Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

Asambleja e përgjithshme e CEENQA

Është duke u zhvilluar asambleja e përgjthshme e CEENQA. Në këtë aktivitet ASCAL përfaqësohet nga drejtori i agjencisë, znj. Bozo, e cila do të referojë mbi procesin e akreditimit institucional në bashkëpunim me QAA