Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

Vendimet e mbledhjes 19 Maj 2017

VENDIM

Nr. 15, datë 19.05.2017
PËR
AKREDITIMIN E PARË TË PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË DYTË, MASTER I SHKENCAVE NË “MENAXHIM NË INXHINIERI”, TË SHKOLLËS PRIVATE TË ARSIMIT TË LARTË, "UNIVERSITETI METROPOLITAN TIRANA"

Bordi i Akreditimit, bazuar në Ligjin Nr. 80 datë 17.09.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Ligji Nr. 8480, date 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 109, datë 15.02.2017 “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë e të Bordit të Akreditimit dhe për përcaktimin e tarifave për proceset e sigurimit të cilësisë në arsimin e lartë”, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 1, datë 07.04.2017, “Për mbylljen e procedurave të mbartura për shkak të riorganizimit të Institucioneve të Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë” dhe Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 2, datë 07.04.2017, “Për përcaktimin e kohëzgjatjes dhe afateve të vlefshmërisë së akreditimit në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e Institucioneve të Arsimit të Lartë dhe Programeve të Studimit”, në mbledhjen e tij të datës 19.05.2017, në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e programit Master i Shkencave në “Menaxhim në inxhinieri”,  me të dhënat si më poshtë:

 1. Emërtimi i programit: Master i Shkencave në “Menaxhim në inxhinieri”
 2. Cikli i studimit: Cikli i dytë
 3. Akti zyrtar i hapjes/licensimit: Urdhër i Ministrit të Arsimit dhe Shkencës Nr. 197, datë 28.05.2013
 4. Institucioni që e ofron: Shkolla Private e Arsimit të Lartë “Universiteti Metropolitan Tirana”
 5. Njësia kryesore përgjegjëse: Fakulteti i Ekonomisë
 6. Kohëzgjatja (Vite/semestra): 2 vite/4 semestra
 7. Kredite (ECTS): 120 ECTS
 8. Forma e studimi: Me kohë të plotë
 9. Statusi i diplomës: ofrohet vetëm nga Shkolla Private e Arsimit të Lartë “Universiteti Metropolitan Tirana”
 10. Niveli i diplomës në kuadrin e Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve: Niveli 7

pasi mori në shqyrtim:

 1. Urdhërin Nr. 9, datë 07.01.2016 të Ministrit të Arsimit dhe Sportit për akreditimin me kusht të programit të studimit Master i Shkencave në “Menaxhim në inxhinieri” dhe Vendimin e Këshillit të Akreditimit Nr. 109, datë 03.11.2015 “Për akreditimin e programit të studimit të ciklit të dytë, Master i Shkencave në “Menaxhim në inxhinieri”, të Shkollës Private të Arsimit të Lartë “Universiteti Metropolitan Tirana” ku mbështetet dhe i referohet ky urdhër;
 2. Kushtet e lëna për plotësim nga aktet e mësipërme me afatet kohore përkatëse;
 3. Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, përfshirë Raportin e Vetëvlerësimit, dokumentacionin mbështetës dhe të dhënat e depozituara nga Institucioni në përmbushje të kushteve për këtë programi studimi;
 4. Raportin e Vlerësimit të Jashtëm, dhe dokumentacionin shtesë;
 5. Vlerësimin e cilësisë në përmbajtje, të kryer nga ekspertët e jashtëm në përbërje të Grupit të Vlerësimit të Jashtëm në lidhje me shkallën e plotësimit të kushteve;
 6. Raportimin e ekspertëve të vlerësimit në mbledhjen e Bordit;
 7. Vlerësimin përfundimtar të ekspertëve në lidhje me shkallën e plotësimit të kushteve;
 8. Procedurën e vlerësimit të ndjekur dhe monitoruar nga ASCAL;
 9. Komunikimin e vërejtjet e Institucionit në kuadër të këtij procesi;

konstaton se:

 1. Procedura dhe procesi i vlerësimit për përmbushjen e kushteve janë kryer në përputhje me parashikimet ligjore dhe nënligjore dhe afatet e përcaktuara në këto akte;
 2. Vlerësimi në përmbajtje është i mbështetur në Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, Vlerësimit të Jashtëm dhe gjetjet e verifikimet gjatë vizitës në Institucion;
 3. Raporti është hartuar në përputhje me kërkesat dhe i mbështetur me fakte, të dhëna e dokumentacion plotësues;
 4. Rezultatet e vlerësimit janë nxjerrë në përputhje me gjetjet, pikat e forta e të dobëta të identifikuara e verifikuara përmes dokumentacionit dhe vizitës në Institucion;
 5. Rezultati i vlerësimit në lidhje me shkallën e plotësimit të kushteve përkundrejt Standardeve Shtetërore “Për vlerësimin dhe akreditimin e programeve të studimit të ciklit të dytë dhe programeve të integruara të studimit të ciklit të dytë të IAL” dhe cilësinë e ofertës akademike të programit të studimit është “i përmbush standardet”;
 6. Vlerësimi përfundimtar i Grupit të Vlerësimit të Jashtëm për shkallën e plotësimit të kushteve të lëna në kuadër të vendimit përfundimtar të akreditimit dhe nivelin e cilësinë akademike për këtë program studimi është Pozitiv;
 7. Përveç kushteve, janë plotësuar edhe rekomandimet e lëna.

Mbështetur mbi rezultatet dhe arsyetimin e mësipërm, Bordi i Akreditimit,

VENDOSI:

 1. Vlerësimin Përfundimtar POZITIV për Programin e Studimit Master i Shkencave në “Menaxhim në inxhinieri” të Shkollës Private të Arsimit të Lartë “Universiteti Metropolitan Tirana”.
 2. Akreditimin e programit të studimit me kohëzgjatjen prej 6 (gjashtë) vite akademike.
 3. Afati përfundimtar i vlefshmërisë së akreditimit për këtë program studimi është 18/05/2023.
 4. Ngarkohet  Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë për zbatimin e këtij Vendimi, publikimin dhe lëshimin e certifikatës se akreditimit brenda 14 ditëve nga zbardhja e këtij vendimi, si dhe monitorimin për ruajtjen në vijim të Standardeve Shtetërore të Cilësisë.

Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë.

BORDI I AKREDITIMIT


VENDIM
Nr. 16, datë 19.05.2017
PËR
AKREDITIMIN E PARË TË PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË DYTË, MASTER I SHKENCAVE NË “INXHINIERI ELEKTRIKE”, TË SHKOLLËS PRIVATE TË ARSIMIT TË LARTË, "UNIVERSITETI METROPOLITAN TIRANA"

Bordi i Akreditimit, bazuar në Ligjin Nr. 80 datë 17.09.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Ligji Nr. 8480, date 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 109, datë 15.02.2017 “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë e të Bordit të Akreditimit dhe për përcaktimin e tarifave për proceset e sigurimit të cilësisë në arsimin e lartë”, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 1, datë 07.04.2017, “Për mbylljen e procedurave të mbartura për shkak të riorganizimit të Institucioneve të Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë” dhe Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 2, datë 07.04.2017, “Për përcaktimin e kohëzgjatjes dhe afateve të vlefshmërisë së akreditimit në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e Institucioneve të Arsimit të Lartë dhe Programeve të Studimit”, në mbledhjen e tij të datës 19.05.2017, në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e programit të studimit Master i Shkencave në “Inxhinieri elektrike”, me të dhënat si më poshtë:

 1. Emërtimi i programit: Master i Shkencave në “Inxhinieri elektrike”
 2. Cikli i studimit: Cikli i dytë
 3. Akti zyrtar i hapjes/licensimit: Urdhër i Ministrit të Arsimit dhe Shkencës Nr. 497, datë 18.10.2012
 4. Institucioni që e ofron: Shkolla Private e Arsimit të Lartë “Universiteti Metropolitan Tirana”
 5. Njësia kryesore përgjegjëse: Fakulteti i Inxhinierisë dhe Shkencave të Aplikuara
 6. Kohëzgjatja (Vite/semestra): 2 vite/4 semestra
 7. Kredite (ECTS): 120 ECTS
 8. Forma e studimit: Me kohë të plotë
 9. Statusi i diplomës: ofrohet vetëm nga Shkolla Private e Arsimit të Lartë “Universiteti Metropolitan Tirana”
 10. Niveli i diplomës në kuadrin e Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve: Niveli 7

pasi mori në shqyrtim:

 1. Urdhërin Nr. 9, datë 07.01.2016 të Ministrit të Arsimit dhe Sportit për akreditimin me kusht të programit të studimit Master i Shkencave në “Inxhinieri elektrike” dhe Vendimin e Këshillit të Akreditimit Nr. 110, datë 03.11.2015 “Për akreditimin e programit të studimit të ciklit të dytë, Master i Shkencave në “Inxhinieri elektrike”, të Shkollës Private të Arsimit të Lartë “Universiteti Metropolitan Tirana” ku mbështetet dhe i referohet ky urdhër;
 2. Kushtet e lëna për plotësim nga aktet e mësipërme me afatet kohore përkatëse;
 3. Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, përfshirë Raportin e Vetëvlerësimit, dokumentacionin mbështetës dhe të dhënat e depozituara nga Institucioni në përmbushje të kushteve për këtë programi studimi;
 4. Raportin e Vlerësimit të Jashtëm, dhe dokumentacionin shtesë;
 5. Vlerësimin e cilësisë në përmbajtje, të kryer nga ekspertët e jashtëm në përbërje të Grupit të Vlerësimit të Jashtëm në lidhje me shkallën e plotësimit të kushteve;
 6. Raportimin e ekspertëve të vlerësimit në mbledhjen e Bordit;
 7. Vlerësimin përfundimtar të ekspertëve në lidhje me shkallën e plotësimit të kushteve;
 8. Procedurën e vlerësimit të ndjekur dhe monitoruar nga ASCAL;
 9. Komunikimin e vërejtjet e Institucionit në kuadër të këtij procesi;

konstaton se:

 1. Procedura dhe procesi i vlerësimit për përmbushjen e kushteve janë kryer në përputhje me parashikimet ligjore dhe nënligjore dhe afatet e përcaktuara në këto akte;
 2. Vlerësimi në përmbajtje është i mbështetur në Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, Vlerësimit të Jashtëm dhe gjetjet e verifikimet gjatë vizitës në Institucion;
 3. Raporti është hartuar në përputhje me kërkesat dhe i mbështetur me fakte, të dhëna e dokumentacion plotësues;
 4. Rezultatet e vlerësimit janë nxjerrë në përputhje me gjetjet, pikat e forta e të dobëta të identifikuara e verifikuara përmes dokumentacionit dhe vizitës në Institucion;
 5. Rezultati i vlerësimit në lidhje me shkallën e plotësimit të kushteve përkundrejt Standardeve Shtetërore “Për vlerësimin dhe akreditimin e programeve të studimit të ciklit të dytë dhe programeve të integruara të studimit të ciklit të dytë të IAL” dhe cilësinë e ofertës akademike të programit të studimit është “i përmbush standardet”;
 6. Vlerësimi përfundimtar i Grupit të Vlerësimit të Jashtëm për shkallën e plotësimit të kushteve të lëna në kuadër të vendimit përfundimtar të akreditimit dhe nivelin e cilësinë akademike për këtë program studimi është Pozitiv;

Mbështetur mbi rezultatet dhe arsyetimin e mësipërm, Bordi i Akreditimit, 

VENDOSI:

 1. Vlerësimin Përfundimtar POZITIV për Programin e Studimit Master i Shkencave në “Inxhinieri elektrike” të Shkollës Private të Arsimit të Lartë “Universiteti Metropolitan Tirana”.
 2. Akreditimin e programit të studimit me kohëzgjatjen prej 6 (gjashtë) vite akademike.
 3. Afati përfundimtar i vlefshmërisë së akreditimit për këtë program studimi është 18/05/2023.
 4. Ngarkohet  Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë për zbatimin e këtij Vendimi, publikimin dhe lëshimin e certifikatës se akreditimit brenda 14 ditëve nga zbardhja e këtij vendimi, si dhe monitorimin për ruajtjen në vijim të Standardeve Shtetërore të Cilësisë.

Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë. 

BORDI I AKREDITIMIT


VENDIM
Nr. 17, datë 19.05.2017
PËR
AKREDITIMIN E PARË TË PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË TRETË, DOKTORATË NË “ADMINISTRIM BIZNES”, TË UNIVERSITETIT “EPOKA”

Bordi i Akreditimit, bazuar në Ligjin Nr. 80 datë 17.09.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Ligji Nr. 8480, date 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 109, datë 15.02.2017 “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë e të Bordit të Akreditimit dhe për përcaktimin e tarifave për proceset e sigurimit të cilësisë në arsimin e lartë”, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 1, datë 07.04.2017, “Për mbylljen e procedurave të mbartura për shkak të riorganizimit të Institucioneve të Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë” dhe Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 2, datë 07.04.2017, “Për përcaktimin e kohëzgjatjes dhe afateve të vlefshmërisë së akreditimit në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e Institucioneve të Arsimit të Lartë dhe Programeve të Studimit”, në mbledhjen e tij të datës 19.05.2017, në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e programit të studimit Doktoratë në “Administrim biznes”, me të dhënat si më poshtë:

 1. Emërtimi i programit: Doktoratë në “Administrim biznes”,
 2. Cikli i studimit: Cikli i tretë
 3. Akti zyrtar i hapjes/licensimit: Urdhër i Ministrit të Arsimit dhe Shkencës Nr. 565, datë 19.11.2012
 4. Institucioni që e ofron*: Universiteti Epoka
 5. Njësia kryesore përgjegjëse: Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Administrative
 6. Kohëzgjatja (Vite/semestra): së paku 3 vite
 7. Kredite (ECTS): 60 ECTS (viti i formimit teorik)
 8. Forma e studimit: Nuk përcaktohet
 9. Statusi i diplomës: ofrohet vetëm nga Universiteti Epoka
 10. Niveli i diplomës në kuadrin e Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve: Niveli 8

pasi mori në shqyrtim:

 1. Urdhërin Nr. 148, datë 30.03.2016 të Ministrit të Arsimit dhe Sportit për akreditimin me kusht të programit të studimit Doktoratë në “Administrim biznes” dhe Vendimin e Këshillit të Akreditimit Nr. 114, datë 18.12.2015 “Për akreditimin e programit të studimit të ciklit të tretë, Doktoratë në “Administrim biznes”, të Universitetit Privat “Epoka” ku mbështetet dhe i referohet ky urdhër;
 2. Kushtet e lëna për plotësim nga aktet e mësipërme me afatet kohore përkatëse;
 3. Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, përfshirë Raportin e Vetëvlerësimit, dokumentacionin mbështetës dhe të dhënat e depozituara nga Institucioni në përmbushje të kushteve për këtë programi studimi;
 4. Raportin e Vlerësimit të Jashtëm, dhe dokumentacionin shtesë;
 5. Vlerësimin e cilësisë në përmbajtje, të kryer nga ekspertët e jashtëm në përbërje të Grupit të Vlerësimit të Jashtëm në lidhje me shkallën e plotësimit të kushteve;
 6. Raportimin e ekspertëve të vlerësimit në mbledhjen e Bordit;
 7. Vlerësimin përfundimtar të ekspertëve në lidhje me shkallën e plotësimit të kushteve;
 8. Procedurën e vlerësimit të ndjekur dhe monitoruar nga ASCAL;
 9. Komunikimin e vërejtjet e Institucionit në kuadër të këtij procesi;

 konstaton se:

 1. Procedura dhe procesi i vlerësimit për përmbushjen e kushteve janë kryer në përputhje me parashikimet ligjore dhe nënligjore dhe afatet e përcaktuara në këto akte;
 2. Vlerësimi në përmbajtje është i mbështetur në Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, Vlerësimit të Jashtëm dhe gjetjet e verifikimet gjatë vizitës në Institucion;
 3. Raporti është hartuar në përputhje me kërkesat dhe i mbështetur me fakte, të dhëna e dokumentacion plotësues;
 4. Rezultatet e vlerësimit janë nxjerrë në përputhje me gjetjet, pikat e forta e të dobëta të identifikuara e verifikuara përmes dokumentacionit dhe vizitës në Institucion;
 5. Rezultatet e vlerësimit në lidhje me shkallën e plotësimit të kushteve përkundrejt Standardeve Shtetërore “Për vlerësimin dhe akreditimin e programeve të studimit të ciklit të tretë të IAL” dhe cilësinë e ofertës akademike të programit të studimit është “i përmbush standardet”;
 6. Vlerësimi përfundimtar i Grupit të Vlerësimit të Jashtëm për shkallën e plotësimit të kushteve të lëna në kuadër të vendimit përfundimtar të akreditimit dhe nivelin e cilësinë akademike për këtë program studimi është Pozitiv;
 7. Përveç kushteve, janë plotësuar rekomandimet e lëna nga vlerësimi i parë i këtij programi;
 8. Programi i studimit nuk i është nënshtruar procesit të riorganizimit në kuadër të kërkesave të Ligjit 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë”.

Mbështetur mbi rezultatet dhe arsyetimin e mësipërm, Bordi i Akreditimit,

VENDOSI:

 1. Vlerësimin Përfundimtar POZITIV për Programin e Studimit Doktoratë në “Administrim biznes” të Universitetit “Epoka”.
 2. Akreditimin e programit të studimit vetëm për studentët e pranuar përpara vitit akademik 2015-2016. Institucioni të mos pranojë e regjistrojë studentë të rinj në këtë program studimi deri në riorganizimin e tij, në bazë të legjislacionit në fuqi.
 3. Ngarkohet  Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë për zbatimin e këtij Vendimi, publikimin dhe lëshimin e certifikatës se akreditimit brenda 14 ditëve nga zbardhja e këtij vendimi, si dhe monitorimin për ruajtjen në vijim të Standardeve Shtetërore të Cilësisë.

Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë. 

BORDI I AKREDITIMIT

*Në Urdhërin e MASH Nr. 565, datë 19.11.2012, ky program studimi ofrohet në bashkëpunim me Universitetin e Stambollit (Istanbul University) dhe Universitetin Pamukale (Pamukkale University), Turqi.


VENDIM
Nr. 18, datë 19.05.2017
PËR
HAPJEN E PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË DYTË, MASTER PROFESIONAL NË “MENAXHIM NË SPORT DHE TURIZËM”, TË UNIVERSITETIT TË SPORTEVE TË TIRANËS

Bordi i Akreditimit, bazuar në Ligjin Nr. 80 datë 17.09.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 109, datë 15.02.2017 “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë e të Bordit të Akreditimit dhe për përcaktimin e tarifave për proceset e sigurimit të cilësisë në arsimin e lartë”, mbështetur në procedurën e ndjekur nga ASCAL dhe rezultatet e verifikimit paraprak të programit të studimit me elementët: 

 1. a) Emërtimi i programit: Master Profesional në “Menaxhim në Sport dhe Turizëm
 2. b) Cikli i studimit: Cikli i dytë
 3. c) Institucioni që e ofron: Universiteti i Sporteve të Tiranës
 4. d) Njësia kryesore përgjegjëse: Fakulteti i Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit
 5. e) Njësia bazë përgjegjëse: Departamenti i Organizim Menaxhimit
 6. f) Kohëzgjatja (Vite/semestra): 1 vit / 2 semestra
 7. g) Kredite (ECTS): 60 ECTS
 8. h) Forma e studimit: me kohë të plotë
 9. i) Diploma lëshohet: vetëm nga IAL propozuese
 10. j) Numri i studentëve të parashikuar për vit akademik: 20-35studentë
 11. k) Niveli i diplomës në kuadrin e Kornizës Shqiptare të kualifikimeve: Niveli 7 

VENDOSI: 

 1. Programi i studimit të ciklit të dytë Master Profesional në “Menaxhim në Sport dhe Turizëm” i përmbush kërkesat ligjore dhe “Standardet Shtetërore të Cilësisë për programet e studimit të ciklit të dytë të institucioneve të arsimit të lartë”.
 2. Mbështetur në gjithë sa më sipër, Bordi i Akreditimit jep vlerësim pozitiv dhe i rekomandon Ministrit të Arsimit dhe Sportit që programi i studimit të ciklit të dytë Master Profesional në “Menaxhim në Sport dhe Turizëm”me elementët e mësipërm të hapet.

