Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

Lista e plotë e programeve të studimit të cilat janë në proces akreditimi

Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë, informon publikun se faza tranzitore ndërmjet dy akreditimeve deri në vendimmarrjen nga Bordi i Akreditimit rregullohet me Vendimin e Bordit të Akreditmit Nr. 2 datë 07.04.2017 “Për përcaktimin e kohëzgjatjes dhe afateve të vlefshmërisë së akreditimit në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e institucioneve të arsimit të lartë dhe programeve të studimit” pika 4, dhe me Vendimin e Bordit të Akreditmit Nr. 22, datë 14.05.2020 "Për vlefshmërinë e afatit të akreditimit institucional dhe të programeve të studimit si dhe shtyrjen e afatit të aplikimit për akreditim" pika 1.

Në pikën 4 citohet se: Për efekt të vlefshmërisë së akreditimit, kur vendimi final i Bordit të Akreditimit është pozitiv, Institucionet e Arsimit të Lartë që kanë paraqitur kërkesën për akreditim periodik ose plotësimin e rekomandimeve/kushteve, në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe që kanë qënë në proces vlerësimi në kuadër të akreditimit, konsiderohen të akredituara për periudhën midis akreditimeve.

Në pikën 1 citohet se: Të rishprehet se, të gjitha institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë, të cilat kanë aplikuar brenda afateve ligjore për akreditim periodik institucional dhe/ose akreditim periodik të programeve të studimit, të cilat ato ofrojnë, konsiderohen të akredituara deri në marrjen dhe shpalljen e vendimit të Bordit të Akreditimit.

Më poshtë gjeni listën e programeve të studimit të cilat janë në proces akreditimi.

 

Numër Rendor Institucioni Lloji i Institucionit Lloji Programit Emërtimi i Programit Statusi Akreditim Periodik / Për herë të parë
1 Akademia  "Nehemiah Gateway" Jopublik MSC Lidership dhe Vlerësim Arsimor Në proces Periodik
2 Kolegji Universitar "Bedër" Jopublik MSC Shkenca Islame" Në proces Për herë të parë
3 Kolegji Universitar "Bedër" Jopublik BSC Gjuhë dhe Letërsi Angleze Në proces Periodik
4 Kolegji Universitar "Bedër" Jopublik BSC Informatikë Ekonomike Në proces Për herë të parë
5 Kolegji Universitar "Bedër" Jopublik MSC Gjuhë dhe Letërsi Angleze Në proces Periodik
6 Kolegji Universitar "Instituti Kanadez i Teknologjisë" Jopublik MSC Marketing Digjital Në proces Për herë të parë
7 Kolegji Universitar "Instituti Kanadez i Teknologjisë" Jopublik MSC Teknologji Informacioni në Biznes Në proces Për herë të parë
8 Kolegji Universitar "I Biznesit" Jopublik MSC Menaxhim Biznesi me profile: "Administrim Publik" dhe "Menaxhim Marketingu" Në proces Periodik
9 Kolegji Universitar "I Biznesit" Jopublik MSC Kontabilitet Financë me profil: "Kontabilitet Auditim" Në pritje të vendimmarrjes nga BA Periodik
10 Kolegji Universitar "I Biznesit" Jopublik DP "Asistent i Lartë" me profile "Asistent i Lartë Administrativ", "Asistent i Lartë Finance" dhe "Asistent i Lartë Ligjor" Në proces Për herë të parë
11 Kolegji Universitar "I Biznesit" Jopublik BSC Teknologji Informacion Në proces Për herë të parë
12 Kolegji Universitar "I Biznesit" Jopublik MSC "Shkenca Informatike" me tre profile "Informatikë Biznesi", "Teknologji Informacioni", "E-Commerce dhe Inovacion Në proces Për herë të parë
13 Kolegji Universitar "I Biznesit" Jopublik DP "Hoteleri Turizëm" me profile "Hoteleri"; "Agjenci Udhëtimesh" Në proces Për herë të parë
14 Kolegji Universitar "I Biznesit" Jopublik BSC Marrëdhënie Ndërkombëtare Në proces Për herë të parë
15 Kolegji Universitar "LOGOS" Jopublik BSC Menaxhim Biznesi Në proces Periodik
16 Kolegji Universitar "LOGOS" Jopublik MP Teknikë e Lartë në Laboratorë Mjekësorë Në proces Periodik
17 Kolegji Universitar "LOGOS" Jopublik MP Financë Kontabilitet Në proces Periodik
18 Kolegji Universitar "LOGOS" Jopublik MSC Turizëm Religjioz Në proces Për herë të parë
19 Kolegji Universitar "LOGOS" Jopublik BSC Studime në Theologjinë Sociale dhe Shkencat Religjoze Në pritje të vendimmarrjes nga BA Periodik
20 Kolegji Universitar "Qiriazi" Jopublik MSC Administrim Biznesi Në pritje të vendimmarrjes nga BA Periodik
21 Kolegji Universitar "Qiriazi" Jopublik MSC Finance Në pritje të vendimmarrjes nga BA Periodik
22 Kolegji Universitar "Qiriazi" Jopublik BSC Financë Në proces Për herë të parë
23 Kolegji Universitar "Qiriazi" Jopublik BSC Menaxhim Biznesi Në proces Për herë të parë
