Dizajn Grafik” dhe “Dizajn Interier” Në proces Për herë të parë
222 "Universiteti i New York-ut në Tiranë" Jopublik MSC “Financë dhe Kontabilitet” Në proces Periodik
223 Universiteti "Aldent" Jopublik BSC  “Fizioterapi” Në proces Periodik
224 Universiteti "Aldent" Jopublik BSC  “Teknikë Laboratori Mjekësor” Në proces Periodik
225 Universiteti "Western Balkans" Jopublik MSC “Menaxhim Spitalor” Në proces Për herë të parë
226 Universiteti "Western Balkans" Jopublik MSC “Infermieri” me profile: “Infermieristikë në Pediatri”, “Infermieristikë në Kirurgji”, “Infermieristikë në Kujdesin Intensiv”, “Infermieristikë në Urgjencë”, “Infermieristikë në Obsetrikë dhe Gjinekologji” Në proces Për herë të parë
227 Universiteti "Fan S. Noli", Korçë Publik DP "Mbështetës zyre për komunikimin, bibliotekë dhe arkivë" Në proces Për herë të parë
228 Universiteti "Fan S. Noli", Korçë Publik DP "Teknika të prodhimit të farave dhe fidanëve" Në proces Për herë të parë
229 Universiteti "Fan S. Noli", Korçë Publik BSC Menaxhim në Turizëm dhe Mikpritje Në proces Për herë të parë
230 Universiteti "Fan S. Noli", Korçë Publik BSC Menaxhim Agrobiznesi Në proces Për herë të parë
231 Universiteti "Fan S. Noli", Korçë Publik MSC Etika dhe Lidershipi Në proces Për herë të parë
232  Universiteti Politeknik i Tiranës  Publik  BSC “Inxhinierinë Fizike”   Në proces Për herë të parë
233  Universiteti Politeknik i Tiranës  Publik  BSC “Inxhinierinë Matematike”  Në proces Për herë të parë
234  Universiteti Politeknik i Tiranës  Publik  MSC “Inxhinieri Mekatronike”  Në proces Për herë të parë
235  Universiteti Politeknik i Tiranës  Publik  MSC  “Inxhinieri Mekanike” me profil Energjitikë  Në proces Për herë të parë
236  Universiteti Politeknik i Tiranës  Publik  BSC “Inxhinieri Gjeologjike”  Në proces Për herë të parë
237  Universiteti Politeknik i Tiranës  Publik  BSC  “Inxhinieri Gjeoinformatikë”  Në proces Për herë të parë
238  Universiteti Politeknik i Tiranës  Publik  BSC  “Inxhinieri Gjeomjedisi”  Në proces Për herë të parë
239  Universiteti Politeknik i Tiranës  Publik  BSC “Inxhinieri e Burimeve Minerare”  Në proces Për herë të parë
240  Universiteti Politeknik i Tiranës  Publik  BSC “Inxhinieri e Naftës dhe Gazit”  Në proces Për herë të parë
241 Universiteti "Luarasi" Privat BSC Infermieri  Në proces Për herë të parë
242 Kolegji Universitar "WISDOM" Privat MSC "Financë Bankë"  Në proces Për herë të parë
243 Kolegji Universitar "WISDOM" Privat MSC "Psikologji Klinike"  Në proces Për herë të parë
244 Kolegji Universitar "WISDOM" Privat DP "Asistent Social"  Në proces Për herë të parë
245 Universiteti "Luarasi" Privat MP “Siguria dhe Rendi Publik” Në proces Periodik
246 Universiteti "Luarasi" Privat BSC “Financë Bankë” Në proces Periodik
247 Universiteti "Luarasi" Privat MSC “E drejtë penale” Në proces Periodik
248 Universiteti "Luarasi" Privat MP “Siguria kibernetike dhe e informacionit” Në proces Periodik
249 Universiteti "Luarasi" Privat MSC "E drejtë civile dhe tregtare" Në proces Periodik

 

                                                                                                                                                                                   Azhornimi i fundit  27 Maj 2024