Kryetar i Bordit të Akreditimit
ARJAN GJONÇA


VENDIM
Nr. 19, datë 19.05.2017
PËR
HAPJEN E PROGRAMIT TË INTEGRUAR TË STUDIMIT TË CIKLIT TË DYTË, MASTER I SHKENCAVE NË “DREJTËSI” TË UNIVERSITETIT EPOKA

Bordi i Akreditimit, bazuar në Ligjin Nr. 80 datë 17.09.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 109, datë 15.02.2017 “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë e të Bordit të Akreditimit dhe për përcaktimin e tarifave për proceset e sigurimit të cilësisë në arsimin e lartë”, mbështetur në procedurën e ndjekur nga ASCAL dhe rezultatet e verifikimit paraprak të programit të studimit me elementët: 

 1. Emërtimi i programit:Program i integruar studimi i ciklit të dytë Master i Shkencave në “Drejtësi
 2. Cikli i studimit: Cikli i dytë
 3. Institucioni që e ofron:Universiteti Epoka
 4. Njësia kryesore përgjegjëse: Fakulteti i Drejtësisë dhe Shkencave Sociale
 5. Njësia bazë përgjegjëse: Departamenti i Drejtësisë
 6. Kohëzgjatja (Vite/semestra):5 vite / 10 semestra
 7. Kredite (ECTS): 300 ECTS
 8. Forma e studimit: me kohë të plotë
 9. Diploma lëshohet: vetëm nga IAL propozuese
 10. Numri i studentëve të parashikuar për vit akademik: 5-80 studentë
 11. Niveli i diplomës në kuadrin e Kornizës Shqiptare të kualifikimeve: Niveli 7

VENDOSI:

 1. Programi i integruar i studimit të ciklit të dytë Master i Shkencave në “Drejtësi” i përmbush kryesisht kërkesat ligjore dhe “Standardet Shtetërore të Cilësisë për programet e studimit të ciklit të dytë të institucioneve të arsimit të lartë”.
 2. Mbështetur në gjithë sa më sipër, Bordi i Akreditimit jep vlerësim pozitiv me rekomandimet e mëposhtme:

  a) Të gjitha modulet/lëndët e këtij programi studimi (të detyrueshme ose me zgjedhje), duhet të planifikohen të kenë një peshë në ECTS të krahasueshme dhe rekomandohet që kjo të mos jetë me më pak se 5 ECTS;
  b) Praktika profesionale duhet të vendoset si një aktivitet kryesor krahas lëndëve e moduleve e tjera;
  c) Teza e diplomës një numër kreditesh evropiane të transferueshme (ECTS) nga 12 deri në 15.

 3. Për gjithë sa më sipër BA i rekomandon Ministrit të Arsimit dhe Sportit që programi i integruar i studimit të ciklit të dytë Master i Shkencave në “Drejtësi” me elementët e mësipërm të plotësojë rekomandimet dhe të hapet

Kryetar i  Bordit të Akreditimit
ARJAN GJONÇA


VENDIM
Nr. 20, datë 19.05.2017
PËR
HAPJEN E PROGRAMIT TË STUDIMIT 2 VJEÇAR ME KARAKTER PROFESIONAL, PAS ARSIMIT TË MESËM, NË “TEKNOLOGJI E INSTALIMEVE ELEKTRIKE”, TË KOLEGJIT PROFESIONAL TË TIRANËS

Bordi i Akreditimit, bazuar në Ligjin Nr. 80 datë 17.09.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 109, datë 15.02.2017 “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë e të Bordit të Akreditimit dhe për përcaktimin e tarifave për proceset e sigurimit të cilësisë në arsimin e lartë”, mbështetur në procedurën e ndjekur nga ASCAL dhe rezultatet e verifikimit paraprak të programit të studimit me elementët: 

 1. Emërtimi i programit: Program studimi 2 vjeçar me karakter profesional, pas arsimit të mesëm, në “Teknologji e Instalimeve Elektrike”
 2. Cikli i studimit: me karakter profesional, pas arsimit të mesëm
 3. Institucioni që e ofron: Kolegji Profesional i Tiranës
 4. Njësia bazë përgjegjëse: Departamenti i Teknologjisë së Informacionit
 5. Kohëzgjatja (Vite/semestra):2 vite / 4 semestra
 6. Kredite (ECTS): 120 ECTS
 7. Forma e studimit: me kohë të plotë
 8. Diploma lëshohet: vetëm nga IAL propozuese
 9. Numri i studentëve të parashikuar për vit akademik: 20-100 studentë
 10. Niveli i diplomës në kuadrin e Kornizës Shqiptare të kualifikimeve: Niveli 5

VENDOSI: 

 1. Programi i studimit 2 vjeçar me karakter profesional, pas arsimit të mesëm në“Teknologji e Instalimeve Elektrike” i përmbush kryesisht kërkesat ligjore dhe kriteret akademike për këtë nivel dhe lloj programi.
 2. Mbështetur në gjithë sa më sipër, Bordi i Akreditimit jep vlerësim pozitiv me rekomandimet e mëposhtme:
  a) Të rritet numri i stafit akademik efektiv pasi stafi akademik për këtë program studimi është në favor të atij të ftuar.
  b) Të rritet numri i krediteve për praktikën mësimore në total, dhe kjo e fundit të jetë e shpërndarë në të dy vitet, ose e grupuar si një semestër i plotë në vitin e dytë. Në funksion të realizimit të praktikës dhe punësimit të studentëve, rekomandohet të nënshkruhen kontrata bashkëpunimi me kompani shtetërore dhe private për zhvillimin e praktikave mësimore dhe më tej të punësimit në këto kompani.
  c) Të rishikohet rregullorja e studimit për këtë program studimi, në nenet 2 dhe 12 për programin e dytë të studimit dhe transferimet e studimeve për tu përputhur me LAL 80/2015.
 3. Për gjithë sa më sipër BA i rekomandon Ministrit të Arsimit dhe Sportit që programi i studimit 2 vjeçar me karakter profesional, pas arsimit të mesëm, në “Teknologji e Instalimeve Elektrike” me elementët e mësipërm të plotësojë rekomandimet dhe të hapet.

Kryetar i  Bordit të Akreditimit
ARJAN GJONÇA


VENDIM
Nr. 21, datë 19.05.2017
PËR
AKREDITIMIN E PARË TË PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË TRETË, DOKTORATË NË “EKONOMIKS ME PROFILE: EKONOMIKS; FINANCË-BANKË”, TË UNIVERSITETIT “EPOKA”

Bordi i Akreditimit, bazuar në Ligjin Nr. 80 datë 17.09.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Ligji Nr. 8480, date 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 109, datë 15.02.2017 “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë e të Bordit të Akreditimit dhe për përcaktimin e tarifave për proceset e sigurimit të cilësisë në arsimin e lartë”, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 1, datë 07.04.2017, “Për mbylljen e procedurave të mbartura për shkak të riorganizimit të Institucioneve të Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë” dhe Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 2, datë 07.04.2017, “Për përcaktimin e kohëzgjatjes dhe afateve të vlefshmërisë së akreditimit në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e Institucioneve të Arsimit të Lartë dhe Programeve të Studimit”, në mbledhjen e tij të datës 19.05.2017, në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e programit Doktoratë në “Ekonomiks me profile: Ekonomiks; Financë-bankë”, me të dhënat si më poshtë:

 1. Emërtimi i programit: Doktoratë në “Ekonomiks me profile: Ekonomiks; Financë-bankë”
 2. Cikli i studimit: Cikli i tretë
 3. Akti zyrtar i hapjes/licensimit: Urdhër i Ministrit të Arsimit dhe Shkencës Nr. 565, datë 19.11.2012
 4. Institucioni që e ofron*: Universiteti Epoka
 5. Njësia kryesore përgjegjëse: Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Administrative
 6. Kohëzgjatja (Vite/semestra): së paku 3 vite
 7. Kredite (ECTS): 60 ECTS (viti i formimit teorik)
 8. Forma e studimit: Nuk përcaktohet
 9. Statusi i diplomës: ofrohet vetëm nga Universiteti Epoka
 10. Niveli i diplomës në kuadrin e Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve: Niveli 8

pasi mori në shqyrtim:

 1. Urdhërin Nr. 149, datë 30.03.2016 të Ministrit të Arsimit dhe Sportit për akreditimin me kusht të programit të studimit Doktoratë në “Ekonomiks me profile: Ekonomiks; Financë-bankë” dhe Vendimin e Këshillit të Akreditimit Nr. 113, datë 18.12.2015 “Për akreditimin e programit të studimit të ciklit të tretë, Doktoratë në “Ekonomiks me profile: Ekonomiks; Financë-bankë”, të Universitetit Privat “Epoka”” ku mbështetet dhe i referohet ky urdhër;
 2. Kushtet e lëna për plotësim nga aktet e mësipërme me afatet kohore përkatëse;
 3. Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, përfshirë Raportin e Vetëvlerësimit, dokumentacionin mbështetës dhe të dhënat e depozituara nga Institucioni në përmbushje të kushteve për këtë programi studimi;
 4. Raportin e Vlerësimit të Jashtëm, dhe dokumentacionin shtesë;
 5. Vlerësimin e cilësisë në përmbajtje, të kryer nga ekspertët e jashtëm në përbërje të Grupit të Vlerësimit të Jashtëm në lidhje me shkallën e plotësimit të kushteve;
 6. Raportimin e ekspertëve të vlerësimit në mbledhjen e Bordit;
 7. Vlerësimin përfundimtar të ekspertëve në lidhje me shkallën e plotësimit të kushteve;
 8. Procedurën e vlerësimit të ndjekur dhe monitoruar nga ASCAL;
 9. Komunikimin e vërejtjet e Institucionit në kuadër të këtij procesi;

konstaton se:

 1. Procedura dhe procesi i vlerësimit për përmbushjen e kushteve janë kryer në përputhje me parashikimet ligjore dhe nënligjore dhe afatet e përcaktuara në këto akte;
 2. Vlerësimi në përmbajtje është i mbështetur në Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, Vlerësimit të Jashtëm dhe gjetjet e verifikimet gjatë vizitës në Institucion;
 3. Raporti është hartuar në përputhje me kërkesat dhe i mbështetur me fakte, të dhëna e dokumentacion plotësues;
 4. Rezultatet e vlerësimit janë nxjerrë në përputhje me gjetjet, pikat e forta e të dobëta të identifikuara e verifikuara përmes dokumentacionit dhe vizitës në Institucion;
 5. Rezultatet e vlerësimit në lidhje me shkallën e plotësimit të kushteve përkundrejt Standardeve Shtetërore “Për vlerësimin dhe akreditimin e programeve të studimit të ciklit të tretë të IAL” dhe cilësinë e ofertës akademike të programit të studimit është “i përmbush standardet”;
 6. Vlerësimi përfundimtar i Grupit të Vlerësimit të Jashtëm për shkallën e plotësimit të kushteve të lëna në kuadër të vendimit përfundimtar të akreditimit dhe nivelin e cilësinë akademike për këtë program studimi është Pozitiv;
 7. Përveç kushteve, janë plotësuar rekomandimet e lëna nga vlerësimi i parë i këtij programi;
 8. Programi i studimit nuk i është nënshtruar procesit të riorganizimit në kuadër të kërkesave të Ligjit 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë”.

Mbështetur mbi rezultatet dhe arsyetimin e mësipërm, Bordi i Akreditimit,

VENDOSI:

 1. Vlerësimin Përfundimtar POZITIV për Programin e Studimit Doktoratë në “Ekonomiks me profile: Ekonomiks; Financë-bankë” të Universitetit “Epoka”.
 2. Akreditimin e programit të studimit vetëm për studentët e pranuar përpara vitit akademik 2015-2016. Institucioni të mos pranojë e regjistrojë studentë të rinj në këtë program studimi deri në riorganizimin e tij, në bazë të legjislacionit në fuqi.
 3. Ngarkohet  Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë për zbatimin e këtij Vendimi, publikimin dhe lëshimin e certifikatës se akreditimit brenda 14 ditëve nga zbardhja e këtij vendimi, si dhe monitorimin për ruajtjen në vijim të Standardeve Shtetërore të Cilësisë.

Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë.

BORDI I AKREDITIMIT


VENDIM
Nr. 22, datë 19.05.2017
PËR
AKREDITIMIN E PARË TË PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË TRETË, DOKTORATË NË “INXHINIERI NDËRTIMI”, TË UNIVERSITETIT “EPOKA”

Bordi i Akreditimit, bazuar në Ligjin Nr. 80 datë 17.09.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Ligji Nr. 8480, date 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 109, datë 15.02.2017 “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë e të Bordit të Akreditimit dhe për përcaktimin e tarifave për proceset e sigurimit të cilësisë në arsimin e lartë”, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 1, datë 07.04.2017, “Për mbylljen e procedurave të mbartura për shkak të riorganizimit të Institucioneve të Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë” dhe Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 2, datë 07.04.2017, “Për përcaktimin e kohëzgjatjes dhe afateve të vlefshmërisë së akreditimit në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e Institucioneve të Arsimit të Lartë dhe Programeve të Studimit”, në mbledhjen e tij të datës 19.05.2017, në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e programit Doktoratë në “Inxhinieri ndërtimi”, me të dhënat si më poshtë:

 1. Emërtimi i programit: Doktoratë në “Inxhinieri ndërtimi”
 2. Cikli i studimit: Cikli i tretë
 3. Akti zyrtar i hapjes/licensimit: Urdhër i Ministrit të Arsimit dhe Shkencës Nr. 565, datë 19.11.2012
 4. Institucioni që e ofron*: Universiteti Epoka
 5. Njësia kryesore përgjegjëse: Fakulteti i Arkitekturës dhe Inxhinierisë
 6. Kohëzgjatja (Vite/semestra): së paku 3 vite
 7. Kredite (ECTS): 60 ECTS (viti i formimit teorik)
 8. Forma e studimit: Nuk përcaktohet
 9. Statusi i diplomës: ofrohet vetëm nga Universiteti Epoka
 10. Niveli i diplomës në kuadrin e Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve: Niveli 8

pasi mori në shqyrtim:

 1. Urdhërin Nr. 132, datë 24.03.2016 të Ministrit të Arsimit dhe Sportit për akreditimin me kusht të programit të studimit Doktoratë në “Inxhinieri ndërtimi” dhe Vendimin e Këshillit të Akreditimit Nr. 133, datë 18.02.2016 “Për akreditimin e programit të studimit të ciklit të tretë, Doktoratë në “Inxhinieri ndërtimi”, të Universitetit Privat “Epoka”” ku mbështetet dhe i referohet ky urdhër;
 2. Kushtet e lëna për plotësim nga aktet e mësipërme me afatet kohore përkatëse;
 3. Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, përfshirë Raportin e Vetëvlerësimit, dokumentacionin mbështetës dhe të dhënat e depozituara nga Institucioni në përmbushje të kushteve për këtë programi studimi;
 4. Raportin e Vlerësimit të Jashtëm, dhe dokumentacionin shtesë;
 5. Vlerësimin e cilësisë në përmbajtje, të kryer nga ekspertët e jashtëm në përbërje të Grupit të Vlerësimit të Jashtëm në lidhje me shkallën e plotësimit të kushteve;
 6. Raportimin e ekspertëve të vlerësimit në mbledhjen e Bordit;
 7. Vlerësimin përfundimtar të ekspertëve në lidhje me shkallën e plotësimit të kushteve;
 8. Procedurën e vlerësimit të ndjekur dhe monitoruar nga ASCAL;
 9. Komunikimin e vërejtjet e Institucionit në kuadër të këtij procesi;

konstaton se:

 1. Procedura dhe procesi i vlerësimit për përmbushjen e kushteve janë kryer në përputhje me parashikimet ligjore dhe nënligjore dhe afatet e përcaktuara në këto akte;
 2. Vlerësimi në përmbajtje është i mbështetur në Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, Vlerësimit të Jashtëm dhe gjetjet e verifikimet gjatë vizitës në Institucion;
 3. Raporti është hartuar në përputhje me kërkesat dhe i mbështetur me fakte, të dhëna e dokumentacion plotësues;
 4. Rezultatet e vlerësimit janë nxjerrë në përputhje me gjetjet, pikat e forta e të dobëta të identifikuara e verifikuara përmes dokumentacionit dhe vizitës në Institucion;
 5. Rezultatet e vlerësimit në lidhje me shkallën e plotësimit të kushteve përkundrejt Standardeve Shtetërore “Për vlerësimin dhe akreditimin e programeve të studimit të ciklit të tretë të IAL” dhe cilësinë e ofertës akademike të programit të studimit është “i përmbush standardet”;
 6. Vlerësimi përfundimtar i Grupit të Vlerësimit të Jashtëm për shkallën e plotësimit të kushteve të lëna në kuadër të vendimit përfundimtar të akreditimit dhe nivelin e cilësinë akademike për këtë program studimi është Pozitiv;
 7. Programi i studimit nuk i është nënshtruar procesit të riorganizimit në kuadër të kërkesave të Ligjit 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë”.

Mbështetur mbi rezultatet dhe arsyetimin e mësipërm, Bordi i Akreditimit,

VENDOSI:

 1. Vlerësimin Përfundimtar POZITIV për Programin e Studimit Doktoratë në “Inxhinieri ndërtimi” të Universitetit “Epoka”.
 2. Akreditimin e programit të studimit vetëm për studentët e pranuar përpara vitit akademik 2015-2016. Institucioni të mos pranojë e regjistrojë studentë të rinj në këtë program studimi deri në riorganizimin e tij, në bazë të legjislacionit në fuqi.
 3. Ngarkohet  Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë për zbatimin e këtij Vendimi, publikimin dhe lëshimin e certifikatës se akreditimit brenda 14 ditëve nga zbardhja e këtij vendimi, si dhe monitorimin për ruajtjen në vijim të Standardeve Shtetërore të Cilësisë.

Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë. 