24 Kolegji Universitar "Qiriazi" Jopublik DP Kujdes Social dhe Shëndetësor Në proces Për herë të parë
25 Kolegji Universitar "Qiriazi" Jopublik BSC Menaxhim Hoteleri - Turizëm Në proces Për herë të parë
26 Kolegji Universitar "Qiriazi" Jopublik BSC Informatikë Ekonomike dhe Biznesi Në proces Për herë të parë
27 Kolegji Universitar "Qiriazi" Jopublik BSC Edukim Fizik dhe Sporte Në proces Për herë të parë
28 Kolegji Universitar "Qiriazi" Jopublik DP "Asistent Ligjor dhe Admministrativ" Në proces Për herë të parë
29 Kolegji Universitar "REALD" Jopublik BSC Financë Në proces Periodik
30 Kolegji Universitar "REALD" Jopublik BSC Menaxhim Në proces Periodik
31 Kolegji Universitar "REALD" Jopublik MSC (PI) Farmaci Në proces Periodik
32 Kolegji Universitar "REALD" Jopublik BSC Fizioterapi Në proces Për herë të parë
33 Kolegji Universitar "REALD" Jopublik BSC Teknik laboratori në mjekësi Në proces Periodik
34 Kolegji Profesional i Tiranës Jopublik DP Gjeodezi Në pritje të vendimmarrjes nga BA Periodik
35 Kolegji Profesional i Tiranës Jopublik DP Elektro - Mekanikë Në pritje të vendimmarrjes nga BA Periodik
36 Kolegji Profesional i Tiranës Jopublik DP Database dhe Web Design Në pritje të vendimmarrjes nga BA Periodik
37 Kolegji Profesional i Tiranës Jopublik DP Elektronikë Në pritje të vendimmarrjes nga BA Periodik
38 Kolegji Profesional i Tiranës Jopublik DP Teknologji e Instalimeve Elektrike Në proces Periodik
39 Kolegji Profesional i Tiranës Jopublik DP Teknologji Ajrimi dhe Kondicionimi Në proces Periodik
40 Kolegji Profesional i Tiranës Jopublik DP Teknologji Automjetesh Në proces Periodik
41 Kolegji Profesional i Tiranës Jopublik DP Teknologji Informacioni dhe Komunikimi Në proces Periodik
42 Kolegji Profesional i Tiranës Jopublik DP "Administrim Zyre" Në proces Periodik
43 Universiteti "Aldent" Jopublik MSC Fizioterapi Klinike Në proces Periodik
44 Universiteti "Aldent" Jopublik MSC (PI) Farmaci Në proces Periodik
45 Universiteti "Aldent" Jopublik DP Asistencë Dentare Në proces Për herë të parë
46 Universiteti "Aldent" Jopublik MSC (PI) Stomatologji Në proces Periodik
47 Universiteti "Aldent" Jopublik BSC Infermieri e Përgjithshme Në proces Periodik
48 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik MP Infermieri Kirurgjikale Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
49 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik MP Shërbime Sociale dhe Komunitare Në proces Për herë të parë
50 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik BSC Gjuhë Letërsi-Anglisht Në proces Për herë të parë
51 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik MP Mësues për Gjuhën Shqipe dhe Letërsi Në proces Për herë të parë
52 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik BSC Arsim Parashkollor Në proces Për herë të parë
53 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik MP Mësues i Gjuhës Angleze Në proces Për herë të parë
54 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik BSC Teknologji Informacioni Në proces Për herë të parë
55 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik BSC Gjuhë Angleze Në proces Për herë të parë
56 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik BSC Sisteme Informacioni Në proces Për herë të parë
57 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik MP Psikologji Shkollore dhe Zhvillimore Në proces Për herë të parë
58 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik MSC Mësuesi në Matematikë-Informatikë Në proces Për herë të parë
59 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik BSC Shkenca Kompjuterike Në proces Për herë të parë
60 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik MP Didaktikë Në proces Për herë të parë
61 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik MSC Shkenca Kompjuterike të Aplikuara Në proces Për herë të parë
62 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik DP Specialist Pajisjesh Elektronike Në proces Për herë të parë
63 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik MSC Mësues për Arsimin e Mesëm të Ulët në Gjuhë Shqipe dhe Letërsi - Gjuhë Angleze Në proces Për herë të parë
64 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik BSC Multimedia dhe Televizion Dixhital Në proces Për herë të parë
65 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik MSC Mësues i Shkencave Sociale Në proces Për herë të parë
66 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik BSC Arsim Fillor Në proces Për herë të parë