BORDI I AKREDITIMIT


VENDIM
Nr. 23, datë 19.05.2017
PËR
AKREDITIMIN E PARË TË PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË TRETË, DOKTORATË NË “SHKENCA POLITIKE DHE MARRËDHËNIE NDËRKOMBËTARE”, TË UNIVERSITETIT “EPOKA”

Bordi i Akreditimit, bazuar në Ligjin Nr. 80 datë 17.09.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Ligji Nr. 8480, date 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 109, datë 15.02.2017 “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë e të Bordit të Akreditimit dhe për përcaktimin e tarifave për proceset e sigurimit të cilësisë në arsimin e lartë”, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 1, datë 07.04.2017, “Për mbylljen e procedurave të mbartura për shkak të riorganizimit të Institucioneve të Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë” dhe Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 2, datë 07.04.2017, “Për përcaktimin e kohëzgjatjes dhe afateve të vlefshmërisë së akreditimit në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e Institucioneve të Arsimit të Lartë dhe Programeve të Studimit”, në mbledhjen e tij të datës 19.05.2017, në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e programit të studimit Doktoratë në “Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare”, me të dhënat si më poshtë:

 1. Emërtimi i programit: Doktoratë në “Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare”
 2. Cikli i studimit: Cikli i tretë
 3. Akti zyrtar i hapjes/licensimit: Urdhër i Ministrit të Arsimit dhe Shkencës Nr. 565, datë 19.11.2012
 4. Institucioni që e ofron*: Universiteti Epoka
 5. Njësia kryesore përgjegjëse: Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Administrative
 6. Kohëzgjatja (Vite/semestra): së paku 3 vite
 7. Kredite (ECTS): 60 ECTS (viti i formimit teorik)
 8. Forma e studimit: Nuk përcaktohet
 9. Statusi i diplomës: ofrohet vetëm nga Universiteti Epoka
 10. Niveli i diplomës në kuadrin e Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve: Niveli 8

pasi mori në shqyrtim:

 1. Urdhërin Nr. 150, datë 30.03.2016 të Ministrit të Arsimit dhe Sportit për akreditimin me kusht të programit të studimit Doktoratë në “Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare” dhe Vendimin e Këshillit të Akreditimit Nr. 115, datë 18.12.2015 “Për akreditimin e programit të studimit të ciklit të tretë, Doktoratë në “Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare”, të Universitetit Privat “Epoka”” ku mbështetet dhe i referohet ky urdhër;
 2. Kushtet e lëna për plotësim nga aktet e mësipërme me afatet kohore përkatëse;
 3. Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, përfshirë Raportin e Vetëvlerësimit, dokumentacionin mbështetës dhe të dhënat e depozituara nga Institucioni në përmbushje të kushteve për këtë programi studimi;
 4. Raportin e Vlerësimit të Jashtëm, dhe dokumentacionin shtesë;
 5. Vlerësimin e cilësisë në përmbajtje, të kryer nga ekspertët e jashtëm në përbërje të Grupit të Vlerësimit të Jashtëm në lidhje me shkallën e plotësimit të kushteve;
 6. Raportimin e ekspertëve të vlerësimit në mbledhjen e Bordit;
 7. Vlerësimin përfundimtar të ekspertëve në lidhje me shkallën e plotësimit të kushteve;
 8. Procedurën e vlerësimit të ndjekur dhe monitoruar nga ASCAL;
 9. Komunikimin e vërejtjet e Institucionit në kuadër të këtij procesi;

konstaton se:

 1. Procedura dhe procesi i vlerësimit për përmbushjen e kushteve janë kryer në përputhje me parashikimet ligjore dhe nënligjore dhe afatet e përcaktuara në këto akte;
 2. Vlerësimi në përmbajtje është i mbështetur në Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, Vlerësimit të Jashtëm dhe gjetjet e verifikimet gjatë vizitës në Institucion;
 3. Raporti është hartuar në përputhje me kërkesat dhe i mbështetur me fakte, të dhëna e dokumentacion plotësues;
 4. Rezultatet e vlerësimit janë nxjerrë në përputhje me gjetjet, pikat e forta e të dobëta të identifikuara e verifikuara përmes dokumentacionit dhe vizitës në Institucion;
 5. Rezultatet e vlerësimit në lidhje me shkallën e plotësimit të kushteve përkundrejt Standardeve Shtetërore “Për vlerësimin dhe akreditimin e programeve të studimit të ciklit të tretë të IAL” dhe cilësinë e ofertës akademike të programit të studimit është “i përmbush standardet”;
 6. Vlerësimi përfundimtar i Grupit të Vlerësimit të Jashtëm për shkallën e plotësimit të kushteve të lëna në kuadër të vendimit përfundimtar të akreditimit dhe nivelin e cilësinë akademike për këtë program studimi është Pozitiv;
 7. Përveç kushteve, janë plotësuar rekomandimet e lëna nga vlerësimi i parë i këtij programi;
 8. Programi i studimit nuk i është nënshtruar procesit të riorganizimit në kuadër të kërkesave të Ligjit 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë”.

Mbështetur mbi rezultatet dhe arsyetimin e mësipërm, Bordi i Akreditimit, 

VENDOSI:

 1. Vlerësimin Përfundimtar POZITIV për Programin e Studimit Doktoratë në “Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare” të Universitetit “Epoka”.
 2. Akreditimin e programit të studimit vetëm për studentët e pranuar përpara vitit akademik 2015-2016. Institucioni të mos pranojë e regjistrojë studentë të rinj në këtë program studimi deri në riorganizimin e tij, në bazë të legjislacionit në fuqi.
 3. Ngarkohet  Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë për zbatimin e këtij Vendimi, publikimin dhe lëshimin e certifikatës se akreditimit brenda 14 ditëve nga zbardhja e këtij vendimi, si dhe monitorimin për ruajtjen në vijim të Standardeve Shtetërore të Cilësisë.

Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë. 

BORDI I AKREDITIMIT

*Në Urdhërin e MASH Nr. 565, datë 19.11.2012, ky program studimi ofrohet në bashkëpunim me Universitetin e Stambollit (Istanbul University) dhe Universitetin Pamukale (Pamukkale University), Turqi.


Shënim: Ky vendim është ndryshuar me VBA Nr. 23/1, datë 13.07.2018 
"PËR NJË NDRYSHIM NË VBA NR. 23, DATË 19.05.2017
“PËR AKREDITIMIN E PARË TË PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË TRETË,
DOKTORATË  NË “SHKENCA POLITIKE DHE MARRËDHËNIE NDËRKOMBËTARE”, TË UNIVERSITETIT “EPOKA”

Për t'u njohur me përmbajtjen e këtij vendimi, klikoni në linkun: Vendimet e mbledhjes 13 Korrik 2018

VENDIM
Nr. 24, datë 19.05.2017
PËR
AKREDITIMIN PERIODIK TË PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË PARË, BACHELOR NË “INFERMIERI E PËRGJITHSHME”, TË UNIVERSITETIT “ALDENT”

Bordi i Akreditimit, bazuar në Ligjin Nr. 80 datë 17.09.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Ligji Nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 109, datë 15.02.2017 “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë e të Bordit të Akreditimit dhe për përcaktimin e tarifave për proceset e sigurimit të cilësisë në arsimin e lartë”, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 1, datë 07.04.2017, “Për mbylljen e procedurave të mbartura për shkak të riorganizimit të Institucioneve të Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë” dhe Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 2, datë 07.04.2017, “Për përcaktimin e kohëzgjatjes dhe afateve të vlefshmërisë së akreditimit në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e Institucioneve të Arsimit të Lartë dhe Programeve të Studimit”, në mbledhjen e tij të datës 19.05.2017, në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e programit të studimit Bachelor në “Infermieri e përgjithshme”, me të dhënat si më poshtë:

 1. Emërtimi i programit: Bachelor në “Infermieri e përgjithshme
 2. Cikli i studimit: Cikli i parë
 3. Akti zyrtar i hapjes/licencimit: Vendim i Këshillit të Ministrave Nr. 794, datë 22.07.2009
 4. Urdhëri i akreditimit të parë: Urdhër i Ministrit të Arsimit dhe Shkencës Nr. 240, datë 26.05.2011
 5. Institucioni që e ofron: Universiteti “Aldent”
 6. Njësia kryesore përgjegjëse: Fakulteti i Shkencave Mjekësore
 7. Kohëzgjatja (Vite/semestra): 3 vite/6 semestra
 8. Kredite (ECTS): 180 Kredite
 9. Forma e studimit: Me kohë të plotë
 10. Statusi i diplomës: ofrohet vetëm nga Universiteti “Aldent”
 11. Niveli i diplomës në kuadrin e Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve: Niveli 6

pasi mori në shqyrtim:

 1. Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, përfshirë të dhënat e programit të studimit;
 2. Raportin e Vetëvlerësimit dhe dokumentacionin mbështetës;
 3. Dokumentacionin e Vlerësimit të Jashtëm, përfshirë Raportin e Vlerësimit të Jashtëm, dhe dokumentacionin shtesë;
 4. Vlerësimin e cilësisë në përmbajtje, të kryer nga ekspertët e jashtëm në përbërje të Grupit të Vlerësimit të Jashtëm;
 5. Raportimin e ekspertëve të vlerësimit në mbledhjen e Bordit;
 6. Procedurën e vlerësimit të ndjekur dhe monitoruar nga ASCAL;
 7. Komunikimin e vërejtjet e Institucionit në kuadër të këtij procesi;
 8. Rezultatet e Vlerësimit të Jashtëm të programit të studimit në kuadër të akreditimit të parë;
 9. Raportin e ASCAL në lidhje me rezultatet e vlerësimit të jashtëm/akreditimit të parë për këtë program studimi si dhe plotësimin e rekomandimeve të lëna në kuadër të tyre;

konstaton se:

 1. Procedura dhe procesi i vlerësimit janë kryer në përputhje me parashikimet ligjore dhe nënligjore dhe afatet e përcaktuara në këto akte;
 2. Vlerësimi në përmbajtje është i mbështetur në Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, Vlerësimit të Jashtëm dhe gjetjet e verifikimet gjatë vizitës në Institucion;
 3. Raporti është hartuar në përputhje me kërkesat dhe i mbështetur me fakte, të dhëna e dokumentacion plotësues;
 4. Rezultatet e vlerësimit janë nxjerrë në përputhje me gjetjet, pikat e forta e të dobëta të identifikuara e verifikuara përmes dokumentacionit dhe vizitës në Institucion;
 5. Rezultati i vlerësimit në lidhje me shkallën e plotësimit të Standardeve Shtetërore “Për vlerësimin dhe akreditimin e programeve të studimit të ciklit të parë të IAL” dhe cilësinë e ofertës akademike të programit të studimit është “i përmbush standardet”;
 6. Vlerësimi përfundimtar i Grupit të Vlerësimit të Jashtëm për cilësinë akademike për këtë program studimi është Pozitiv;
 7. Rezultati i akreditimit të parë të këtij programi ka qenë Pozitiv me rekomandime;
 8. Institucioni ka plotësuar rekomandimet e lëna nga akreditimi i parë.

Mbështetur mbi rezultatet dhe arsyetimin e mësipërm , Bordi i Akreditimit,

VENDOSI:

 1. Vlerësimin Përfundimtar POZITIV për Programin e studimit Bachelor në “Infermieri e përgjithshme” të Universitetit “Aldent”.
 2. Akreditimin e programit të studimit me kohëzgjatjen prej 6 (gjashtë) vite akademike.
 3. Afati përfundimtar i vlefshmërisë së akreditimit të programit të studimit është 18/05/2023.
 4. Ngarkohet Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë për zbatimin e këtij Vendimi, publikimin dhe lëshimin e certifikatës se akreditimit brenda 14 ditëve nga zbardhja e këtij vendimi, si dhe monitorimin për ruajtjen në vijim të Standardeve Shtetërore të Cilësisë.

Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë. 

BORDI I AKREDITIMIT


VENDIM
Nr. 25, datë 19.05.2017
PËR
AKREDITIMIN PERIODIK TË PROGRAMIT TË INTEGRUAR TË STUDIMIT TË CIKLIT TË DYTË, MASTER I SHKENCAVE NË “STOMATOLOGJI”, TË UNIVERSITETIT “ALDENT”

Bordi i Akreditimit, bazuar në Ligjin Nr. 80 datë 17.09.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Ligji Nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 109, datë 15.02.2017 “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë e të Bordit të Akreditimit dhe për përcaktimin e tarifave për proceset e sigurimit të cilësisë në arsimin e lartë”, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 1, datë 07.04.2017, “Për mbylljen e procedurave të mbartura për shkak të riorganizimit të Institucioneve të Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë” dhe Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 2, datë 07.04.2017, “Për përcaktimin e kohëzgjatjes dhe afateve të vlefshmërisë së akreditimit në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e Institucioneve të Arsimit të Lartë dhe Programeve të Studimit”, në mbledhjen e tij të datës 19.05.2017, në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e programit të integruar të studimit Master i Shkencave në “Stomatologji”, me të dhënat si më poshtë:

 1. Emërtimi i programit: Program i integruar studimi Master i Shkencave në “Stomatologji”
 2. Cikli i studimit: Cikli i dytë
 3. Akti zyrtar i hapjes/licencimit: Vendim i Këshillit të Ministrave Nr. 257, datë 27.02.2008
 4. Urdhëri i akreditimit të parë: Urdhër i Ministrit të Arsimit dhe Shkencës Nr. 240, datë 26.05.2011
 5. Institucioni që e ofron: Universiteti “Aldent”
 6. Njësia kryesore përgjegjëse: Fakulteti i Shkencave Dentare
 7. Kohëzgjatja (Vite/semestra): 5 vite/10 semestra
 8. Kredite (ECTS): 300 Kredite
 9. Forma e studimit: Me kohë të plotë
 10. Statusi i diplomës: ofrohet vetëm nga Universiteti “Aldent”
 11. Niveli i diplomës në kuadrin e Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve: Niveli 7

pasi mori në shqyrtim:

 1. Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, përfshirë të dhënat e programit të studimit;
 2. Raportin e Vetëvlerësimit dhe dokumentacionin mbështetës;
 3. Dokumentacionin e Vlerësimit të Jashtëm, përfshirë Raportin e Vlerësimit të Jashtëm, dhe dokumentacionin shtesë;
 4. Vlerësimin e cilësisë në përmbajtje, të kryer nga ekspertët e jashtëm në përbërje të Grupit të Vlerësimit të Jashtëm;
 5. Raportimin e ekspertëve të vlerësimit në mbledhjen e Bordit;
 6. Procedurën e vlerësimit të ndjekur dhe monitoruar nga ASCAL;
 7. Komunikimin e vërejtjet e Institucionit në kuadër të këtij procesi;
 8. Rezultatet e Vlerësimit të Jashtëm të programit të studimit në kuadër të akreditimit të parë;
 9. Raportin e ASCAL në lidhje me rezultatet e vlerësimit të jashtëm/akreditimit të parë për këtë program studimi si dhe plotësimin e rekomandimeve të lëna në kuadër të tyre;

konstaton se:

 1. Procedura dhe procesi i vlerësimit janë kryer në përputhje me parashikimet ligjore dhe nënligjore dhe afatet e përcaktuara në këto akte;
 2. Vlerësimi në përmbajtje është i mbështetur në Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, Vlerësimit të Jashtëm dhe gjetjet e verifikimet gjatë vizitës në Institucion;
 3. Raporti është hartuar në përputhje me kërkesat dhe i mbështetur me fakte, të dhëna e dokumentacion plotësues;
 4. Rezultatet e vlerësimit janë nxjerrë në përputhje me gjetjet, pikat e forta e të dobëta të identifikuara e verifikuara përmes dokumentacionit dhe vizitës në Institucion;
 5. Rekomandimet e lëna janë në koherencë me gjetjet si dhe shkallën e përmbushjes së standardeve të cilësisë për programin e studimit në fjalë;
 6. Rezultati i vlerësimit në lidhje me shkallën e plotësimit të Standardeve Shtetërore “Për vlerësimin dhe akreditimin e programeve të studimit të ciklit të dytë dhe programeve të integruara të studimit të ciklit të dytë të IAL” dhe cilësinë e ofertës akademike të programit të studimit është “i përmbush standardet”;
 7. Vlerësimi përfundimtar i Grupit të Vlerësimit të Jashtëm për cilësinë akademike për këtë program studimi është Pozitiv;
 8. Rezultati i akreditimit të parë të këtij programi ka qenë Pozitiv me rekomandime;
 9. Institucioni ka plotësuar rekomandimet e lëna nga akreditimi i parë.

Mbështetur mbi rezultatet dhe arsyetimin e mësipërm , Bordi i Akreditimit,

VENDOSI:

 1. Vlerësimin Përfundimtar POZITIV për Programin e Integruar të studimit Master i Shkencave në “Stomatologji” të Universitetit “Aldent” me rekomandimet sipas Shtojcës 1, të këtij Vendimi.
 2. Akreditimin e programit të studimit me kohëzgjatjen prej 6 (gjashtë) vite akademike.
 3. Afati përfundimtar i vlefshmërisë së akreditimit të programit të studimit është 18/05/2023.
 4. Ngarkohet  Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë për zbatimin e këtij Vendimi, publikimin dhe lëshimin e certifikatës se akreditimit brenda 14 ditëve nga zbardhja e këtij vendimi, si dhe monitorimin për ruajtjen në vijim të Standardeve Shtetërore të Cilësisë dhe plotësimin e rekomandimeve sipas Shtojcës bashkëlidhur.

Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë.

BORDI I AKREDITIMIT


VENDIM
Nr. 26, datë 19.05.2017
PËR
AKREDITIMIN E PARË TË PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË TRETË, SPECIALIZIM AFATGJATË NË “IMPLANTOLOGJI”, TË UNIVERSITETIT PRIVAT “ALBANIAN UNIVERSITY”

Bordi i Akreditimit, bazuar në Ligjin Nr. 80 datë 17.09.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Ligji Nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 109, datë 15.02.2017 “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë e të Bordit të Akreditimit dhe për përcaktimin e tarifave për proceset e sigurimit të cilësisë në arsimin e lartë”, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 1, datë 07.04.2017, “Për mbylljen e procedurave të mbartura për shkak të riorganizimit të Institucioneve të Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë” dhe Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 2, datë 07.04.2017, “Për përcaktimin e kohëzgjatjes dhe afateve të vlefshmërisë së akreditimit në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e Institucioneve të Arsimit të Lartë dhe Programeve të Studimit”, në mbledhjen e tij të datës 19.05.2017, në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e programit të studimit Specializim afatgjatë në “Implantologji”, me të dhënat si më poshtë:

 1. Emërtimi i programit: Specializim afatgjatë në “Implantologji”
 2. Cikli i studimit: Cikli i tretë
 3. Akti zyrtar i hapjes/licencimit: Urdhër i Ministrit të Arsimit dhe Shkencës Nr. 428, datë 05.09.2011
 4. Institucioni që e ofron: Universiteti Privat “Albanian University”
 5. Njësia kryesore përgjegjëse: Fakulteti i Shkencave Mjekësore
 6. Kohëzgjatja (Vite/semestra): 3 vite akademike
 7. Kredite (ECTS): 180 Kredite
 8. Forma e studimit: Me kohë të plotë
 9. Statusi i diplomës: ofrohet vetëm nga Universiteti Privat “Albanian University”
 10. Niveli i diplomës në kuadrin e Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve: Niveli 8

pasi mori në shqyrtim:

 1. Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, përfshirë të dhënat e programit të studimit,
 2. Raportin e Vetëvlerësimit dhe dokumentacionin mbështetës;
 3. Dokumentacionin e Vlerësimit të Jashtëm, përfshirë Raportin e Vlerësimit të Jashtëm, dhe dokumentacionin shtesë;
 4. Vlerësimin e cilësisë në përmbajtje, të kryer nga ekspertët e jashtëm në përbërje të Grupit të Vlerësimit të Jashtëm;
 5. Raportimin e ekspertëve të vlerësimit në mbledhjen e Bordit;
 6. Procedurën e vlerësimit të ndjekur dhe monitoruar nga ASCAL;
 7. Komunikimin e vërejtjet e Institucionit në kuadër të këtij procesi;

konstaton se:

 1. Procedura dhe procesi i vlerësimit janë kryer në përputhje me parashikimet ligjore dhe nënligjore dhe afatet e përcaktuara në këto akte;
 2. Vlerësimi në përmbajtje është i mbështetur në Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, Vlerësimit të Jashtëm dhe gjetjet e verifikimet gjatë vizitës në Institucion;
 3. Raporti është hartuar në përputhje me kërkesat dhe i mbështetur me fakte, të dhëna e dokumentacion plotësues;
 4. Rezultatet e vlerësimit janë nxjerrë në përputhje me gjetjet, pikat e forta e të dobëta të identifikuara e verifikuara përmes dokumentacionit dhe vizitës në Institucion;
 5. Rekomandimet e lëna janë në koherencë me gjetjet si dhe shkallën e përmbushjes së standardeve të cilësisë për programin e studimit në fjalë;
 6. Rezultatet e vlerësimit në lidhje me shkallën e plotësimit të Standardeve Shtetërore “Për vlerësimin dhe akreditimin e programeve të studimit të specializimeve afatgjata në fushën e mjekësisë të IAL” dhe cilësinë e ofertës akademike të programit të studimit është “i përmbush pjesërisht”;
 7. Programi i studimit është ofruar në përputhje me kërkesat e standardet akademike deri në vitin akademik 2012-2013;
 8. Programi i studimit nuk është riorganizuar dhe përshtatur me kërkesat e Standardeve Shtetërore të Cilësisë për vlerësimin dhe akreditimin e programeve të studimeve të specializimeve afatgjata në fushën e mjekësisë, miratuar me Urdhër MASH Nr. 75, datë 18.02.2013;
 9. Programi i studimit, sikurse i ofruar pas vitit 2013, nuk ekziston në programet e listuara në standardet sipas pikës g.