67 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik BSC Psikologji Në proces Për herë të parë
68 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik MSC Menaxhim dhe Supervizim i Institucioneve Arsimore Në proces Për herë të parë
69 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik BSC Gjuhë Gjermane dhe Angleze Në proces Për herë të parë
70 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik BSC Matematikë - Informatikë Në proces Për herë të parë
71 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik DP Aplikacion Web dhe Dizenjim Grafik Në proces Për herë të parë
72 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik BSC Shkenca Politike Në proces Për herë të parë
73 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik BSC Administrim Publik Në proces Për herë të parë
74 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik BSC Marrëdhënie me Publikun Në proces Për herë të parë
75 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik MSC Histori Në proces Për herë të parë
76 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik MSC “Menaxhim Biznes” Në proces Për herë të parë
77 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik MSC “Bankë-Financë” Në proces Për herë të parë
78 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik BSC “Menaxhim Turizëm, me profil “Menaxhim Hotel-Restorant” Në proces Për herë të parë
79 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik MSC Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Diplomaci Në proces Për herë të parë
80 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik BSC Menaxhim Marketing Në proces Për herë të parë
81 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik BSC Administrim Biznes Në proces Për herë të parë
82 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik BSC Financë Kontabilitet Në proces Për herë të parë
83 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik BSC Infermieri e Përgjithshme Në proces Për herë të parë
84 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik DP Asistent Administrativ Në proces Për herë të parë
85 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik DP Teknikë Elektrike Në proces Për herë të parë
86 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik DP Asistent Ligjor Në proces Për herë të parë
87 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik DP Menaxhim Transporti Detar/Tokësor Në proces Për herë të parë
88 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik MSC “Politika dhe Administrim”, me profil “Administrim Financiar” Në proces Për herë të parë
89 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik MSC Politika dhe Administrim, me profil Administrim Publik Në proces Për herë të parë
90 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik DP Hidroteknikë, Ujësjellës Kanalizime Në proces Për herë të parë
91 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik MSC “Menaxhim Marketing” Në proces Për herë të parë
92 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik MSC Financë Kontabilitet Në proces Për herë të parë
93 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik MSC Industria e Sigurimeve dhe Drejtimi i Rrezikut Në proces Për herë të parë
94 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik MP Guidë Turistike Shqiptare Në proces Për herë të parë
95 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik BSC Komunikim dhe Marketing Digjital Në proces Për herë të parë
96 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik BSC Bankë-Financë Në proces Për herë të parë
97 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik MP Infermieri Kirurgjikale Në proces Për herë të parë
98 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik BSC Navigacion dhe Menaxhim Detar Në proces Për herë të parë
99 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik DP Ndihmës Dentist Në proces Për herë të parë
100 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik DP Menaxhim Ndërtimi Në proces Për herë të parë
101 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik DP Teknologji Automobilash Në proces Për herë të parë
102 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik BSC Mami Në proces Për herë të parë
103 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik BSC Fizioterapi Në proces Për herë të parë
104 Universiteti "Barleti" Jopublik BSC Menaxhim Biznesi Në proces Periodik
105 Universiteti "Barleti" Jopublik MP Administrim Biznesi”, me profile: "Financë-Kontabilitet"; "Shërbime bankare dhe financiare"; "Lidership dhe menaxhim burimesh njerëzore"; "Marketing dhe Menaxhim Operacionesh" Në proces Periodik
106 Universiteti "Barleti" Jopublik MSC “Kontabilitet-Financë”, me profile: “Menaxhim Financiar”; “Taksimi dhe Ligji”; “Kontabilitet” Në proces Periodik
107 Universiteti "Barleti" Jopublik BSC Informatikë e Aplikuar Në proces Periodik
108 Universiteti "Barleti" Jopublik MSC "Informatikë e Aplikuar”, me profile “Inxhinieri softueri”, “Rrjetet dhe siguria kibernetike” dhe “Përpunim të dhënash” Në proces Për herë të parë
109 Universiteti "Barleti" Jopublik MSC (PI) Arkitekturë Në proces Periodik
110 Universiteti "Barleti" Jopublik DP "Operator dhe Këshillues në përkujdesje Shëndetsore" Në proces Periodik
111 Universiteti "Barleti" Jopublik DP "Teknik në Operacione Biznesi, Marketing dhe Shitje" Në proces Periodik
112 Universiteti "Barleti" Jopublik MP Mësuesi në Arte Në proces Për herë të parë
113 Universiteti "Barleti" Jopublik MP Mësuesi në Teknologji Informacioni dhe Komunikimi Në proces Për herë të parë
114 Universiteti "Barleti" Jopublik MP Arsim Special Në proces Për herë të parë
115 Universiteti "Barleti" Jopublik MP Mësuesi në Gjuhë dhe Komunikim Në proces Për herë të parë
116 Universiteti "Barleti" Jopublik MP Mësuesi në Shkenca Sociale Në proces Për herë të parë
117 Universiteti "Barleti" Jopublik MSC Psikologji Klinike Në proces Për herë të parë
118 Universiteti "Barleti" Jopublik MSC Puna Sociale në Sistemin Arsimor Në proces Për herë të parë
119 Universiteti "EPOKA" Jopublik BSC Ekonomiks Në proces Periodik
120 Universiteti "EPOKA" Jopublik BSC Inxhinieri Softueri Në proces Për herë të parë
121 Universiteti "EPOKA" Jopublik MP Administrim Biznesi Në proces Periodik
122 Universiteti "EPOKA" Jopublik MSC Administrim Biznesi Në proces Periodik
123 Universiteti "EPOKA" Jopublik MSC Financë - Bankë Në proces Periodik
124 Universiteti "EPOKA" Jopublik MP Inxhinieri Kompjuterike Në proces Periodik
125 Universiteti "EPOKA" Jopublik MP Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare Në proces Periodik
126 Universiteti "EPOKA" Jopublik MSC Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare Në proces Periodik
127 Universiteti "EPOKA" Jopublik MSC Inxhinieri Kompjuterike Në proces Periodik
128 Universiteti "EPOKA" Jopublik MSC (PI) Arkitekturë Në proces Periodik
129 Universiteti "EPOKA" Jopublik MSC Inxhinieri Ndërtimi me profile: a. Inxhinieri e Strukturave të Ndërtimit; b. Menaxhim i Ndërtimeve; c. Inxhinieri e Resurseve Ujore; ç. Inxhinieri e Materialeve të Ndërtimit Në proces Periodik
130 Universiteti "EPOKA" Jopublik MP Inxhinieri Ndërtimi Në proces Periodik
131 Universiteti "Mesdhetar i Shqipërisë" Jopublik MP Auditim i Brendshëm dhe Kontrolli Financiar Në pritje të vendimmarrjes nga BA Periodik
132 Universiteti "Mesdhetar i Shqipërisë" Jopublik MSC "Financë Bankë" me profile "Banka dhe Tregje Financiare" dhe "Teknologjitë e Reja Financiare" Në proces Për herë të parë
133 Universiteti "Mesdhetar i Shqipërisë" Jopublik BSC Studime Psikosociale Në proces Periodik
134 Universiteti "Mesdhetar i Shqipërisë" Jopublik MP "Shkenca Politike dhe Administrative", me profile "Politika Sociale", "Administratë Publike", "Qeverisje Vendore" Në proces Periodik
135 Universiteti "Mesdhetar i Shqipërisë" Jopublik MP "Sistemet e informacionit në biznes" Në proces Periodik
136 Universiteti "Mesdhetar i Shqipërisë" Jopublik MSC "E drejtë publike" Në proces Periodik
137 Universiteti "Mesdhetar i Shqipërisë" Jopublik MSC "Studime Politike dhe Strategjitë Ekonomike të Zhvillimit" Në proces Periodik
138 Universiteti "Metropolitan Tirana" Jopublik DP Sistem dhe Pajisje Elektrike Në proces Për herë të parë
139 Universiteti "Metropolitan Tirana" Jopublik BSC Financë me profile: a. Kontabilitet; b. Bankë Në proces Periodik
140 Universiteti "Metropolitan Tirana" Jopublik BSC "Informatikë Ekonomike" Në proces Për herë të parë
141 Universiteti "Metropolitan Tirana" Jopublik MSC Software Engineering Në proces Për herë të parë
142 Universiteti Europian i Tiranës Jopublik MSC Financë me profile: "Bankë dhe Tregje Financiare", "Kontabilitet dhe Raportim Financiar", "Auditim dhe Menaxhim Risku" Në proces Periodik
143 Universiteti Europian i Tiranës Jopublik MSC Administrim Biznesi, me profile: "Menaxhim Marketingu", "Administrim Publik", "Menaxhim dhe Vlerësim Projektesh" Në proces Periodik