Mbështetur mbi rezultatet dhe arsyetimin e mësipërm, Bordi i Akreditimit,

VENDOSI:

 1. Vlerësimin Përfundimtar POZITIV për Programin e studimit Specializim afatgjatë në “Implantologji” të Universitetit Privat “Albanian University” me rekomandimet sipas Shtojcës 1, të këtij Vendimi.
 2. Akreditimin e këtij programi vetëm për brezat e studentëve të regjistruar në këtë program studimi përpara vitit akademik 2013-2014. Institucioni të mos pranojë e regjistrojë studentë të rinj në këtë program studimi deri në riorganizimin e këtij programi sipas parashikimeve të legjislacionit e standardeve në fuqi.
 3. Ngarkohet  Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë për zbatimin e këtij Vendimi, publikimin dhe lëshimin e certifikatës se akreditimit brenda 14 ditëve nga zbardhja e këtij vendimi dhe monitorimin për ruajtjen në vijim të Standardeve Shtetërore të Cilësisë dhe plotësimin e rekomandimeve sipas Shtojcës bashkëlidhur.

Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë. 

BORDI I AKREDITIMIT

Shtojca

Rekomandime

Institucioni i Arsimit të Lartë Universiteti Privat “Albanian University” duhet të ndjekë përmbushjen e rekomandimeve të mëposhtme:

 1. Të rritet numri i stafit vendas për përmrësimin e raportit midis pedagogëve me kohë të plotë e me kontratë si dhe për mbulimin në standardet e kërkuara të tutorazhit të studentëve për zhvillimin e praktikave kirurgjikale;
 2. Të përmirësohet kualifikimi i pjesës së stafit të tutorëve të huaj që janë akoma me gradën Master si dhe periudha e eksperiencës së tyre;
 3. Të përmirësohet literatura e rekomanduar me tituj nga autorë shqiptarë;
 4. Të evidentohen në programin mësimor lëndët me zgjedhje;
 5. Të organizohet procesi i mësimdhënies më i shtrirë gjatë ditëve të javës dhe jo me orë të zgjatura në tre ditë.

VENDIM
Nr. 27, datë 19.05.2017
PËR
AKREDITIMIN E PARË TË PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË TRETË, SPECIALIZIM AFATGJATË NË “KIRURGJI”, TË UNIVERSITETIT PRIVAT “ALBANIAN UNIVERSITY”

Bordi i Akreditimit, bazuar në Ligjin Nr. 80 datë 17.09.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Ligji Nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 109, datë 15.02.2017 “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë e të Bordit të Akreditimit dhe për përcaktimin e tarifave për proceset e sigurimit të cilësisë në arsimin e lartë”, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 1, datë 07.04.2017, “Për mbylljen e procedurave të mbartura për shkak të riorganizimit të Institucioneve të Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë” dhe Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 2, datë 07.04.2017, “Për përcaktimin e kohëzgjatjes dhe afateve të vlefshmërisë së akreditimit në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e Institucioneve të Arsimit të Lartë dhe Programeve të Studimit”, në mbledhjen e tij të datës 19.05.2017, në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e programit Specializim afatgjatë në “Kirurgji”, me të dhënat si më poshtë:

 1. Emërtimi i programit: Specializim afatgjatë në “Kirurgji
 2. Cikli i studimit: Cikli i tretë
 3. Akti zyrtar i hapjes/licencimit: Urdhër i Ministrit të Arsimit dhe Shkencës Nr. 428, datë 05.09.2011
 4. Institucioni që e ofron: Universiteti Privat “Albanian University”
 5. Njësia kryesore përgjegjëse: Fakulteti i Shkencave Mjekësore
 6. Kohëzgjatja (Vite/semestra): 3 vite akademike
 7. Kredite (ECTS): 180 Kredite
 8. Forma e studimi: Me kohë të plotë
 9. Statusi i diplomës: ofrohet vetëm nga Universiteti Privat “Albanian University”
 10. Niveli i diplomës në kuadrin e Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve: Niveli 8

pasi mori në shqyrtim:

 1. Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, përfshirë të dhënat e programit të studimit,
 2. Raportin e Vetëvlerësimit dhe dokumentacionin mbështetës;
 3. Dokumentacionin e Vlerësimit të Jashtëm, përfshirë Raportin e Vlerësimit të Jashtëm, dhe dokumentacionin shtesë;
 4. Vlerësimin e cilësisë në përmbajtje, të kryer nga ekspertët e jashtëm në përbërje të Grupit të Vlerësimit të Jashtëm;
 5. Raportimin e ekspertëve të vlerësimit në mbledhjen e Bordit;
 6. Procedurën e vlerësimit të ndjekur dhe monitoruar nga ASCAL;
 7. Komunikimin e vërejtjet e Institucionit në kuadër të këtij procesi;

konstaton se:

 1. Procedura dhe procesi i vlerësimit janë kryer në përputhje me parashikimet ligjore dhe nënligjore dhe afatet e përcaktuara në këto akte;
 2. Vlerësimi në përmbajtje është i mbështetur në Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, Vlerësimit të Jashtëm dhe gjetjet e verifikimet gjatë vizitës në Institucion;
 3. Raporti është hartuar në përputhje me kërkesat dhe i mbështetur me fakte, të dhëna e dokumentacion plotësues;
 4. Rezultatet e vlerësimit janë nxjerrë në përputhje me gjetjet, pikat e forta e të dobëta të identifikuara e verifikuara përmes dokumentacionit dhe vizitës në Institucion;
 5. Rekomandimet e lëna janë në koherencë me gjetjet si dhe shkallën e përmbushjes së standardeve të cilësisë për programin e studimit në fjalë;
 6. Rezultatet e vlerësimit në lidhje me shkallën e plotësimit të Standardeve Shtetërore “Për vlerësimin dhe akreditimin e programeve të studimit të specializimeve afatgjata në fushën e mjekësisë të IAL” dhe cilësinë e ofertës akademike të programit të studimit është “i përmbush pjesërisht”;
 7. Programi i studimit është ofruar në përputhje me kërkesat e standardet akademike deri në vitin akademik 2012-2013;
 8. Programi i studimit nuk është riorganizuar dhe përshtatur me kërkesat e Standardeve Shtetërore të Cilësisë për vlerësimin dhe akreditimin e programeve të studimeve të specializimeve afatgjata në fushën e mjekësisë, miratuar me Urdhër MASH Nr. 75, datë 18.02.2013, duke vijuar të pranojë studentë edhe pas vitit 2013-2014;
 9. Emërtimi i këtij programi, sikurse i ofruar pas vitit 2013, nuk është në përputhje me standardet si në pikën g;
 10. Kohëzgjatja e këtij programi, sikurse i ofruar pas vitit 2013, nuk është në përputhje me standardet si në pikën g;

Mbështetur mbi rezultatet dhe arsyetimin e mësipërm, Bordi i Akreditimit

VENDOSI:

 1. Vlerësimin Përfundimtar POZITIV për Programin e studimit Specializim afatgjatë në “Kirurgji” të Universitetit Privat “Albanian University” me rekomandimet sipas Shtojcës të këtij Vendimi.
 2. Akreditimin e këtij programi vetëm për brezat e studentëve të regjistruar në këtë program studimi përpara vitit akademik 2013-2014. Institucioni të mos pranojë e regjistrojë studentë të rinj në këtë program studimi deri në riorganizimin e këtij programi sipas parashikimeve të legjislacionit e standardeve në fuqi.
 3. Ngarkohet  Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë për zbatimin e këtij Vendimi, publikimin dhe lëshimin e certifikatës se akreditimit brenda 14 ditëve nga zbardhja e këtij vendimi, dhe monitorimin për ruajtjen në vijim të Standardeve Shtetërore të Cilësisë dhe plotësimin e rekomandimeve sipas Shtojcës bashkëlidhur.

Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë.

BORDI I AKREDITIMIT

Shtojca
Rekomandime 

Institucioni i Arsimit të Lartë Universiteti Privat “Albanian University” duhet të ndjekë përmbushjen e rekomandimeve të mëposhtme:

 1. Të rritet stafi akademik me kohë të plotë për realizimin e këtij programi studimi;
 2. Të ngrihet një strukturë spitalore pranë Universitetit Privat “Albanian University”, në funksion të këtij programi studimi;
 3. Të rritet numri i rasteve klinike të trajtuara për çdo specializant në mënyrë të tillë që të nxirren kirurgë oralë kompetentë në këtë fushë;
 4. Të pasurohet e përmirësohet literatura me tituj shqip.

VENDIM
Nr. 28, datë 19.05.2017
PËR
AKREDITIMIN E PARË TË PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË TRETË, SPECIALIZIM AFATGJATË NË “KIRURGJI ORO-MAXILLO-FACIALE”, TË UNIVERSITETIT PRIVAT “ALBANIAN UNIVERSITY”

Bordi i Akreditimit, bazuar në Ligjin Nr. 80 datë 17.09.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Ligji Nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 109, datë 15.02.2017 “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë e të Bordit të Akreditimit dhe për përcaktimin e tarifave për proceset e sigurimit të cilësisë në arsimin e lartë”, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 1, datë 07.04.2017, “Për mbylljen e procedurave të mbartura për shkak të riorganizimit të Institucioneve të Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë” dhe Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 2, datë 07.04.2017, “Për përcaktimin e kohëzgjatjes dhe afateve të vlefshmërisë së akreditimit në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e Institucioneve të Arsimit të Lartë dhe Programeve të Studimit”, në mbledhjen e tij të datës 19.05.2017, në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e programit të studimit Specializim afatgjatë në “Kirurgji oro-maxillo-faciale”, me të dhënat si më poshtë:

 1. Emërtimi i programit: Specializim afatgjatë në “Kirurgji oro-maxillo-faciale
 2. Cikli i studimit: Cikli i tretë
 3. Akti zyrtar i hapjes/licencimit: Urdhër i Ministrit të Arsimit dhe Shkencës Nr. 428, datë 05.09.2011
 4. Institucioni që e ofron: Universiteti Privat “Albanian University”
 5. Njësia kryesore përgjegjëse: Fakulteti i Shkencave Mjekësore
 6. Kohëzgjatja (Vite/semestra): 4 vite akademike
 7. Kredite (ECTS): 240 Kredite
 8. Forma e studimi: Me kohë të plotë
 9. Statusi i diplomës: ofrohet vetëm nga Universiteti Privat “Albanian University”
 10. Niveli i diplomës në kuadrin e Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve: Niveli 8

pasi mori në shqyrtim:

 1. Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, përfshirë të dhënat e programit të studimit,
 2. Raportin e Vetëvlerësimit dhe dokumentacionin mbështetës;
 3. Dokumentacionin e Vlerësimit të Jashtëm, përfshirë Raportin e Vlerësimit të Jashtëm, dhe dokumentacionin shtesë;
 4. Vlerësimin e cilësisë në përmbajtje, të kryer nga ekspertët e jashtëm në përbërje të Grupit të Vlerësimit të Jashtëm;
 5. Raportimin e ekspertëve të vlerësimit në mbledhjen e Bordit;
 6. Procedurën e vlerësimit të ndjekur dhe monitoruar nga ASCAL;
 7. Komunikimin e vërejtjet e Institucionit në kuadër të këtij procesi;

konstaton se:

 1. Procedura dhe procesi i vlerësimit janë kryer në përputhje me parashikimet ligjore dhe nënligjore dhe afatet e përcaktuara në këto akte;
 2. Vlerësimi në përmbajtje është i mbështetur në Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, Vlerësimit të Jashtëm dhe gjetjet e verifikimet gjatë vizitës në Institucion;
 3. Raporti është hartuar në përputhje me kërkesat dhe i mbështetur me fakte, të dhëna e dokumentacion plotësues;
 4. Rezultatet e vlerësimit janë nxjerrë në përputhje me gjetjet, pikat e forta e të dobëta të identifikuara e verifikuara përmes dokumentacionit dhe vizitës në Institucion;
 5. Rekomandimet e lëna janë në koherencë me gjetjet si dhe shkallën e përmbushjes së standardeve të cilësisë për programin e studimit në fjalë;
 6. Rezultatet e vlerësimit në lidhje me shkallën e plotësimit të Standardeve Shtetërore “Për vlerësimin dhe akreditimin e programeve të studimit të specializimeve afatgjata në fushën e mjekësisë të IAL” dhe cilësinë e ofertës akademike të programit të studimit është “i përmbush pjesërisht”;
 7. Programi i studimit është ofruar në përputhje me kërkesat e standardet akademike deri në vitin akademik 2012-2013;
 8. Programi i studimit nuk është riorganizuar dhe përshtatur me kërkesat e Standardeve Shtetërore të Cilësisë për vlerësimin dhe akreditimin e programeve të studimeve të specializimeve afatgjata në fushën e mjekësisë, miratuar me Urdhër MASH Nr. 75, datë 18.02.2013;
 9. Emërtimi i këtij programi, sikurse i ofruar pas vitit 2013, nuk është në përputhje me standardet si në pikën g;
 10. Kohëzgjatja e këtij programi, sikurse i ofruar pas vitit 2013, nuk është në përputhje me standardet si në pikën g;

Mbështetur mbi rezultatet dhe arsyetimin e mësipërm, Bordi i Akreditimit,

VENDOSI:

 1. Vlerësimin Përfundimtar POZITIV për Programin e studimit Specializim afatgjatë në “Kirurgji oro-maxillo-faciale” të Universitetit Privat “Albanian University” me rekomandimet sipas Shtojcës të këtij Vendimi.
 2. Akreditimin e këtij programi vetëm për brezat e studentëve të regjistruar në këtë program studimi përpara vitit akademik 2013-2014. Institucioni të mos pranojë e regjistrojë studentë të rinj në këtë program studimi deri në riorganizimin e këtij programi sipas parashikimeve të legjislacionit e standardeve në fuqi.
 3. Ngarkohet  Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë për zbatimin e këtij Vendimi, publikimin dhe lëshimin e certifikatës se akreditimit brenda 14 ditëve nga zbardhja e këtij vendimi dhe monitorimin për ruajtjen në vijim të Standardeve Shtetërore të Cilësisë e plotësimin e rekomandimeve sipas Shtojcës bashkëlidhur.

Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë. 

BORDI I AKREDITIMIT

Shtojca
Rekomandime 

Institucioni i Arsimit të Lartë Universiteti Privat “Albanian University” duhet të ndjekë përmbushjen e rekomandimeve të mëposhtme:

 1. Të rritet numri i stafit akademik me kohë të plotë për realizimin e këtij programi studimi;
 2. Të rritet shkalla e kualifikimit të stafit aktual vendas dhe të huaj, për të arritur mësimdhënien cilësore të standardeve europiane në fushën e Kirurgjisë OMF;
 3. Të ngrihet një strukturë spitalore pranë Universitetit Privat “Albanian University”, me shtretër për realizimin e aktivitetit praktik të këtij programi studimi;
 4. Të rritet numri i rasteve klinike për çdo specializant gjatë periudhës së specializimit në fushën e kirurgjisë OMF. 

VENDIM
Nr. 29, datë 19.05.2017

PËR
AKREDITIMIN E PARË TË PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË TRETË, SPECIALIZIM AFATGJATË NË “ORTHODONCI”, TË UNIVERSITETIT PRIVAT “ALBANIAN UNIVERSITY”

Bordi i Akreditimit, bazuar në Ligjin Nr. 80 datë 17.09.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Ligji Nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 109, datë 15.02.2017 “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë e të Bordit të Akreditimit dhe për përcaktimin e tarifave për proceset e sigurimit të cilësisë në arsimin e lartë”, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 1, datë 07.04.2017, “Për mbylljen e procedurave të mbartura për shkak të riorganizimit të Institucioneve të Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë” dhe Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 2, datë 07.04.2017, “Për përcaktimin e kohëzgjatjes dhe afateve të vlefshmërisë së akreditimit në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e Institucioneve të Arsimit të Lartë dhe Programeve të Studimit”, në mbledhjen e tij të datës 19.05.2017, në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e programit të studimit Specializim afatgjatë në “Orthodonci”, me të dhënat si më poshtë:

 1. Emërtimi i programit: Specializim afatgjatë në “Orthodonci
 2. Cikli i studimit: Cikli i tretë
 3. Akti zyrtar i hapjes/licencimit: Urdhër i Ministrit të Arsimit dhe Shkencës Nr. 428, datë 05.09.2011
 4. Institucioni që e ofron: Universiteti Privat “Albanian University”
 5. Njësia kryesore përgjegjëse: Fakulteti i Shkencave Mjekësore
 6. Kohëzgjatja (Vite/semestra): 3 vite akademike
 7. Kredite (ECTS): 180 Kredite
 8. Forma e studimi: Me kohë të plotë
 9. Statusi i diplomës: ofrohet vetëm nga Universiteti Privat “Albanian University”
 10. Niveli i diplomës në kuadrin e Kornizës Shqiptare të kualifikimeve: Niveli 8

pasi mori në shqyrtim:

 1. Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, përfshirë të dhënat e programit të studimit,
 2. Raportin e Vetëvlerësimit dhe dokumentacionin mbështetës;
 3. Dokumentacionin e Vlerësimit të Jashtëm, përfshirë Raportin e Vlerësimit të Jashtëm, dhe dokumentacionin shtesë;
 4. Vlerësimin e cilësisë në përmbajtje, të kryer nga ekspertët e jashtëm në përbërje të Grupit të Vlerësimit të Jashtëm;
 5. Raportimin e ekspertëve të vlerësimit në mbledhjen e Bordit;
 6. Procedurën e vlerësimit të ndjekur dhe monitoruar nga ASCAL;
 7. Komunikimin e vërejtjet e Institucionit në kuadër të këtij procesi;

konstaton se:

 1. Procedura dhe procesi i vlerësimit janë kryer në përputhje me parashikimet ligjore dhe nënligjore dhe afatet e përcaktuara në këto akte;
 2. Vlerësimi në përmbajtje është i mbështetur në Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, Vlerësimit të Jashtëm dhe gjetjet e verifikimet gjatë vizitës në Institucion;
 3. Raporti është hartuar në përputhje me kërkesat dhe i mbështetur me fakte, të dhëna e dokumentacion plotësues;
 4. Rezultatet e vlerësimit janë nxjerrë në përputhje me gjetjet, pikat e forta e të dobëta të identifikuara e verifikuara përmes dokumentacionit dhe vizitës në Institucion;
 5. Rekomandimet e lëna janë në koherencë me gjetjet si dhe shkallën e përmbushjes së standardeve të cilësisë për programin e studimit në fjalë;
 6. Rezultatet e vlerësimit në lidhje me shkallën e plotësimit të Standardeve Shtetërore “Për vlerësimin dhe akreditimin e programeve të studimit të specializimeve afatgjata në fushën e mjekësisë të IAL” dhe cilësinë e ofertës akademike të programit të studimit është “i përmbush pjesërisht”;
 7. Programi i studimit është ofruar në përputhje me kërkesat e standardet akademike deri në vitin akademik 2012-2013;
 8. Programi i studimit nuk është riorganizuar dhe përshtatur me kërkesat e Standardeve Shtetërore të Cilësisë për vlerësimin dhe akreditimin e programeve të studimeve të specializimeve afatgjata në fushën e mjekësisë, miratuar me Urdhër MASH Nr. 75, datë 18.02.2013, duke vijuar të pranojë studentë edhe pas vitit 2013-2014;
 9. Emërtimi i këtij programi, sikurse i ofruar pas vitit 2013, nuk është në përputhje me standardet si në pikën g;

Mbështetur mbi rezultatet dhe arsyetimin e mësipërm, Bordi i Akreditimit,

VENDOSI:

 1. Vlerësimin Përfundimtar POZITIV për Programin e studimit Specializim afatgjatë në “Orthodonci” të Universitetit Privat “Albanian University” me rekomandimet sipas Shtojcës të këtij Vendimi.
 2. Akreditimin e këtij programi vetëm për brezat e studentëve të regjistruar në këtë program studimi përpara vitit akademik 2013-2014. Institucioni të mos pranojë e regjistrojë studentë të rinj në këtë program studimi deri në riorganizimin e këtij programi sipas parashikimeve të legjislacionit e standardeve në fuqi.
 3. Ngarkohet  Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë për zbatimin e këtij Vendimi, publikimin dhe lëshimin e certifikatës se akreditimit brenda 14 ditëve nga zbardhja e këtij vendimi, dhe monitorimin për ruajtjen në vijim të Standardeve Shtetërore të Cilësisë e plotësimin e rekomandimeve sipas Shtojcës bashkëlidhur.

Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë. 

BORDI I AKREDITIMIT

Shtojca
Rekomandime

Institucioni i Arsimit të Lartë Universiteti Privat “Albanian University” duhet të ndjekë përmbushjen e rekomandimeve të mëposhtme:

 1. Të rritet numri i stafit akademik me kohë të plotë e tituj shkencorë dhe me specialistë të fushës specifike të programit me përvojë pune mbi 10 vjet;
 2. Duhet të rritet përfshirja e studentëve në kërkimin shkencor;
 3. Të shtohet bashkëpunimi me Institucione të tjera të Arsimit të Lartë brenda dhe jashtë vendit.

VENDIM
Nr. 30, datë 19.05.2017

PËR
AKREDITIMIN E PARË TË PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË PARË, BACHELOR NË “FIZIOTERAPI”, TË UNIVERSITETIT PRIVAT "ALBANIAN UNIVERSITY"

Bordi i Akreditimit, bazuar në Ligjin Nr. 80 datë 17.09.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Ligji Nr. 8480, date 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 109, datë 15.02.2017 “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë e të Bordit të Akreditimit dhe për përcaktimin e tarifave për proceset e sigurimit të cilësisë në arsimin e lartë”, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 1, datë 07.04.2017, “Për mbylljen e procedurave të mbartura për shkak të riorganizimit të Institucioneve të Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë” dhe Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 2, datë 07.04.2017, “Për përcaktimin e kohëzgjatjes dhe afateve të vlefshmërisë së akreditimit në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e Institucioneve të Arsimit të Lartë dhe Programeve të Studimit”, në mbledhjen e tij të datës 19.05.2017, në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e programit Bachelor në “Fizioterapi”, me të dhënat si më poshtë:

 1. Emërtimi i programit: Bachelor në “Fizioterapi”
 2. Cikli i studimit: Cikli i parë
 3. Akti zyrtar i hapjes/licensimit: Urdhër i Ministrit të Arsimit dhe Shkencës Nr. 199, datë 16.05.2012
 4. Institucioni që e ofron: Universiteti Privat “Albanian University”
 5. Njësia kryesore përgjegjëse: Fakulteti i Shkencave Mjekësore
 6. Kohëzgjatja (Vite/semestra): 3 vite/6 semestra
 7. Kredite (ECTS): 180 ECTS
 8. Forma e studimit: Me kohë të plotë
 9. Statusi i diplomës: ofrohet vetëm nga Universiteti Privat “Albanian University”
 10. Niveli i diplomës në kuadrin e Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve: Niveli 6

pasi mori në shqyrtim:

 1. Urdhërin Nr. 238, datë 09.05.2016 të Ministrit të Arsimit dhe Sportit për akreditimin me kusht të programit të studimit Bachelor në “Fizioterapi” dhe Vendimin e Këshillit të Akreditimit Nr. 150, datë 31.03.2016 “Për akreditimin e programit të studimit të ciklit të parë, Bachelor në “Fizioterapi”, të Universitetit Privat “Albanian University” ku mbështetet dhe i referohet ky urdhër;
 2. Kushtet e lëna për plotësim nga aktet e mësipërme me afatet kohore përkatëse;
 3. Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, përfshirë Raportin e Vetëvlerësimit, dokumentacionin mbështetës dhe të dhënat e depozituara nga Institucioni në përmbushje të kushteve për këtë programi studimi;
 4. Raportin e Vlerësimit të Jashtëm, dhe dokumentacionin shtesë;
 5. Vlerësimin e cilësisë në përmbajtje, të kryer nga ekspertët e jashtëm në përbërje të Grupit të Vlerësimit të Jashtëm në lidhje me shkallën e plotësimit të kushteve;
 6. Raportimin e ekspertëve të vlerësimit në mbledhjen e Bordit;
 7. Vlerësimin përfundimtar të ekspertëve në lidhje me shkallën e plotësimit të kushteve;
 8. Procedurën e vlerësimit të ndjekur dhe monitoruar nga ASCAL;
 9. Komunikimin e vërejtjet e Institucionit në kuadër të këtij procesi;

konstaton se:

 1. Procedura dhe procesi i vlerësimit për përmbushjen e kushteve janë kryer në përputhje me parashikimet ligjore dhe nënligjore dhe afatet e përcaktuara në këto akte;
 2. Vlerësimi në përmbajtje është i mbështetur në Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, Vlerësimit të Jashtëm dhe gjetjet e verifikimet gjatë vizitës në Institucion;
 3. Raporti është hartuar në përputhje me kërkesat dhe i mbështetur me fakte, të dhëna e dokumentacion plotësues;
 4. Rezultatet e vlerësimit janë nxjerrë në përputhje me gjetjet, pikat e forta e të dobëta të identifikuara e verifikuara përmes dokumentacionit dhe vizitës në Institucion;
 5. Rezultati i vlerësimit në lidhje me shkallën e plotësimit të kushteve përkundrejt Standardeve Shtetërore “Për vlerësimin dhe akreditimin e programeve të studimit të ciklit të parë të IAL” dhe cilësinë e ofertës akademike të programit të studimit është “i përmbush pjesërisht standardet”;
 6. Pedagogët e rinj të rekretuar janë të fushës së mjekësisë por jo të specialitetit të mirëfilltë të fizioterapisë;
 7. Raporti Personel Akademik Efektiv/Personel Akademik me Kontratë është përmirësuar, por ende nuk është në përputhje me standardet e kërkuara;
 8. Vlerësimi përfundimtar i Grupit të Vlerësimit të Jashtëm për shkallën e plotësimit të kushteve të lëna në kuadër të vendimit përfundimtar të akreditimit dhe nivelin e cilësisë akademike për këtë program studimi është Pozitiv;

Mbështetur mbi rezultatet dhe arsyetimin e mësipërm, Bordi i Akreditimit,

VENDOSI:

 1. Vlerësimin Përfundimtar POZITIV për Programin e Studimit Bachelor në “Fizioterapi” të Universitetit Privat “Albanian University”.
 2. Akreditimin e programit të studimit me kohëzgjatjen prej 2 (dy) vite akademike.
 3. Afati përfundimtar i vlefshmërisë së akreditimit për këtë program studimi është 31/07/2019.
 4. Ngarkohet Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë për zbatimin e këtij Vendimi, publikimin dhe lëshimin e certifikatës se akreditimit brenda 14 ditëve nga zbardhja e këtij vendimi, si dhe monitorimin për përmbushjen e plotë dhe ruajtjen në vijim të Standardeve Shtetërore të Cilësisë.

Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë. 

BORDI I AKREDITIMIT


VENDIM
Nr. 31, datë 19.05.2017
PËR
AKREDITIMIN E PARË TË PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË PARË, BACHELOR NË “INFERMIERI”, TË UNIVERSITETIT PRIVAT "ALBANIAN UNIVERSITY"

Bordi i Akreditimit, bazuar në Ligjin Nr. 80 datë 17.09.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Ligji Nr. 8480, date 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 109, datë 15.02.2017 “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë e të Bordit të Akreditimit dhe për përcaktimin e tarifave për proceset e sigurimit të cilësisë në arsimin e lartë”, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 1, datë 07.04.2017, “Për mbylljen e procedurave të mbartura për shkak të riorganizimit të Institucioneve të Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë” dhe Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 2, datë 07.04.2017, “Për përcaktimin e kohëzgjatjes dhe afateve të vlefshmërisë së akreditimit në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e Institucioneve të Arsimit të Lartë dhe Programeve të Studimit”, në mbledhjen e tij të datës 19.05.2017, në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e programit Bachelor në “Infermieri”, me të dhënat si më poshtë:

 1. Emërtimi i programit: Bachelor në “Infermieri”
 2. Cikli i studimit: Cikli i parë
 3. Akti zyrtar i hapjes/licensimit: Urdhër i Ministrit të Arsimit dhe Shkencës Nr. 411, datë 25.08.2011
 4. Institucioni që e ofron: Universiteti Privat “Albanian University”
 5. Njësia kryesore përgjegjëse: Fakulteti i Shkencave Mjekësore
 6. Kohëzgjatja (Vite/semestra): 3 vite/6 semestra
 7. Kredite (ECTS): 180 ECTS
 8. Forma e studimit: Me kohë të plotë
 9. Statusi i diplomës: ofrohet vetëm nga Universiteti Privat “Albanian University”
 10. Niveli i diplomës në kuadrin e Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve: Niveli 6

pasi mori në shqyrtim:

 1. Urdhërin Nr. 239, datë 09.05.2016 të Ministrit të Arsimit dhe Sportit për akreditimin me kusht të programit të studimit Bachelor në “Infermieri” dhe Vendimin e Këshillit të Akreditimit Nr. 151, datë 31.03.2016 “Për akreditimin e programit të studimit të ciklit të parë, Bachelor në “Infermieri”, të Universitetit Privat “Albanian University”” ku mbështetet dhe i referohet ky urdhër;
 2. Kushtet e lëna për plotësim nga aktet e mësipërme me afatet kohore përkatëse;
 3. Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, përfshirë Raportin e Vetëvlerësimit, dokumentacionin mbështetës dhe të dhënat e depozituara nga Institucioni në përmbushje të kushteve për këtë programi studimi;
 4. Raportin e Vlerësimit të Jashtëm, dhe dokumentacionin shtesë;
 5. Vlerësimin e cilësisë në përmbajtje, të kryer nga ekspertët e jashtëm në përbërje të Grupit të Vlerësimit të Jashtëm në lidhje me shkallën e plotësimit të kushteve;
 6. Raportimin e ekspertëve të vlerësimit në mbledhjen e Bordit;
 7. Vlerësimin përfundimtar të ekspertëve në lidhje me shkallën e plotësimit të kushteve;
 8. Procedurën e vlerësimit të ndjekur dhe monitoruar nga ASCAL;
 9. Komunikimin e vërejtjet e Institucionit në kuadër të këtij procesi;

konstaton se:

 1. Procedura dhe procesi i vlerësimit për përmbushjen e kushteve janë kryer në përputhje me parashikimet ligjore dhe nënligjore dhe afatet e përcaktuara në këto akte;
 2. Vlerësimi në përmbajtje është i mbështetur në Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, Vlerësimit të Jashtëm dhe gjetjet e verifikimet gjatë vizitës në Institucion;
 3. Raporti është hartuar në përputhje me kërkesat dhe i mbështetur me fakte, të dhëna e dokumentacion plotësues;
 4. Rezultatet e vlerësimit janë nxjerrë në përputhje me gjetjet, pikat e forta e të dobëta të identifikuara e verifikuara përmes dokumentacionit dhe vizitës në Institucion;
 5. Rezultati i vlerësimit në lidhje me shkallën e plotësimit të kushteve përkundrejt Standardeve Shtetërore “Për vlerësimin dhe akreditimin e programeve të studimit të ciklit të parë të IAL” dhe cilësinë e ofertës akademike të programit të studimit është “i përmbush pjesërisht standardet”;
 6. Institucioni është angazhuar në kuadër të përmirësimit të syllabuseve, por shihet ende nevoja e përmirësimit të tyre në drejtim të saktësimit dhe diferencimit të raportit ndërmjet orëve të leksioneve, seminareve dhe praktikave si dhe rishikimit të praktikave të veçanta;
 7. Vlerësimi përfundimtar i Grupit të Vlerësimit të Jashtëm për shkallën e plotësimit të kushteve të lëna në kuadër të vendimit përfundimtar të akreditimit dhe nivelin e cilësisë akademike për këtë program studimi është Pozitiv;

Mbështetur mbi rezultatet dhe arsyetimin e mësipërm, Bordi i Akreditimit,

VENDOSI:

 1. Vlerësimin Përfundimtar POZITIV për Programin e Studimit Bachelor në “Infermieri” të Universitetit Privat “Albanian University”.
 2. Akreditimin e programit të studimit me kohëzgjatjen prej 2 (dy) vite akademike.
 3. Afati përfundimtar i vlefshmërisë së akreditimit për këtë program studimi është 31/07/2019.
 4. Ngarkohet Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë për zbatimin e këtij Vendimi, publikimin dhe lëshimin e certifikatës se akreditimit brenda 14 ditëve nga zbardhja e këtij vendimi, si dhe monitorimin për përmbushjen e plotë dhe ruajtjen në vijim të Standardeve Shtetërore të Cilësisë.

Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë.

BORDI I AKREDITIMIT


VENDIM
Nr. 32, datë 19.05.2017
PËR
AKREDITIMIN E PARË TË PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË DYTË, MASTER PROFESIONAL NË “INFERMIERI KIRURGJIKALE”, TË UNIVERSITETIT PRIVAT “ALBANIAN UNIVERSITY”

Bordi i Akreditimit, bazuar në Ligjin Nr. 80 datë 17.09.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Ligji Nr. 8480, date 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 109, datë 15.02.2017 “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë e të Bordit të Akreditimit dhe për përcaktimin e tarifave për proceset e sigurimit të cilësisë në arsimin e lartë”, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 1, datë 07.04.2017, “Për mbylljen e procedurave të mbartura për shkak të riorganizimit të Institucioneve të Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë” dhe Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 2, datë 07.04.2017, “Për përcaktimin e kohëzgjatjes dhe afateve të vlefshmërisë së akreditimit në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e Institucioneve të Arsimit të Lartë dhe Programeve të Studimit”, në mbledhjen e tij të datës 19.05.2017, në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e programit Master Profesional në “Infermieri kirurgjikale”, me të dhënat si më poshtë:

 1. Emërtimi i programit: Master Profesional në “Infermieri kirurgjikale”
 2. Cikli i studimit: Cikli i dytë
 3. Akti zyrtar i hapjes/licensimit: Urdhër i Ministrit të Arsimit dhe Shkencës Nr. 479, datë 10.10.2012
 4. Institucioni që e ofron: Universiteti Privat “Albanian University”
 5. Njësia kryesore përgjegjëse: Fakulteti i Shkencave Mjekësore
 6. Kohëzgjatja (Vite/semestra): 1.5 vite/3 semestra
 7. Kredite (ECTS): 90 ECTS
 8. Forma e studimit: Me kohë të plotë
 9. Statusi i diplomës: ofrohet vetëm nga Universiteti Privat “Albanian University”
 10. Niveli i diplomës në kuadrin e Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve: Niveli 7

pasi mori në shqyrtim:

 1. Urdhërin Nr. 242, datë 09.05.2016 të Ministrit të Arsimit dhe Sportit për akreditimin me kusht të programit të studimit Master Profesional në “Infermieri kirurgjikale” dhe Vendimin e Këshillit të Akreditimit Nr. 154, datë 31.03.2016 “Për akreditimin e programit të studimit të ciklit të dytë, Master Profesional në “Infermieri kirurgjikale”, të Universitetit Privat “Albanian University”” ku mbështetet dhe i referohet ky urdhër;
 2. Kushtet e lëna për plotësim nga aktet e mësipërme me afatet kohore përkatëse;
 3. Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, përfshirë Raportin e Vetëvlerësimit, dokumentacionin mbështetës dhe të dhënat e depozituara nga Institucioni në përmbushje të kushteve për këtë programi studimi;
 4. Raportin e Vlerësimit të Jashtëm, dhe dokumentacionin shtesë;
 5. Vlerësimin e cilësisë në përmbajtje, të kryer nga ekspertët e jashtëm në përbërje të Grupit të Vlerësimit të Jashtëm në lidhje me shkallën e plotësimit të kushteve;
 6. Raportimin e ekspertëve të vlerësimit në mbledhjen e Bordit;
 7. Vlerësimin përfundimtar të ekspertëve në lidhje me shkallën e plotësimit të kushteve;
 8. Procedurën e vlerësimit të ndjekur dhe monitoruar nga ASCAL;
 9. Komunikimin e vërejtjet e Institucionit në kuadër të këtij procesi;

konstaton se:

 1. Procedura dhe procesi i vlerësimit për përmbushjen e kushteve janë kryer në përputhje me parashikimet ligjore dhe nënligjore dhe afatet e përcaktuara në këto akte;
 2. Vlerësimi në përmbajtje është i mbështetur në Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, Vlerësimit të Jashtëm dhe gjetjet e verifikimet gjatë vizitës në Institucion;
 3. Raporti është hartuar në përputhje me kërkesat dhe i mbështetur me fakte, të dhëna e dokumentacion plotësues;
 4. Rezultatet e vlerësimit janë nxjerrë në përputhje me gjetjet, pikat e forta e të dobëta të identifikuara e verifikuara përmes dokumentacionit dhe vizitës në Institucion;
 5. Rezultati i vlerësimit në lidhje me shkallën e plotësimit të kushteve përkundrejt Standardeve Shtetërore “Për vlerësimin dhe akreditimin e programeve të studimit të ciklit të dytë dhe programeve të integruara të studimit të ciklit të dytë të IAL” dhe cilësinë e ofertës akademike të programit të studimit është “i përmbush pjesërisht standardet”;
 6. Programi i studimit nuk i është nënshtruar procesit të riorganizimit në kuadër të kërkesave të Ligjit 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë”;
 7. Ka mungesa në literaturën infermieristike kirurgjikale;
 8. Vlerësimi përfundimtar i Grupit të Vlerësimit të Jashtëm për shkallën e plotësimit të kushteve të lëna në kuadër të vendimit përfundimtar të akreditimit dhe nivelin e cilësisë akademike për këtë program studimi është Pozitiv;

Mbështetur mbi rezultatet dhe arsyetimin e mësipërm, Bordi i Akreditimit, 

VENDOSI:

 1. Vlerësimin Përfundimtar POZITIV për Programin e Studimit Master Profesional në “Infermieri kirurgjikale” të Universitetit Privat “Albanian University”.
 2. Akreditimin e programit të studimit vetëm për brezat e studentëve të regjistruar deri në vitin akademik 2016-2017 dhe që aktualisht ndjekin studimet në këtë program studimi të ciklit të dytë. Institucioni të mos pranojë studentë të rinj në këtë program studimi deri në riorganizimin e tij, në bazë të legjislacionit në fuqi.
 3. Ngarkohet  Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë për zbatimin e këtij Vendimi, publikimin dhe lëshimin e certifikatës se akreditimit brenda 14 ditëve nga zbardhja e këtij vendimi, si dhe monitorimin për ruajtjen në vijim të Standardeve Shtetërore të Cilësisë.

Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë. 