144 Universiteti Europian i Tiranës Jopublik MSC E Drejtë Private dhe Biznesi me profile: a. E drejtë Private; b. E Drejtë Biznesi Në proces Periodik
145 Universiteti Europian i Tiranës Jopublik MSC E Drejtë Publike dhe Ndërkombëtare me profile: a. E Drejtë Penale; b. E Drejtë Publike dhe Kushtetuese; Në proces Periodik
146 Universiteti Europian i Tiranës Jopublik MSC Shkenca Politike me profilet: "Administrim Publik", "Menaxhim dhe Vlerësim Projektesh" Në proces Periodik
147 Universiteti Europian i Tiranës Jopublik MSC Marrëdhënie Ndërkombëtare me profile: ""Çështje të Sigurisë"", ""Menaxhim dhe Vlerësim Projektesh" Në proces Periodik
148 Universiteti Europian i Tiranës Jopublik MSC (PI) Arkitekturë, me profile "Arkitekturë Interieri", "Urbanistikë" Në proces Për herë të parë
149 Universiteti Europian i Tiranës Jopublik BSC Imazheri Në pritje të vendimmarrjes nga BA Periodik
150 Universiteti i Arteve Publik MA Piano dhe Mësuesi Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
151 Universiteti i Arteve Publik MP Fizarmonikë dhe Mësuesi Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
152 Universiteti i Arteve Publik MP Kitarë dhe Mësuesi Në proces Për herë të parë
153 Universiteti i Arteve Publik MA Oboe dhe Mësuesi Në proces Për herë të parë
154 Universiteti i Arteve Publik MA Klarinetë dhe Mësuesi Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
155 Universiteti i Arteve Publik MA Flaut dhe Mësuesi Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
156 Universiteti i Arteve Publik MA Fagotë dhe Mësuesi Në proces Për herë të parë
157 Universiteti i Arteve Publik MSC Muzikologji dhe Mësuesi Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
158 Universiteti i Arteve Publik MA Kompozim dhe Mësuesi Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
159 Universiteti i Arteve Publik MA Dirizhim dhe Mësuesi Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
160 Universiteti i Arteve Publik MP Pedagogji Muzikore dhe Mësues Në proces Për herë të parë
161 Universiteti i Arteve Publik MA Skulpturë Qeramike dhe Mësuesi Në proces Për herë të parë
162 Universiteti i Arteve Publik MA Skulpturë dhe Mësuesi Në proces Për herë të parë
163 Universiteti i Arteve Publik MA Kanto dhe Mësuesi Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
164 Universiteti i Arteve Publik MA Regji Filmi dhe Televizioni dhe Mësuesi Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
165 Universiteti i Arteve Publik MA Koreografi dhe Mësuesi Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
166 Universiteti i Arteve Publik MA Skenografi- Kostumografi dhe Mësuesi Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
167 Universiteti i Arteve Publik MA Regji Teatri dhe Spektakli dhe Mësuesi Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
168 Universiteti i Arteve Publik MA Aktrim dhe Mësuesi Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
169 Universiteti i Arteve Publik MA Pikturë Multimedia dhe Mësuesi Në proces Për herë të parë
170 Universiteti i Arteve Publik MA Pikturë Tekstili dhe Modë dhe Mësuesi Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
171 Universiteti i Arteve Publik MA Pikturë Kavaleti dhe Mësuesi Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
172 Universiteti i Arteve Publik MA Pikturë Monumentale dhe Mësuesi Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
173 Universiteti i Arteve Publik MA Pikturë Grafik dhe Mësuesi Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
174 Universiteti i Arteve Publik MP Bastub dhe Mësuesi Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
175 Universiteti i Arteve Publik MA Trombë dhe Mësuesi Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
176 Universiteti i Arteve Publik MA Trombon dhe Mësuesi Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
177 Universiteti i Arteve Publik MA Korno dhe Mësuesi Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
178 Universiteti i Arteve Publik MA Violinë dhe Mësuesi Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
179 Universiteti i Arteve Publik MA Kontrabas dhe Mësuesi Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
180 Universiteti i Arteve Publik MA Violë dhe Mësuesi Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
181 Universiteti i Arteve Publik MA Violinçel dhe Mësuesi Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
182 Universiteti i New York-ut në Tiranë Jopublik MSC Administrim Biznesi me profile: a. I Përgjithshëm; b. Menaxhim; c. Menaxhim i Burimeve Njerëzore; ç. Marketing; d.Menaxhim i Sistemeve të Informacionit; dh. Bankë Në proces Periodik
183 Universiteti i New York-ut në Tiranë Jopublik MSC Shkenca Kompjuterike Në proces Periodik
184 Universiteti i New York-ut në Tiranë Jopublik BSC Psikologji Në proces Për herë të parë
185 Universiteti i New York-ut në Tiranë Jopublik BSC Informatikë Biznesi Në proces Për herë të parë
186 Universiteti i New York-ut në Tiranë Jopublik MSC Marrëdhënie Ndërkombëtare Në proces Periodik
187 Universiteti i New York-ut në Tiranë Jopublik BSC Shkenca Kompjuterike Në proces Për herë të parë
188 Universiteti i New York-ut në Tiranë Jopublik BSC Shkenca Politike/Marrëdhënie Ndërkombëtare me profile: Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Politikat dhe Legjislacioni i Bashkimit Evropian Në proces Për herë të parë
189 Universiteti i Tiranës Publik BSC Arkeologji Në proces Për herë të parë
190 Universiteti Katolik "Zoja e Këshillit të Mirë" Jopublik SPA Sëmundje të aparatit kardiovaskular Në proces Për herë të parë
191 Universiteti Politeknik i Tiranës Publik MP Elektroenergjitikë Në proces Për herë të parë
192 Universiteti Privat "Albanian University" Jopublik MSC Menaxhim Bankar dhe Financiar Në pritje të vendimmarrjes nga BA Periodik
193 Universiteti Privat "Albanian University" Jopublik MSC Teknologji Informacioni Në proces Periodik
194 Universiteti Privat "Albanian University" Jopublik MSC Inxhinieri Elektronike Në proces Periodik
195 Universiteti Privat "Albanian University" Jopublik MSC Psikologji Klinike Në proces Periodik
196 Universiteti Privat "Albanian University" Jopublik MP Terapi Manuale Në proces Periodik
197 Universiteti Privat "Albanian University" Jopublik MP Infermieri Kirurgjikale Në proces Periodik
198 Universiteti Privat "Albanian University" Jopublik MP Interier Dizajn Në proces Periodik
199 Universiteti Privat "Albanian University" Jopublik BSC Infermieri Në proces Periodik
200 Universiteti Privat "Albanian University" Jopublik BSC Inxhinieri Kompjuterike Në proces Periodik
201 Universiteti Privat "Albanian University" Jopublik BSC Inxhinieri Elektronike Në proces Periodik
202 Universiteti Privat "Albanian University" Jopublik BSC Teknologji Informacioni Në proces Periodik
203 Universiteti Privat "Albanian University" Jopublik BSC Dizajn Në proces Periodik
204 Universiteti Privat "Albanian University" Jopublik BSC Menaxhim Biznesi Në proces Periodik
205 Universiteti Privat "Albanian University" Jopublik BSC Mësuesi për Arsimin Fillor Në proces Periodik
206 Universiteti Privat "Albanian University" Jopublik BSC Mësuesi për Arsimin Parashkollor Në proces Periodik
207 Universiteti Privat "Albanian University" Jopublik MP "Pedagogji" me profile "Mësuesi në Arsim Fillor" dhe "Menaxhim Arsimi" Në proces Periodik
208 Universiteti i Elbasanit "Aleksandër Xhuvani"  Publik BSC Mësuesi për Arsimin Parashkollor Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
209 Universiteti i Elbasanit "Aleksandër Xhuvani"  Publik BSC Punonjës Social Në proces Për herë të parë
210 Universiteti i Elbasanit "Aleksandër Xhuvani"  Publik MP Mësuesi në Edukim Fizik dhe Sporte me Profil Minor në Edukim Shëndetësor Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
211 Universiteti i Elbasanit "Aleksandër Xhuvani"  Publik MSC Psikologji Edukimi Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
212 Universiteti i Elbasanit "Aleksandër Xhuvani"  Publik DP Teknologji Laboratori Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
213 Universiteti i Elbasanit "Aleksandër Xhuvani"  Publik MSC Mbrojtje Mjedisi Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
214 Universiteti i Elbasanit "Aleksandër Xhuvani"  Publik MSC Menaxhim Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
215 Universiteti i Elbasanit "Aleksandër Xhuvani"  Publik BSC Infermieri - Mami Në proces Për herë të parë
216 Universiteti i Elbasanit "Aleksandër Xhuvani"  Publik BSC Teknik Laboratori Në proces Për herë të parë
217 Universiteti i Elbasanit "Aleksandër Xhuvani"  Publik MP Menaxhim Infermieror Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
218 Universiteti i Elbasanit "Aleksandër Xhuvani"  Publik MP Teknik Imazherie Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