BORDI I AKREDITIMIT


Shënim: Ky vendim është ndryshuar me VBA Nr. 32/1, datë 15.12.2017 
"PËR NJË NDRYSHIM NË VBA NR. 32, DATË 19.05.2017
“PËR AKREDITIMIN E PARË TË PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË DYTË,
MASTER PROFESIONAL  NË “INFERMIERI KIRURGJIKALE”, TË UNIVERSITETIT PRIVAT “ALBANIAN UNIVERSITY” "

Për t'u njohur me përmbajtjen e këtij vendimi, klikoni në linkun: Vendimet e mbledhjes 15 Dhjetor 2017
Shënim: Ky vendim është ndryshuar me VBA Nr. 32/2, datë 02.02.2018 
"PËR NJË NDRYSHIM NË VBA NR. 32, DATË 19.05.2017
“PËR AKREDITIMIN E PARË TË PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË DYTË,
MASTER PROFESIONAL NË “INFERMIERI KIRURGJIKALE”, TË UNIVERSITETIT PRIVAT “ALBANIAN UNIVERSITY” "

Për t'u njohur me përmbajtjen e këtij vendimi, klikoni në linkun: Vendimet e mbledhjes 2 Shkurt 2018

VENDIM
Nr. 33, datë 19.05.2017
PËR
AKREDITIMIN E PARË TË PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË PARË, BACHELOR NË “MENAXHIM BIZNESI”, TË UNIVERSITETIT PRIVAT "ALBANIAN UNIVERSITY"

Bordi i Akreditimit, bazuar në Ligjin Nr. 80 datë 17.09.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Ligji Nr. 8480, date 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 109, datë 15.02.2017 “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë e të Bordit të Akreditimit dhe për përcaktimin e tarifave për proceset e sigurimit të cilësisë në arsimin e lartë”, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 1, datë 07.04.2017, “Për mbylljen e procedurave të mbartura për shkak të riorganizimit të Institucioneve të Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë” dhe Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 2, datë 07.04.2017, “Për përcaktimin e kohëzgjatjes dhe afateve të vlefshmërisë së akreditimit në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e Institucioneve të Arsimit të Lartë dhe Programeve të Studimit”, në mbledhjen e tij të datës 19.05.2017, në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e programit Bachelor në “Menaxhim biznesi”, me të dhënat si më poshtë: 

 1. Emërtimi i programit: Bachelor në “Menaxhim biznesi”
 2. Cikli i studimit: Cikli i parë
 3. Akti zyrtar i hapjes/licensimit: Urdhër i Ministrit të Arsimit dhe Shkencës Nr. 408, datë 26.05.2010
 4. Institucioni që e ofron: Universiteti Privat “Albanian University”
 5. Njësia kryesore përgjegjëse: Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike
 6. Kohëzgjatja (Vite/semestra): 3 vite/6 semestra
 7. Kredite (ECTS): 180 ECTS
 8. Forma e studimit: Me kohë të plotë
 9. Statusi i diplomës: ofrohet vetëm nga Universiteti Privat “Albanian University”
 10. Niveli i diplomës në kuadrin e Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve: Niveli 6

pasi mori në shqyrtim:

 1. Urdhërin Nr. 240, datë 09.05.2016 të Ministrit të Arsimit dhe Sportit për akreditimin me kusht të programit të studimit Bachelor në “Menaxhim biznesi” dhe Vendimin e Këshillit të Akreditimit Nr. 152, datë 31.03.2016 “Për akreditimin e programit të studimit të ciklit të parë, Bachelor në “Menaxhim biznesi”, të Universitetit Privat “Albanian University”” ku mbështetet dhe i referohet ky urdhër;
 2. Kushtet e lëna për plotësim nga aktet e mësipërme me afatet kohore përkatëse;
 3. Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, përfshirë Raportin e Vetëvlerësimit, dokumentacionin mbështetës dhe të dhënat e depozituara nga Institucioni në përmbushje të kushteve për këtë programi studimi;
 4. Raportin e Vlerësimit të Jashtëm, dhe dokumentacionin shtesë;
 5. Vlerësimin e cilësisë në përmbajtje, të kryer nga ekspertët e jashtëm në përbërje të Grupit të Vlerësimit të Jashtëm në lidhje me shkallën e plotësimit të kushteve;
 6. Raportimin e ekspertëve të vlerësimit në mbledhjen e Bordit;
 7. Vlerësimin përfundimtar të ekspertëve në lidhje me shkallën e plotësimit të kushteve;
 8. Procedurën e vlerësimit të ndjekur dhe monitoruar nga ASCAL;
 9. Komunikimin e vërejtjet e Institucionit në kuadër të këtij procesi;

konstaton se:

 1. Procedura dhe procesi i vlerësimit për përmbushjen e kushteve janë kryer në përputhje me parashikimet ligjore dhe nënligjore dhe afatet e përcaktuara në këto akte;
 2. Vlerësimi në përmbajtje është i mbështetur në Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, Vlerësimit të Jashtëm dhe gjetjet e verifikimet gjatë vizitës në Institucion;
 3. Raporti është hartuar në përputhje me kërkesat dhe i mbështetur me fakte, të dhëna e dokumentacion plotësues;
 4. Rezultatet e vlerësimit janë nxjerrë në përputhje me gjetjet, pikat e forta e të dobëta të identifikuara e verifikuara përmes dokumentacionit dhe vizitës në Institucion;
 5. Rezultati i vlerësimit në lidhje me shkallën e plotësimit të kushteve përkundrejt Standardeve Shtetërore “Për vlerësimin dhe akreditimin e programeve të studimit të ciklit të parë të IAL” dhe cilësinë e ofertës akademike të programit të studimit është “i përmbush pjesërisht standardet”;
 6. Institucioni ka regjistruar studentë 1 vit përpara licensimit të programit të studimit;
 7. Numri i stafit akademik efektiv me grada e tituj dhe raporti Personel Akademik Efektiv/Personel Akademik me Kontratë është përmirësuar, por ende nuk është në përputhje të plotë me standardet e kërkuara;
 8. Stafi akademik efektiv është i përfshirë në më shumë se dy detyra dhe ngarkesa mësimore e stafit akademik efektiv nuk përcaktohet në mënyrë të detajuar;
 9. Nuk ka evidenca në dokumentimin e aktiviteteve si leksione të hapura, seminare, workshop, etj.
 10. Vlerësimi përfundimtar i Grupit të Vlerësimit të Jashtëm për shkallën e plotësimit të kushteve të lëna në kuadër të vendimit përfundimtar të akreditimit dhe nivelin e cilësisë akademike për këtë program studimi është Pozitiv;

Mbështetur mbi rezultatet dhe arsyetimin e mësipërm, Bordi i Akreditimit, 

VENDOSI:

 1. Vlerësimin Përfundimtar POZITIV për Programin e Studimit Bachelor në “Menaxhim biznesi” të Universitetit Privat “Albanian University”.
 2. Akreditimin e programit të studimit, vetëm për studentët e regjistruar nga viti akademik 2010-2011, me kohëzgjatjen prej 1 (një) viti akademik.
 3. Afati përfundimtar i vlefshmërisë së akreditimit për këtë program studimi është 31/07/2018.
 4. Ngarkohet Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë për zbatimin e këtij Vendimi, publikimin dhe lëshimin e certifikatës se akreditimit brenda 14 ditëve nga zbardhja e këtij vendimi, si dhe monitorimin për përmbushjen e plotë dhe ruajtjen në vijim të Standardeve Shtetërore të Cilësisë.

Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë.

BORDI I AKREDITIMIT


VENDIM
Nr. 34, datë 19.05.2017
PËR
AKREDITIMIN E PARË TË PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË PARË, BACHELOR NË “MËSUESI PËR ARSIMIN FILLOR”, TË UNIVERSITETIT PRIVAT "ALBANIAN UNIVERSITY"

Bordi i Akreditimit, bazuar në Ligjin Nr. 80 datë 17.09.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Ligji Nr. 8480, date 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 109, datë 15.02.2017 “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë e të Bordit të Akreditimit dhe për përcaktimin e tarifave për proceset e sigurimit të cilësisë në arsimin e lartë”, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 1, datë 07.04.2017, “Për mbylljen e procedurave të mbartura për shkak të riorganizimit të Institucioneve të Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë” dhe Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 2, datë 07.04.2017, “Për përcaktimin e kohëzgjatjes dhe afateve të vlefshmërisë së akreditimit në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e Institucioneve të Arsimit të Lartë dhe Programeve të Studimit”, në mbledhjen e tij të datës 19.05.2017, në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e programit Bachelor në “Mësuesi për Arsimin Fillor”, me të dhënat si më poshtë:

 1. Emërtimi i programit: Bachelor në “Mësuesi për Arsimin Fillor
 2. Cikli i studimit: Cikli i parë
 3. Akti zyrtar i hapjes/licensimit: Urdhër i Ministrit të Arsimit dhe Shkencës Nr. 251, datë 02.06.2011
 4. Institucioni që e ofron: Universiteti Privat “Albanian University”
 5. Njësia kryesore përgjegjëse: Fakulteti i Shkencave Shoqërore
 6. Kohëzgjatja (Vite/semestra): 3 vite/6 semestra
 7. Kredite (ECTS): 180 ECTS
 8. Forma e studimit: Me kohë të plotë
 9. Statusi i diplomës: ofrohet vetëm nga Universiteti Privat “Albanian University”
 10. Niveli i diplomës në kuadrin e Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve: Niveli 6

pasi mori në shqyrtim:

 1. Urdhërin Nr. 381, datë 08.07.2016 të Ministrit të Arsimit dhe Sportit për akreditimin me kusht të programit të studimit Bachelor në “Mësuesi për Arsimin Fillor” dhe Vendimin e Këshillit të Akreditimit Nr. 167, datë 16.05.2016 “Për akreditimin e programit të studimit të ciklit të parë, Bachelor në “Mësuesi për Arsimin Fillor”, të Universitetit Privat “Albanian University”” ku mbështetet dhe i referohet ky urdhër;
 2. Kushtet e lëna për plotësim nga aktet e mësipërme me afatet kohore përkatëse;
 3. Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, përfshirë Raportin e Vetëvlerësimit, dokumentacionin mbështetës dhe të dhënat e depozituara nga Institucioni në përmbushje të kushteve për këtë programi studimi;
 4. Raportin e Vlerësimit të Jashtëm, dhe dokumentacionin shtesë;
 5. Vlerësimin e cilësisë në përmbajtje, të kryer nga ekspertët e jashtëm në përbërje të Grupit të Vlerësimit të Jashtëm në lidhje me shkallën e plotësimit të kushteve;
 6. Raportimin e ekspertëve të vlerësimit në mbledhjen e Bordit;
 7. Vlerësimin përfundimtar të ekspertëve në lidhje me shkallën e plotësimit të kushteve;
 8. Procedurën e vlerësimit të ndjekur dhe monitoruar nga ASCAL;
 9. Komunikimin e vërejtjet e Institucionit në kuadër të këtij procesi;

konstaton se:

 1. Procedura dhe procesi i vlerësimit për përmbushjen e kushteve janë kryer në përputhje me parashikimet ligjore dhe nënligjore dhe afatet e përcaktuara në këto akte;
 2. Vlerësimi në përmbajtje është i mbështetur në Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, Vlerësimit të Jashtëm dhe gjetjet e verifikimet gjatë vizitës në Institucion;
 3. Raporti është hartuar në përputhje me kërkesat dhe i mbështetur me fakte, të dhëna e dokumentacion plotësues;
 4. Rezultatet e vlerësimit janë nxjerrë në përputhje me gjetjet, pikat e forta e të dobëta të identifikuara e verifikuara përmes dokumentacionit dhe vizitës në Institucion;
 5. Rezultati i vlerësimit në lidhje me shkallën e plotësimit të kushteve përkundrejt Standardeve Shtetërore “Për vlerësimin dhe akreditimin e programeve të studimit të ciklit të parë të IAL” dhe cilësinë e ofertës akademike të programit të studimit është “i përmbush pjesërisht standardet”;
 6. Nuk ka një një laborator të posaçëm biologjie, kimie apo i punës me dorë, edhe pse për këto funksione përdoren laboratori i mjekësisë dhe atelie-ja që përdoret si laborator muzike dhe arti figurativ;
 7. Fondi i bibliotekës nuk është i pasur dhe institucioni nuk ka ende politika të mirëfillta financiare për këtë qëllim;
 8. Vlerësimi përfundimtar i Grupit të Vlerësimit të Jashtëm për shkallën e plotësimit të kushteve të lëna në kuadër të vendimit përfundimtar të akreditimit dhe nivelin e cilësisë akademike për këtë program studimi është Pozitiv;

Mbështetur mbi rezultatet dhe arsyetimin e mësipërm, Bordi i Akreditimit,

VENDOSI:

 1. Vlerësimin Përfundimtar POZITIV për Programin e Studimit Bachelor në “Mësuesi për Arsimin Fillor” të Universitetit Privat “Albanian University”.
 2. Akreditimin e programit të studimit me kohëzgjatjen prej 2 (dy) vite akademike.
 3. Afati përfundimtar i vlefshmërisë së akreditimit për këtë program studimi është 31/07/2019.
 4. Ngarkohet Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë për zbatimin e këtij Vendimi, publikimin dhe lëshimin e certifikatës se akreditimit brenda 14 ditëve nga zbardhja e këtij vendimi, si dhe monitorimin për përmbushjen e plotë dhe ruajtjen në vijim të Standardeve Shtetërore të Cilësisë.

Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë.

BORDI I AKREDITIMIT


VENDIM
Nr. 35, datë 19.05.2017
PËR
AKREDITIMIN E PARË TË PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË PARË, BACHELOR NË “MËSUESI PËR ARSIMIN PARASHKOLLOR”, TË UNIVERSITETIT PRIVAT "ALBANIAN UNIVERSITY"

Bordi i Akreditimit, bazuar në Ligjin Nr. 80 datë 17.09.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Ligji Nr. 8480, date 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 109, datë 15.02.2017 “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë e të Bordit të Akreditimit dhe për përcaktimin e tarifave për proceset e sigurimit të cilësisë në arsimin e lartë”, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 1, datë 07.04.2017, “Për mbylljen e procedurave të mbartura për shkak të riorganizimit të Institucioneve të Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë” dhe Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 2, datë 07.04.2017, “Për përcaktimin e kohëzgjatjes dhe afateve të vlefshmërisë së akreditimit në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e Institucioneve të Arsimit të Lartë dhe Programeve të Studimit”, në mbledhjen e tij të datës 19.05.2017, në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e programit Bachelor në “Mësuesi për Arsimin Parashkollor”, me të dhënat si më poshtë:

 1. Emërtimi i programit: Bachelor në “Mësuesi për Arsimin Parashkollor
 2. Cikli i studimit: Cikli i parë
 3. Akti zyrtar i hapjes/licensimit: Urdhër i Ministrit të Arsimit dhe Shkencës Nr. 251, datë 02.06.2011
 4. Institucioni që e ofron: Universiteti Privat “Albanian University”
 5. Njësia kryesore përgjegjëse: Fakulteti i Shkencave Shoqërore
 6. Kohëzgjatja (Vite/semestra): 3 vite/6 semestra
 7. Kredite (ECTS): 180 ECTS
 8. Forma e studimit: Me kohë të plotë
 9. Statusi i diplomës: ofrohet vetëm nga Universiteti Privat “Albanian University”
 10. Niveli i diplomës në kuadrin e Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve: Niveli 6

pasi mori në shqyrtim:

 1. Urdhërin Nr. 241, datë 09.05.2016 të Ministrit të Arsimit dhe Sportit për akreditimin me kusht të programit të studimit Bachelor në “Mësuesi për Arsimin Parashkollor” dhe Vendimin e Këshillit të Akreditimit Nr. 153, datë 31.03.2016 “Për akreditimin e programit të studimit të ciklit të parë, Bachelor në “Mësuesi për Arsimin Parashkollor”, të Universitetit Privat “Albanian University”” ku mbështetet dhe i referohet ky urdhër;
 2. Kushtet e lëna për plotësim nga aktet e mësipërme me afatet kohore përkatëse;
 3. Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, përfshirë Raportin e Vetëvlerësimit, dokumentacionin mbështetës dhe të dhënat e depozituara nga Institucioni në përmbushje të kushteve për këtë programi studimi;
 4. Raportin e Vlerësimit të Jashtëm, dhe dokumentacionin shtesë;
 5. Vlerësimin e cilësisë në përmbajtje, të kryer nga ekspertët e jashtëm në përbërje të Grupit të Vlerësimit të Jashtëm në lidhje me shkallën e plotësimit të kushteve;
 6. Raportimin e ekspertëve të vlerësimit në mbledhjen e Bordit;
 7. Vlerësimin përfundimtar të ekspertëve në lidhje me shkallën e plotësimit të kushteve;
 8. Procedurën e vlerësimit të ndjekur dhe monitoruar nga ASCAL;
 9. Komunikimin e vërejtjet e Institucionit në kuadër të këtij procesi;

konstaton se:

 1. Procedura dhe procesi i vlerësimit për përmbushjen e kushteve janë kryer në përputhje me parashikimet ligjore dhe nënligjore dhe afatet e përcaktuara në këto akte;
 2. Vlerësimi në përmbajtje është i mbështetur në Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, Vlerësimit të Jashtëm dhe gjetjet e verifikimet gjatë vizitës në Institucion;
 3. Raporti është hartuar në përputhje me kërkesat dhe i mbështetur me fakte, të dhëna e dokumentacion plotësues;
 4. Rezultatet e vlerësimit janë nxjerrë në përputhje me gjetjet, pikat e forta e të dobëta të identifikuara e verifikuara përmes dokumentacionit dhe vizitës në Institucion;
 5. Rezultati i vlerësimit në lidhje me shkallën e plotësimit të kushteve përkundrejt Standardeve Shtetërore “Për vlerësimin dhe akreditimin e programeve të studimit të ciklit të parë të IAL” dhe cilësinë e ofertës akademike të programit të studimit është “i përmbush pjesërisht standardet”;
 6. Përfshirja në praktikat profesionale e veprimtarive kërkimore të realizuara nga ana e studentëve ende nuk është në nivelin e duhur;
 7. Institucioni nuk zbaton politika financiare për pasurimin e literaturës dhe mungojnë indikatorët specifikë që identifikojnë tregun e punës për këtë program;
 8. Vlerësimi përfundimtar i Grupit të Vlerësimit të Jashtëm për shkallën e plotësimit të kushteve të lëna në kuadër të vendimit përfundimtar të akreditimit dhe nivelin e cilësisë akademike për këtë program studimi është Pozitiv;

Mbështetur mbi rezultatet dhe arsyetimin e mësipërm, Bordi i Akreditimit, 

VENDOSI:

 1. Vlerësimin Përfundimtar POZITIV për Programin e Studimit Bachelor në “Mësuesi për Arsimin Parashkollor” të Universitetit Privat “Albanian University”.
 2. Akreditimin e programit të studimit me kohëzgjatjen prej 2 (dy) vite akademike.
 3. Afati përfundimtar i vlefshmërisë së akreditimit për këtë program studimi është 31/07/2019.
 4. Ngarkohet Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë për zbatimin e këtij Vendimi, publikimin dhe lëshimin e certifikatës se akreditimit brenda 14 ditëve nga zbardhja e këtij vendimi, si dhe monitorimin për përmbushjen e plotë dhe ruajtjen në vijim të Standardeve Shtetërore të Cilësisë.

Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë.