219 Universiteti i Elbasanit "Aleksandër Xhuvani"  Publik MP Teknik Laboratori Në proces Për herë të parë
220 Universiteti i Elbasanit "Aleksandër Xhuvani"  Publik MSC Mami Në proces Për herë të parë
221 Universiteti Bujqësor i Tiranës Publik DP Agroturizëm dhe Mikpritje Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
222 Universiteti Bujqësor i Tiranës Publik MP Menaxhim Informacioni në Agrobiznes Në proces Për herë të parë
223 Universiteti Bujqësor i Tiranës Publik DP Menaxhim Sistemesh Informacioni Në proces Për herë të parë
224 Universiteti Bujqësor i Tiranës Publik MP Menaxhim i Turizmit Rural Në proces Për herë të parë
225 Universiteti Bujqësor i Tiranës Publik BSC Ekonomi dhe Politikat e Zhvillimit Rural Në proces Për herë të parë
226 Universiteti Bujqësor i Tiranës Publik MP Kontabilitet dhe Auditim Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
227 Universiteti Bujqësor i Tiranës Publik MP Financë Bankë Në proces Për herë të parë
228 Universiteti Bujqësor i Tiranës Publik BSC Shkencat e Ushqimit dhe të Ushqyerit Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
229 Universiteti Bujqësor i Tiranës Publik MSC Bioteknologji Ushqimore Në pritje të vendimmarrjes nga BA Për herë të parë
230 Universiteti Bujqësor i Tiranës Publik BSC Shkenca Mjedisore, profili Menaxhim i Burimeve Natyrore Në proces Për herë të parë
231 Universiteti i Sporteve të Tiranës Publik MP “Trajner i Përgatitjes Fizike” Në proces Për herë të parë
232 Universiteti "Luigj Gurakuqi", Shkodër Publik BSC Mësuesi për Arsimin Fillor Në proces Për herë të parë
233 Universiteti "Luigj Gurakuqi", Shkodër Publik BSC Biologji - Kimi Në proces Për herë të parë
234 Universiteti "Luigj Gurakuqi", Shkodër Publik BSC Informatikë Në proces Për herë të parë
235 Universiteti "Luigj Gurakuqi", Shkodër Publik BSC Matematikë Në proces Për herë të parë
236 Universiteti "Luigj Gurakuqi", Shkodër Publik BSC Edukim Fizik dhe Sporte Në proces Për herë të parë
237 Universiteti "Luigj Gurakuqi", Shkodër Publik BSC Psikologji Në proces Për herë të parë
238 Universiteti "Luigj Gurakuqi", Shkodër Publik BSC Mësuesi për Arsimin Parashkollor Në proces Për herë të parë
239 Universiteti "Luigj Gurakuqi", Shkodër Publik BSC Administrim - Biznes Në proces Për herë të parë
240 Universiteti "Luigj Gurakuqi", Shkodër Publik BSC Financë - Kontabilitet Në proces Për herë të parë
241 Universiteti "Luigj Gurakuqi", Shkodër Publik BSC Turizëm Në proces Për herë të parë
242 Universiteti "Eqrem Çabej", Gjirokastër Publik BSC "Histori-Gjeografi" Në proces Për herë të parë
243 Universiteti "Eqrem Çabej", Gjirokastër Publik BSC "Gjuhë dhe Letërsi Shqipe" Në proces Për herë të parë
244 Universiteti "Eqrem Çabej", Gjirokastër Publik BSC "Gjuhë Angleze" Në proces Për herë të parë
245 Universiteti "Eqrem Çabej", Gjirokastër Publik BSC "Mësuesi për Arsimin Fillor" Në proces Për herë të parë
246 Universiteti "Eqrem Çabej", Gjirokastër Publik BSC "Gjuhë - Letërsi e Qytetërim Grek" Në proces Për herë të parë
247 Universiteti "Eqrem Çabej", Gjirokastër Publik MP "Mësues në Arsimin Special" Në proces Për herë të parë
248 Universiteti "Eqrem Çabej", Gjirokastër Publik BSC "Kontabilitet Financë" Në proces Për herë të parë
249 Universiteti "Eqrem Çabej", Gjirokastër Publik BSC "Administrim Publik" Në proces Për herë të parë
250 Universiteti "Eqrem Çabej", Gjirokastër Publik BSC "Mësuesi për Arsimin Parashkollor" Në proces Për herë të parë
251 Universiteti "Eqrem Çabej", Gjirokastër Publik BSC "Turizëm" Në proces Për herë të parë
252 Universiteti "Eqrem Çabej", Gjirokastër Publik MP "Kontabilitet - Financë" Në proces Për herë të parë
253 Universiteti "Eqrem Çabej", Gjirokastër Publik BSC "Matematikë Informatikë" Në proces Për herë të parë
254 Universiteti "Eqrem Çabej", Gjirokastër Publik MP "Administrim Publik" Në proces Për herë të parë
255 Universiteti "Eqrem Çabej", Gjirokastër Publik MP "Turizëm" Në proces Për herë të parë
256 Universiteti "Eqrem Çabej", Gjirokastër Publik BSC "Teknologji Informacioni" Në proces Për herë të parë
257 Universiteti "Eqrem Çabej", Gjirokastër Publik BSC "Infermieri e Përgjithshme" Në proces Për herë të parë
258 Universiteti "Eqrem Çabej", Gjirokastër Publik BSC "Infermieri Mami" Në proces Për herë të parë
259 Universiteti "Eqrem Çabej", Gjirokastër Publik BSC "Shkencat Infermierore" Në proces Për herë të parë
260 Universiteti "Eqrem Çabej", Gjirokastër Publik MSC  "Financë Kontabilitet" Në proces Për herë të parë
261 Universiteti "Eqrem Çabej", Gjirokastër Publik BSC "Biologji Kimi" Në proces Për herë të parë
262 Kolegji Universitar "Instituti Kanadez i Teknologjisë" Jopublik BSC Inxhinieri Telekomunikacioni Në proces Periodik
263 Kolegji Universitar "Instituti Kanadez i Teknologjisë" Jopublik MSC "Financë dhe Kontabilitet", me profile: "Financë dhe Bankë"; "Kontabilitet dhe Auditim" Në proces Periodik
264 Kolegji Universitar "I Biznesit" Jopublik BSC "Ekonomi" me profile: a. "Banka dhe Institucione Financiare"; b. "Administrim Biznesi"; c. "Financë Kontabilitet"  Në proces  Periodik
265 Kolegji Universitar "I Biznesit" Jopublik MSC "E Drejtë Civile dhe Tregtare"  Në proces  Periodik
266 Kolegji Universitar "I Biznesit" Jopublik MSC "E Drejtë Penale"  Në proces  Periodik
267 Universiteti i Mjekësisë, Tiranë Publik BSC "Fizioterapi"  Në proces Për herë të parë
268 Universiteti i Mjekësisë, Tiranë Publik BSC "Infermieri e përgjithshme"  Në proces Për herë të parë
269 Universiteti i Mjekësisë, Tiranë Publik BSC "Logopedi"  Në proces Për herë të parë
270 Universiteti i Mjekësisë, Tiranë Publik BSC "Mami"  Në proces Për herë të parë
271 Universiteti i Mjekësisë, Tiranë Publik BSC "Teknikë imazherie"  Në proces Për herë të parë
272 Universiteti i Mjekësisë, Tiranë Publik BSC "Teknikë laboratori"  Në proces Për herë të parë
273 Universiteti i Mjekësisë, Tiranë Publik MP "Fizioterapi"  Në proces Për herë të parë
274 Universiteti i Mjekësisë, Tiranë Publik MP "Infermieri Familje"  Në proces Për herë të parë
275 Universiteti i Mjekësisë, Tiranë Publik MP "Logopedi"  Në proces Për herë të parë
276 Universiteti i Mjekësisë, Tiranë Publik MP "Mami"  Në proces Për herë të parë
277 Universiteti i Mjekësisë, Tiranë Publik MP "Menaxhim infermieror"  Në proces Për herë të parë
278 Universiteti i Mjekësisë, Tiranë Publik MP "Teknikë imazherie"  Në proces Për herë të parë
279 Universiteti i Mjekësisë, Tiranë Publik MP "Teknikë laboratori"  Në proces Për herë të parë
280 Universiteti i Mjekësisë, Tiranë Publik MSC "Fizioterapi"  Në proces Për herë të parë
281 Universiteti i Mjekësisë, Tiranë Publik MSC "Infermieri"  Në proces Për herë të parë
282 Universiteti i Mjekësisë, Tiranë Publik MSC "Logopedi"  Në proces Për herë të parë
283 Universiteti i Mjekësisë, Tiranë Publik MSC "Mami"  Në proces Për herë të parë
284 Universiteti i Mjekësisë, Tiranë Publik MSC "Teknikë imazherie"  Në proces Për herë të parë
285 Universiteti i Mjekësisë, Tiranë Publik MSC "Teknikë laboratori"  Në proces Për herë të parë
286 Universiteti i Arteve Publik BSC Fotografi Në proces Për herë të parë
287 "Universiteti i New York-ut në Tiranë" Jopublik BSC “Inxhinieri Softuer” Në proces Për herë të parë
288 "Universiteti i New York-ut në Tiranë" Jopublik BSC “Biznes dhe Tregti Elektronike” Në proces Për herë të parë
289 "Universiteti i New York-ut në Tiranë" Jopublik BSC  “Dizajn” me profile: “Dizajn Grafik” dhe “Dizajn Interier” Në proces Për herë të parë
290 "Universiteti i New York-ut në Tiranë" Jopublik MSC “Financë dhe Kontabilitet” Në proces Periodik
291 Universiteti "Aldent" Jopublik BSC  “Fizioterapi” Në proces Periodik
292 Universiteti "Aldent" Jopublik BSC  “Teknikë Laboratori Mjekësor” Në proces Periodik
293 Universiteti "Western Balkans" Jopublik MSC “Menaxhim Spitalor” Në proces Për herë të parë
294 Universiteti "Western Balkans" Jopublik MSC “Infermieri” me profile: “Infermieristikë në Pediatri”, “Infermieristikë në Kirurgji”,
“Infermieristikë në Kujdesin Intensiv”, “Infermieristikë në Urgjencë”, “Infermieristikë në Obsetrikë dhe
Gjinekologji”
Në proces Për herë të parë
295 Universiteti "Fan S. Noli", Korçë Publik DP "Mbështetës zyre për komunikimin, bibliotekë dhe arkivë" Në proces Për herë të parë
296 Universiteti "Fan S. Noli", Korçë Publik DP "Teknika të prodhimit të farave dhe fidanëve" Në proces Për herë të parë
297 Universiteti "Fan S. Noli", Korçë Publik BSC Menaxhim në Turizëm dhe Mikpritje Në proces Për herë të parë
298 Universiteti "Fan S. Noli", Korçë Publik BSC Menaxhim Agrobiznesi Në proces Për herë të parë
299 Universiteti "Fan S. Noli", Korçë Publik MSC Etika dhe Lidershipi Në proces Për herë të parë

 

                                                                                                                                                                                   Azhornimi i fundit  06 Shkurt 2024