BORDI I AKREDITIMIT


VENDIM
Nr. 36, datë 19.05.2017
PËR
AKREDITIMIN E PARË TË PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË DYTË, MASTER I SHKENCAVE NË “INXHINIERI ELEKTRONIKE”, TË UNIVERSITETIT PRIVAT “ALBANIAN UNIVERSITY”

Bordi i Akreditimit, bazuar në Ligjin Nr. 80 datë 17.09.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Ligji Nr. 8480, date 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 109, datë 15.02.2017 “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë e të Bordit të Akreditimit dhe për përcaktimin e tarifave për proceset e sigurimit të cilësisë në arsimin e lartë”, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 1, datë 07.04.2017, “Për mbylljen e procedurave të mbartura për shkak të riorganizimit të Institucioneve të Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë” dhe Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 2, datë 07.04.2017, “Për përcaktimin e kohëzgjatjes dhe afateve të vlefshmërisë së akreditimit në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e Institucioneve të Arsimit të Lartë dhe Programeve të Studimit”, në mbledhjen e tij të datës 19.05.2017, në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e programit Master i Shkencave në “Inxhinieri Elektronike”, me të dhënat si më poshtë:

 1. Emërtimi i programit: Master i Shkencave në “Inxhinieri Elektronike
 2. Cikli i studimit: Cikli i dytë
 3. Akti zyrtar i hapjes/licensimit: Urdhër i Ministrit të Arsimit dhe Shkencës Nr. 411, datë 25.08.2011
 4. Institucioni që e ofron: Universiteti Privat “Albanian University”
 5. Njësia kryesore përgjegjëse: Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike
 6. Kohëzgjatja (Vite/semestra): 2 vite/4 semestra
 7. Kredite (ECTS): 120 ECTS
 8. Forma e studimit: Me kohë të plotë
 9. Statusi i diplomës: ofrohet vetëm nga Universiteti Privat “Albanian University”
 10. Niveli i diplomës në kuadrin e Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve: Niveli 7

pasi mori në shqyrtim:

 1. Urdhërin Nr. 380, datë 08.07.2016 të Ministrit të Arsimit dhe Sportit për akreditimin me kusht të programit të studimit Master i Shkencave në “Inxhinieri elektronike” dhe Vendimin e Këshillit të Akreditimit Nr. 168, datë 16.05.2016 “Për akreditimin e programit të studimit të ciklit të dytë, Master i Shkencave në “Inxhinieri elektronike”, të Universitetit Privat “Albanian University”” ku mbështetet dhe i referohet ky urdhër;
 2. Kushtet e lëna për plotësim nga aktet e mësipërme me afatet kohore përkatëse;
 3. Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, përfshirë Raportin e Vetëvlerësimit, dokumentacionin mbështetës dhe të dhënat e depozituara nga Institucioni në përmbushje të kushteve për këtë programi studimi;
 4. Raportin e Vlerësimit të Jashtëm, dhe dokumentacionin shtesë;
 5. Vlerësimin e cilësisë në përmbajtje, të kryer nga ekspertët e jashtëm në përbërje të Grupit të Vlerësimit të Jashtëm në lidhje me shkallën e plotësimit të kushteve;
 6. Raportimin e ekspertëve të vlerësimit në mbledhjen e Bordit;
 7. Vlerësimin përfundimtar të ekspertëve në lidhje me shkallën e plotësimit të kushteve;
 8. Procedurën e vlerësimit të ndjekur dhe monitoruar nga ASCAL;
 9. Komunikimin e vërejtjet e Institucionit në kuadër të këtij procesi;

konstaton se:

 1. Procedura dhe procesi i vlerësimit për përmbushjen e kushteve janë kryer në përputhje me parashikimet ligjore dhe nënligjore dhe afatet e përcaktuara në këto akte;
 2. Vlerësimi në përmbajtje është i mbështetur në Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, Vlerësimit të Jashtëm dhe gjetjet e verifikimet gjatë vizitës në Institucion;
 3. Raporti është hartuar në përputhje me kërkesat dhe i mbështetur me fakte, të dhëna e dokumentacion plotësues;
 4. Rezultatet e vlerësimit janë nxjerrë në përputhje me gjetjet, pikat e forta e të dobëta të identifikuara e verifikuara përmes dokumentacionit dhe vizitës në Institucion;
 5. Rezultati i vlerësimit në lidhje me shkallën e plotësimit të kushteve përkundrejt Standardeve Shtetërore “Për vlerësimin dhe akreditimin e programeve të studimit të ciklit të dytë dhe programeve të integruara të studimit të ciklit të dytë të IAL” dhe cilësinë e ofertës akademike të programit të studimit është “i përmbush pjesërisht standardet”;
 6. Përveç kushteve, janë plotësuar edhe rekomandimet e lëna;
 7. Ngarkesa mësimore e stafit akademik efektiv është e lartë pasi angazhohen në disa lëndë në programe të ndryshme;
 8. Pedagogët e jashtëm nuk zotërojnë leje individuale nga Institucioni ku janë të punësuar me kohë të plotë, sikurse kërkohet nga Ligji 80/2015;
 9. Vlerësimi përfundimtar i Grupit të Vlerësimit të Jashtëm për shkallën e plotësimit të kushteve të lëna në kuadër të vendimit përfundimtar të akreditimit dhe nivelin e cilësisë akademike për këtë program studimi është Pozitiv;

Mbështetur mbi rezultatet dhe arsyetimin e mësipërm, Bordi i Akreditimit, 

VENDOSI:

 1. Vlerësimin Përfundimtar POZITIV për Programin e Studimit Master i Shkencave në “Inxhinieri elektronike” të Universitetit Privat “Albanian University”.
 2. Akreditimin e programit të studimit me kohëzgjatjen prej 1 (një) viti akademik.
 3. Afati përfundimtar i vlefshmërisë së akreditimit për këtë program studimi është 31/07/2018.
 4. Ngarkohet Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë për zbatimin e këtij Vendimi, publikimin dhe lëshimin e certifikatës se akreditimit brenda 14 ditëve nga zbardhja e këtij vendimi, si dhe monitorimin për përmbushjen e plotë dhe ruajtjen në vijim të Standardeve Shtetërore të Cilësisë.

Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë.

BORDI I AKREDITIMIT


VENDIM
Nr. 37, datë 19.05.2017
PËR
AKREDITIMIN E PARË TË PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË DYTË, MASTER I SHKENCAVE NË “TEKNOLOGJI INFORMACIONI”, TË UNIVERSITETIT PRIVAT “ALBANIAN UNIVERSITY”

Bordi i Akreditimit, bazuar në Ligjin Nr. 80 datë 17.09.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Ligji Nr. 8480, date 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 109, datë 15.02.2017 “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë e të Bordit të Akreditimit dhe për përcaktimin e tarifave për proceset e sigurimit të cilësisë në arsimin e lartë”, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 1, datë 07.04.2017, “Për mbylljen e procedurave të mbartura për shkak të riorganizimit të Institucioneve të Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë” dhe Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 2, datë 07.04.2017, “Për përcaktimin e kohëzgjatjes dhe afateve të vlefshmërisë së akreditimit në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e Institucioneve të Arsimit të Lartë dhe Programeve të Studimit”, në mbledhjen e tij të datës 19.05.2017, në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e programit Master i Shkencave në “Teknologji informacioni”, me të dhënat si më poshtë:

 1. Emërtimi i programit: Master i Shkencave në “Teknologji informacioni
 2. Cikli i studimit: Cikli i dytë
 3. Akti zyrtar i hapjes/licensimit: Urdhër i Ministrit të Arsimit dhe Shkencës Nr. 33, datë 02.06.2011
 4. Institucioni që e ofron: Universiteti Privat “Albanian University”
 5. Njësia kryesore përgjegjëse: Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike
 6. Kohëzgjatja (Vite/semestra): 2 vite/4 semestra
 7. Kredite (ECTS): 120 ECTS
 8. Forma e studimit: Me kohë të plotë
 9. Statusi i diplomës: ofrohet vetëm nga Universiteti Privat “Albanian University”
 10. Niveli i diplomës në kuadrin e Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve: Niveli 7

pasi mori në shqyrtim:

 1. Urdhërin Nr. 383, datë 08.07.2016 të Ministrit të Arsimit dhe Sportit për akreditimin me kusht të programit të studimit Master i Shkencave në “Teknologji informacioni” dhe Vendimin e Këshillit të Akreditimit Nr. 169, datë 16.05.2016 “Për akreditimin e programit të studimit të ciklit të dytë, Master i Shkencave në “Teknologji informacioni”, të Universitetit Privat “Albanian University”” ku mbështetet dhe i referohet ky urdhër;
 2. Kushtet e lëna për plotësim nga aktet e mësipërme me afatet kohore përkatëse;
 3. Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, përfshirë Raportin e Vetëvlerësimit, dokumentacionin mbështetës dhe të dhënat e depozituara nga Institucioni në përmbushje të kushteve për këtë programi studimi;
 4. Raportin e Vlerësimit të Jashtëm, dhe dokumentacionin shtesë;
 5. Vlerësimin e cilësisë në përmbajtje, të kryer nga ekspertët e jashtëm në përbërje të Grupit të Vlerësimit të Jashtëm në lidhje me shkallën e plotësimit të kushteve;
 6. Raportimin e ekspertëve të vlerësimit në mbledhjen e Bordit;
 7. Vlerësimin përfundimtar të ekspertëve në lidhje me shkallën e plotësimit të kushteve;
 8. Procedurën e vlerësimit të ndjekur dhe monitoruar nga ASCAL;
 9. Komunikimin e vërejtjet e Institucionit në kuadër të këtij procesi;

konstaton se:

 1. Procedura dhe procesi i vlerësimit për përmbushjen e kushteve janë kryer në përputhje me parashikimet ligjore dhe nënligjore dhe afatet e përcaktuara në këto akte;
 2. Vlerësimi në përmbajtje është i mbështetur në Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, Vlerësimit të Jashtëm dhe gjetjet e verifikimet gjatë vizitës në Institucion;
 3. Raporti është hartuar në përputhje me kërkesat dhe i mbështetur me fakte, të dhëna e dokumentacion plotësues;
 4. Rezultatet e vlerësimit janë nxjerrë në përputhje me gjetjet, pikat e forta e të dobëta të identifikuara e verifikuara përmes dokumentacionit dhe vizitës në Institucion;
 5. Rezultati i vlerësimit në lidhje me shkallën e plotësimit të kushteve përkundrejt Standardeve Shtetërore “Për vlerësimin dhe akreditimin e programeve të studimit të ciklit të dytë dhe programeve të integruara të studimit të ciklit të dytë të IAL” dhe cilësinë e ofertës akademike të programit të studimit është “i përmbush pjesërisht standardet”;
 6. Ngarkesa mësimore e stafit akademik efektiv është e lartë pasi ata angazhohen në disa lëndë në programe të ndryshme, ndërkohë që pjesa më e madhe e stafit të kualifikuar është staf me kontratë;
 7. Pedagogët e jashtëm nuk zotërojnë leje individuale nga Institucioni ku janë të punësuar me kohë të plotë, sikurse kërkohet nga Ligji 80/2015;
 8. Institucioni është angazhuar në ndërtimin e një laboratori me aplikime virtuale, por jo mjaftueshëm në ndërtimin e laboratorëve fizik për të afruar studentët drejt aspektit praktik dhe inxhinierik;
 9. Vlerësimi përfundimtar i Grupit të Vlerësimit të Jashtëm për shkallën e plotësimit të kushteve të lëna në kuadër të vendimit përfundimtar të akreditimit dhe nivelin e cilësisë akademike për këtë program studimi është Pozitiv;

Mbështetur mbi rezultatet dhe arsyetimin e mësipërm, Bordi i Akreditimit, 

VENDOSI:

 1. Vlerësimin Përfundimtar POZITIV për Programin e Studimit Master i Shkencave në “Teknologji informacioni” të Universitetit Privat “Albanian University”.
 2. Akreditimin e programit të studimit me kohëzgjatjen prej 1 (një) viti akademik.
 3. Afati përfundimtar i vlefshmërisë së akreditimit për këtë program studimi është 31/07/2018.
 4. Ngarkohet Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë për zbatimin e këtij Vendimi, publikimin dhe lëshimin e certifikatës se akreditimit brenda 14 ditëve nga zbardhja e këtij vendimi, si dhe monitorimin për përmbushjen e plotë dhe ruajtjen në vijim të Standardeve Shtetërore të Cilësisë.

Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë. 

BORDI I AKREDITIMIT


VENDIM
Nr. 38, datë 19.05.2017
PËR
AKREDITIMIN E PARË TË PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË DYTË, MASTER I SHKENCAVE NË “E DREJTË PUBLIKE”, TË “SHKOLLËS SË LARTË PRIVATE MESDHETARE TË SHQIPËRISË”

Bordi i Akreditimit, bazuar në Ligjin Nr. 80 datë 17.09.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Ligji Nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 109, datë 15.02.2017 “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë e të Bordit të Akreditimit dhe për përcaktimin e tarifave për proceset e sigurimit të cilësisë në arsimin e lartë”, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 1, datë 07.04.2017, “Për mbylljen e procedurave të mbartura për shkak të riorganizimit të Institucioneve të Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë” dhe Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 2, datë 07.04.2017, “Për përcaktimin e kohëzgjatjes dhe afateve të vlefshmërisë së akreditimit në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e Institucioneve të Arsimit të Lartë dhe Programeve të Studimit”, në mbledhjen e tij të datës 19.05.2017, në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e programit të studimit Master i Shkencave në “E drejtë publike”, me të dhënat si më poshtë:

 1. Emërtimi i programit: Master i Shkencave në “E drejtë publike
 2. Cikli i studimit: Cikli i dytë
 3. Akti zyrtar i hapjes/licencimit: Urdhër i Ministrit të Arsimit dhe Sportit Nr. 346, datë 17.09.2015
 4. Institucioni që e ofron: “Shkolla e Lartë Private Mesdhetare e Shqipërisë”
 5. Njësia kryesore përgjegjëse: Fakulteti i Shkencave Juridike dhe Politike
 6. Kohëzgjatja (Vite/semestra): 2 Vite/ 4 Semestra
 7. Kredite (ECTS): 120 ECTS
 8. Forma e studimit: Me kohë të plotë
 9. Statusi i diplomës: ofrohet vetëm nga “Shkolla e Lartë Private Mesdhetare e Shqipërisë”
 10. Niveli i diplomës në kuadrin e Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve: Niveli 7

pasi mori në shqyrtim:

 1. Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, përfshirë të dhënat e programit të studimit,
 2. Raportin e Vetëvlerësimit dhe dokumentacionin mbështetës;
 3. Dokumentacionin e Vlerësimit të Jashtëm, përfshirë Raportin e Vlerësimit të Jashtëm, dhe dokumentacionin shtesë;
 4. Vlerësimin e cilësisë në përmbajtje, të kryer nga ekspertët e jashtëm në përbërje të Grupit të Vlerësimit të Jashtëm;
 5. Raportimin e ekspertëve të vlerësimit në mbledhjen e Bordit;
 6. Procedurën e vlerësimit të ndjekur dhe monitoruar nga ASCAL;
 7. Komunikimin e vërejtjet e Institucionit në kuadër të këtij procesi; 

konstaton se:

 1. Procedura dhe procesi i vlerësimit janë kryer në përputhje me parashikimet ligjore dhe nënligjore dhe afatet e përcaktuara në këto akte;
 2. Vlerësimi në përmbajtje është i mbështetur në Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, Vlerësimit të Jashtëm dhe gjetjet e verifikimet gjatë vizitës në Institucion;
 3. Raporti është hartuar në përputhje me kërkesat dhe i mbështetur me fakte, të dhëna e dokumentacion plotësues;
 4. Rezultatet e vlerësimit janë nxjerrë në përputhje me gjetjet, pikat e forta e të dobëta të identifikuara e verifikuara përmes dokumentacionit dhe vizitës në Institucion;
 5. Rekomandimet e lëna janë në koherencë me gjetjet si dhe shkallën e përmbushjes së standardeve të cilësië për programin e studimit në fjalë;
 6. Rezultati i vlerësimit në lidhje me shkallën e plotësimit të Standardeve Shtetërore “Për vlerësimin dhe akreditimin e programeve të studimit të ciklit të dytë dhe programeve të integruara të studimit të ciklit të dytë të IAL” dhe cilësinë e ofertës akademike të programit të studimit është “i përmbush pjesërisht standardet”;
 7. Stafi akademik efektiv nuk përbën 70 % të stafit të angazhuar për realizimin e këtij programi studimi;
 8. Lëndët e së drejtës penale zënë një pjesë të madhe në këtë program studimi;
 9. Rregullorja e Institucionit parashikon si mundësi regjistrimin e studentëve në këtë program studimi edhe duke mos plotësuar kreditet e studimeve Bachelor dhe shlyerjen e tyre pas regjistrimit në nivel Master, duke mos qenë në përputhje Udhëzimin Nr. 14/2013 me Udhëzimin e MAS Nr. 19/2013, të ndryshuar;
 10. Numri i studentëve të pranuar në këtë program studimi për vitin akademik 2015-2016 rezulton të jetë më i lartë se numri i parashikuar në Rregulloren e Institucionit;
 11. Të dhënat e studentëve lidhur me numrat e matrikullimit, datat e diplomimit, dokumentat e transferimit, njohjen e krediteve pas transferimit etj. të hedhura në regjistrin formal të studentëve për dy vitet e fundit nuk janë të plota;

Mbështetur mbi rezultatet dhe arsyetimin e mësipërm, Bordi i Akreditimit, 

VENDOSI:

 1. Vlerësimin Përfundimtar POZITIV për Programin e studimit Master i Shkencave në “E drejtë publike”, të “Shkollës së Lartë Private Mesdhetare të Shqipërisë”, me rekomandimet sipas Shtojcës së këtij Vendimi.
 2. Akreditimin e programit të studimit me kohëzgjatjen prej 2 (dy) vite akademike.
 3. Afati përfundimtar i vlefshmërisë së akreditimit të programit të studimit është 31/07/2019.
 4. Ngarkohet Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë për zbatimin e këtij Vendimi, publikimin dhe lëshimin e certifikatës se akreditimit brenda 14 ditëve nga zbardhja e këtij vendimi, si dhe monitorimin për përmbushjen e plotë dhe ruajtjen në vijim të Standardeve Shtetërore të Cilësisë dhe plotësimin e rekomandimeve sipas Shtojcës bashkëlidhur.

Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë. 

BORDI I AKREDITIMIT

Shtojca
Rekomandime

Institucioni i Arsimit të Lartë “Shkolla e Lartë Private Mesdhetare e Shqipërisë” duhet të ndjekë përmbushjen e rekomandimeve të mëposhtme:

 1. Të mbikqyret ndarja e barabartë në kreditet e 2 viteve me qëllim shmangien e mbingarkesës në vitin e dytë të studimeve;
 2. Të qartësohet raporti dhe ndarja e detyrave midis Shefit të Departamentit dhe Koordinatorit të Programit Master;
 3. Të shihet si mundësi parashikimi si i detyrueshëm i pjesëmarrjes së Përgjegjësit të Departamentit në Komisionin e Rekrutimit;
 4. Të shikohen mundësia për realizimin e praktikës në institucione si Kuvendi, Ministria e Drejtësisë, Ministria e Integrimit, etj. 

VENDIM
Nr. 39, datë 19.05.2017
PËR
AKREDITIMIN E PARË TË PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË DYTË, MASTER I SHKENCAVE NË “E DREJTË CIVILE DHE TREGTARE”, TË “SHKOLLËS SË LARTË PRIVATE MESDHETARE TË SHQIPËRISË”

Bordi i Akreditimit, bazuar në Ligjin Nr. 80 datë 17.09.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Ligji Nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 109, datë 15.02.2017 “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë e të Bordit të Akreditimit dhe për përcaktimin e tarifave për proceset e sigurimit të cilësisë në arsimin e lartë”, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 1, datë 07.04.2017, “Për mbylljen e procedurave të mbartura për shkak të riorganizimit të Institucioneve të Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë” dhe Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 2, datë 07.04.2017, “Për përcaktimin e kohëzgjatjes dhe afateve të vlefshmërisë së akreditimit në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e Institucioneve të Arsimit të Lartë dhe Programeve të Studimit”, në mbledhjen e tij të datës 19.05.2017, në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e programit të studimit Master i Shkencave në “E drejtë civile dhe tregtare”, me të dhënat si më poshtë:

 1. Emërtimi i programit: Master i Shkencave në “E drejtë civile dhe tregtare
 2. Cikli i studimit: Cikli i dytë
 3. Akti zyrtar i hapjes/licencimit*: Urdhër i Ministrit të Arsimit dhe Sportit Nr. 345, datë 17.09.2015
 4. Institucioni që e ofron: “Shkolla e Lartë Private Mesdhetare e Shqipërisë”
 5. Njësia kryesore përgjegjëse: Fakulteti i Shkencave Juridike dhe Politike
 6. Kohëzgjatja (Vite/semestra): 2 Vite/ 4 Semestra
 7. Kredite (ECTS): 120 ECTS
 8. Forma e studimit: Me kohë të plotë
 9. Statusi i diplomës: ofrohet vetëm nga “Shkolla e Lartë Private Mesdhetare e Shqipërisë”
 10. Niveli i diplomës në kuadrin e Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve: Niveli 7

pasi mori në shqyrtim:

 1. Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, përfshirë të dhënat e programit të studimit,
 2. Raportin e Vetëvlerësimit dhe dokumentacionin mbështetës;
 3. Dokumentacionin e Vlerësimit të Jashtëm, përfshirë Raportin e Vlerësimit të Jashtëm, dhe dokumentacionin shtesë;
 4. Vlerësimin e cilësisë në përmbajtje, të kryer nga ekspertët e jashtëm në përbërje të Grupit të Vlerësimit të Jashtëm;
 5. Raportimin e ekspertëve të vlerësimit në mbledhjen e Bordit;
 6. Procedurën e vlerësimit të ndjekur dhe monitoruar nga ASCAL;
 7. Komunikimin e vërejtjet e Institucioni në kuadër të këtij procesi; 

konstaton se:

 1. Procedura dhe procesi i vlerësimit janë kryer në përputhje me parashikimet ligjore dhe nënligjore dhe afatet e përcaktuara në këto akte;
 2. Vlerësimi në përmbajtje është i mbështetur në Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, Vlerësimit të Jashtëm dhe gjetjet e verifikimet gjatë vizitës në Institucion;
 3. Raporti është hartuar në përputhje me kërkesat dhe i mbështetur me fakte, të dhëna e dokumentacion plotësues;
 4. Rezultatet e vlerësimit janë nxjerrë në përputhje me gjetjet, pikat e forta e të dobëta të identifikuara e verifikuara përmes dokumentacionit dhe vizitës në Institucion;
 5. Rezultati i vlerësimit në lidhje me shkallën e plotësimit të Standardeve Shtetërore “Për vlerësimin dhe akreditimin e programeve të studimit të ciklit të dytë dhe programeve të integruara të studimit të ciklit të dytë të IAL” dhe cilësinë e ofertës akademike të programit të studimit është “i përmbush pjesërisht standardet”;
 6. Raporti Personel Akademik Efektiv/Personel Akademik me Kontratë për këtë program studimi nuk është në përputhje të plotë me standardet;
 7. Stafi akademik efektiv realizon 60 % të ngarkesës mësimore;
 8. Praktika profesionale nuk konsiderohet si lëndët e tjera të kurrikulës dhe nuk vlerësohet në bazë të sistemit të vlerësimit 10 notësh, ashtu siç parashikohet dhe në Rregulloren e Institucionit;
 9. Nuk është ngritur Këshilli Shkencor si organ kolegjial vendimmarrës, për aspektin kërkimor dhe shkencor, si programit i studimit të nivelit “Master i Shkencave”;
 10. Në disa nga lëndët e kurrikulës së këtij programi literatura e detyrueshme nuk është në formën e boturar dhe nuk është në përputhje me nivelin akademik të studimeve “Master i Shkencave”;
 11. Institucioni nuk parashikon programe specifike për kualifikimin e stafit akademik;
 12. Nuk evidentohen të dhëna lidhur me botimet shkencore të stafit në revistën shkencore; 

Mbështetur mbi rezultatet dhe arsyetimin e mësipërm, Bordi i Akreditimit, 

VENDOSI:

 1. Vlerësimin Përfundimtar POZITIV për Programin e studimit Master i Shkencave në “E drejtë civile dhe tregtare”, të “Shkollës së Lartë Private Mesdhetare të Shqipërisë”, me rekomandimet sipas Shtojcës bashkëngjitur këtij Vendimi.
 2. Akreditimin e programit të studimit me kohëzgjatjen prej 2 (dy) vite akademike.
 3. Afati përfundimtar i vlefshmërisë së akreditimit të programit të studimit është 31/07/2019.
 4. Ngarkohet Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë për zbatimin e këtij Vendimi, publikimin dhe lëshimin e certifikatës se akreditimit brenda 14 ditëve nga zbardhja e këtij vendimi, si dhe monitorimin për përmbushjen e plotë dhe ruajtjen në vijim të Standardeve Shtetërore të Cilësisë dhe plotësimin e rekomandimeve sipas Shtojcës bashkëlidhur.

Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë. 

BORDI I AKREDITIMIT 

*Në Urdhërin e hapjes është cituar gabimisht VKA e hapjes së këtij programi studimi. VKA që rekomandon hapjen është Nr. 63, datë 29.06.2015.

Shtojca
Rekomandime

 1. Të evidentohet roli i Këshillit të Administrimit në aktet përkatëse;
 2. Të shtohen kontaktet midis studentëve dhe drejtuesve të punimeve kërkimore-shkencore si dhe të përmirësohet evdentimi i hapave që do të ndiqen deri në përfundim të tij;
 3. Të rritet pesha e vlerësimeve përgjatë semestrit krahasuar me atë të vlerësimit në provimin final;
 4. Të realizohet një studim tregu lidhur me nevojat që ka tregu vendas dhe ai rajonal;
 5. Materialet e depozituara nga pedagogët/titullarët e lëndëve të këtij programi studimi në bibliotekën e Institucionit të jenë të miratuara nga Departamenti.

VENDIM
Nr. 40 , datë 19.05.2017
PËR
AKREDITIMIN E PARË TË PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË PARË, BACHELOR NË “INXHINIERI ELEKTRIKE”, TË UNIVERSITETIT PRIVAT “ALBANIAN UNIVERSITY”

Bordi i Akreditimit, bazuar në Ligjin Nr. 80 datë 17.09.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Ligji Nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 109, datë 15.02.2017 “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë e të Bordit të Akreditimit dhe për përcaktimin e tarifave për proceset e sigurimit të cilësisë në arsimin e lartë”, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 1, datë 07.04.2017, “Për mbylljen e procedurave të mbartura për shkak të riorganizimit të Institucioneve të Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë” dhe Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 2, datë 07.04.2017, “Për përcaktimin e kohëzgjatjes dhe afateve të vlefshmërisë së akreditimit në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e Institucioneve të Arsimit të Lartë dhe Programeve të Studimit”, në mbledhjen e tij të datës 19.05.2017, në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e programit të studimit Bachelor në “Inxhinieri elektrike”, me të dhënat si më poshtë:

 1. Emërtimi i programit: Bachelor në “Inxhinieri elektrike”
 2. Cikli i studimit: Cikli i parë
 3. Akti zyrtar i hapjes/licencimit: Urdhër i Ministrit të Arsimit dhe Shkencës Nr. 479, datë 10.10.2012
 4. Institucioni që e ofron: Universiteti Privat “Albanian University”
 5. Njësia kryesore përgjegjëse: Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike
 6. Kohëzgjatja (Vite/semestra): 3 Vite/ 6 Semestra
 7. Kredite (ECTS): 180 ECTS
 8. Forma e studimit: Me kohë të plotë
 9. Statusi i diplomës: ofrohet vetëm nga Universiteti Privat “Albanian University”
 10. Niveli i diplomës në kuadrin e Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve: Niveli 6

pasi mori në shqyrtim:

 1. Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, përfshirë të dhënat e programit të studimit,
 2. Raportin e Vetëvlerësimit dhe dokumentacionin mbështetës;
 3. Dokumentacionin e Vlerësimit të Jashtëm, përfshirë Raportin e Vlerësimit të Jashtëm, dhe dokumentacionin shtesë;
 4. Vlerësimin e cilësisë në përmbajtje, të kryer nga ekspertët e jashtëm në përbërje të Grupit të Vlerësimit të Jashtëm;
 5. Raportimin e ekspertëve të vlerësimit në mbledhjen e Bordit;
 6. Procedurën e vlerësimit të ndjekur dhe monitoruar nga ASCAL;
 7. Komunikimin e vërejtjet e Institucionit në kuadër të këtij procesi; 

konstaton se:

 1. Procedura dhe procesi i vlerësimit janë kryer në përputhje me parashikimet ligjore dhe nënligjore dhe afatet e përcaktuara në këto akte;
 2. Vlerësimi në përmbajtje është i mbështetur në Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, Vlerësimit të Jashtëm dhe gjetjet e verifikimet gjatë vizitës në Institucion;
 3. Raporti është hartuar në përputhje me kërkesat dhe i mbështetur me fakte, të dhëna e dokumentacion plotësues;
 4. Rezultatet e vlerësimit janë nxjerrë në përputhje me gjetjet, pikat e forta e të dobëta të identifikuara e verifikuara përmes dokumentacionit dhe vizitës në Institucion;
 5. Rezultati i vlerësimit në lidhje me shkallën e plotësimit të Standardeve Shtetërore “Për vlerësimin dhe akreditimin e programeve të studimit të ciklit të parë të IAL” dhe cilësinë e ofertës akademike të programit të studimit është “i përmbush pjesërisht standardet”;
 6. Institucioni ka regjistruar studentë 1 vit përpara licensimit në filialin e Fierit, i cili është mbyllur me UMASh Nr. 329, datë 11.08.2014;
 7. Institucioni ka lëshuar diploma përpara akreditimit të programit të studimit;
 8. Personeli akademik efektiv nuk përbën 70% të personelit akademik të angazhuar për realizimin e këtij programi studimi të ciklit të parë;
 9. Pjesa më e madhe e stafit akademik efektiv të angazhuar për realizimin e këtij programi studimi zotëron diplomë Master;
 10. Kohëzgjatja e praktikës mësimore nuk është në përputhje me standardet e kërkuara;
 11. Biblioteka nuk ështe e pasuruar me tituj bashkëkohor të fushës së inxhinierisë;

Mbështetur mbi rezultatet dhe arsyetimin e mësipërm, Bordi i Akreditimit, 

VENDOSI:

 1. Vlerësimin Përfundimtar POZITIV për Programin e studimit Bachelor në “Inxhinieri elektrike” të Universitetit Privat “Albanian University”, me rekomandimet sipas Shtojcës së këtij Vendimi.
 2. Akreditimin e programit të studimit, vetëm për studentët e regjistruar nga viti akademik 2012-2013, me kohëzgjatjen prej 6 (gjashtë) muaj.
 3. Afati përfundimtar i vlefshmërisë së akreditimit të programit të studimit është 18/11/2017.
 4. Ngarkohet Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë për zbatimin dhe publikimin e këtij Vendimi, lëshimin e certifikatës së akreditimit brenda 14 ditëve nga zbardhja e këtij vendimi dhe monitorimin për përmbushjen e plotë dhe ruajtjen në vijim të Standardeve Shtetërore të Cilësisë dhe të rekomandimeve sipas Shtojcës bashkëlidhur.

Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë. 

BORDI I AKREDITIMIT

Shtojca
Rekomandime

Institucioni i Arsimit të Lartë Universiteti Privat “Albanian University” duhet të ndjekë përmbushjen e rekomandimeve të mëposhtme:

 1. Të shihet mundësia e realizimit të praktikës mësimore në katër javë, në mënyrë që të jetë në përputhje me numrin e krediteve që ka lënda;
 2. Të përmirësohet cilësia e studentëve të pranuar në këtë program studimi;
 3. Të rritet mobiliteti i studentëve si dhe trajnimet profesionale;
 4. Të rritet bashkëpunimi me Institucione homologe brenda dhe jashtë vendit;
 5. Të shtohet pjesëmarrja si partnerë në projekte kombëtare dhe ndërkombëtare;
 6. Të shihet mundësia e gjetjes së burimeve të tjera financiare, përveç tarifave të shkollimit, me qëllim kualifikimin e vazhdueshëm të stafit;
 7. Të realizohet një raport analitik i përfitimeve nga marrëveshje kontraktuale për realizimin e praktikave profesionale.    

VENDIM
Nr. 41, datë 19.05.2017
PËR
AKREDITIMIN E PARË TË PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË PARË, BACHELOR NË “INXHINIERI ELEKTRONIKE”, TË UNIVERSITETIT PRIVAT “ALBANIAN UNIVERSITY”

Bordi i Akreditimit, bazuar në Ligjin Nr. 80 datë 17.09.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Ligji Nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 109, datë 15.02.2017 “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë e të Bordit të Akreditimit dhe për përcaktimin e tarifave për proceset e sigurimit të cilësisë në arsimin e lartë”, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 1, datë 07.04.2017, “Për mbylljen e procedurave të mbartura për shkak të riorganizimit të Institucioneve të Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë” dhe Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 2, datë 07.04.2017, “Për përcaktimin e kohëzgjatjes dhe afateve të vlefshmërisë së akreditimit në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e Institucioneve të Arsimit të Lartë dhe Programeve të Studimit”, në mbledhjen e tij të datës 19.05.2017, në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e programit Bachelor në “Inxhinieri elektronike”, me të dhënat si më poshtë:

 1. Emërtimi i programit: Bachelor në “Inxhinieri elektronike
 2. Cikli i studimit: Cikli i parë
 3. Akti zyrtar i hapjes/licencimit: Urdhër i Ministrit të Arsimit dhe Shkencës Nr. 411, datë 25.08.2011
 4. Institucioni që e ofron: Universiteti Privat “Albanian University”
 5. Njësia përgjegjëse: Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike
 6. Kohëzgjatja (Vite/semestra): 3 Vite/ 6 Semestra
 7. Kredite (ECTS): 180 ECTS
 8. Forma e studimit: Me kohë të plotë
 9. Statusi i diplomës: ofrohet vetëm nga Universiteti Privat “Albanian University”
 10. Niveli i diplomës në kuadrin e Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve: Niveli 6

pasi mori në shqyrtim:

 1. Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, përfshirë të dhënat e programit të studimit,
 2. Raportin e Vetëvlerësimit dhe dokumentacionin mbështetës;
 3. Dokumentacionin e Vlerësimit të Jashtëm, përfshirë Raportin e Vlerësimit të Jashtëm, dhe dokumentacionin shtesë;
 4. Vlerësimin e cilësisë në përmbajtje, të kryer nga ekspertët e jashtëm në përbërje të Grupit të Vlerësimit të Jashtëm;
 5. Raportimin e ekspertëve të vlerësimit në mbledhjen e Bordit;
 6. Procedurën e vlerësimit të ndjekur dhe monitoruar nga ASCAL;
 7. Komunikimin e vërejtjet e Institucionit në kuadër të këtij procesi; 

konstaton se:

 1. Procedura dhe procesi i vlerësimit janë kryer në përputhje me parashikimet ligjore dhe nënligjore dhe afatet e përcaktuara në këto akte;
 2. Vlerësimi në përmbajtje është i mbështetur në Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, Vlerësimit të Jashtëm dhe gjetjet e verifikimet gjatë vizitës në Institucion;
 3. Raporti është hartuar në përputhje me kërkesat dhe i mbështetur me fakte, të dhëna e dokumentacion plotësues;
 4. Rezultatet e vlerësimit janë nxjerrë në përputhje me gjetjet, pikat e forta e të dobëta të identifikuara e verifikuara përmes dokumentacionit dhe vizitës në Institucion;
 5. Rezultati i vlerësimit në lidhje me shkallën e plotësimit të Standardeve Shtetërore “Për vlerësimin dhe akreditimin e programeve të studimit të ciklit të parë të IAL” dhe cilësinë e ofertës akademike të programit të studimit është “i përmbush pjesërisht standardet”;
 6. Institucioni ka regjistruar studentë 1 vit përpara licensimit të programit të studimit;
 7. Institucioni ka lëshuar diploma përpara akreditimit të programit të studimit;
 8. Personeli akademik me kohë të plotë, i angazhuar gjatë semestrit të parë, përbën 41 % të personelit akademik të angazhuar për realizimin e këtij programi studimi dhe mbulon 63 % të ngarkesës mësimore në total;
 9. Pjesa më e madhe e stafit akademik efektiv të angazhuar për realizimin e këtij programi studimi zotëron diplomë Master;

Mbështetur mbi rezultatet dhe arsyetimin e mësipërm, Bordi i Akreditimit, 

VENDOSI:

 1. Vlerësimin Përfundimtar POZITIV për Programin e studimit Bachelor në “Inxhinieri elektronike” të Universitetit Privat “Albanian University”, me rekomandimet sipas Shtojcës bashkëngjitur këtij Vendimi.
 2. Akreditimin e programit të studimit, vetëm për studentët e regjistruar nga viti akademik 2011-2012, me kohëzgjatjen prej 6 (gjashtë) muaj.
 3. Afati përfundimtar i vlefshmërisë së akreditimit të programit të studimit është 18/11/2017.
 4. Ngarkohet Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë për zbatimin dhe publikimin e këtij Vendimi, lëshimin e certifikatës së akreditimit brenda 14 ditëve nga zbardhja e këtij vendimi dhe monitorimin për përmbushjen e plotë dhe ruajtjen në vijim të Standardeve Shtetërore të Cilësisë dhe të rekomandimeve sipas Shtojcës bashkëlidhur.

Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë. 

BORDI I AKREDITIMIT

Shtojca
Rekomandime

 1. Të përmirësohet cilësia e studentëve të pranuar në këtë program studimi;
 2. Biblioteka dhe Zyra e Karrierës të shfrytëzohen më tepër nga ana e studentëve si dhe të shtohet numri i librave bazë në gjuhën shqipe për këtë program studimi;
 3. Të shtohet pjesëmarrja në projekte kombëtare;
 4. Të shihet mundësia e realizimit të një studimi tregu lidhur me nevojat e tij për programet inxhinierike;
 5. Të përmirësohet kërkimi shkencor në nivel kombëtar dhe të mos mbetet në kuadrin e kërkimit shkencor individual të personelit akademik;
 6. Studentët të përfshihen më tepër në kërkimin shkencor;
 7. Institucioni të ofrojë mbështetje më të madhe për zhvillimin e kërkimit shkencor.

VENDIM
Nr. 42, datë 19.05.2017
PËR
AKREDITIMIN E PARË TË PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË PARË, BACHELOR NË “INXHINIERI KOMPJUTERIKE”, TË UNIVERSITETIT PRIVAT “ALBANIAN UNIVERSITY”

Bordi i Akreditimit, bazuar në Ligjin Nr. 80 datë 17.09.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Ligji Nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 109, datë 15.02.2017 “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë e të Bordit të Akreditimit dhe për përcaktimin e tarifave për proceset e sigurimit të cilësisë në arsimin e lartë”, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 1, datë 07.04.2017, “Për mbylljen e procedurave të mbartura për shkak të riorganizimit të Institucioneve të Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë” dhe Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 2, datë 07.04.2017, “Për përcaktimin e kohëzgjatjes dhe afateve të vlefshmërisë së akreditimit në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e Institucioneve të Arsimit të Lartë dhe Programeve të Studimit”, në mbledhjen e tij të datës 19.05.2017, në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e programit Bachelor në “Inxhinieri kompjuterike”, me të dhënat si më poshtë:

 1. Emërtimi i programit: Bachelor në “Inxhinieri kompjuterike”
 2. Cikli i studimit: Cikli i parë
 3. Akti zyrtar i hapjes/licencimit: Urdhër i Ministrit të Arsimit dhe Shkencës Nr. 411, datë 25.08.2011
 4. Institucioni që e ofron: Universiteti Privat “Albanian University”
 5. Njësia kryesore përgjegjëse: Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike
 6. Kohëzgjatja (Vite/semestra): 3 Vite/ 6 Semestra
 7. Kredite (ECTS): 180 ECTS
 8. Forma e studimit: Me kohë të plotë
 9. Statusi i diplomës: ofrohet vetëm nga Universiteti Privat “Albanian University”
 10. Niveli i diplomës në kuadrin e Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve: Niveli 6

pasi mori në shqyrtim:

 1. Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, përfshirë të dhënat e programit të studimit,
 2. Raportin e Vetëvlerësimit dhe dokumentacionin mbështetës;
 3. Dokumentacionin e Vlerësimit të Jashtëm, përfshirë Raportin e Vlerësimit të Jashtëm, dhe dokumentacionin shtesë;
 4. Vlerësimin e cilësisë në përmbajtje, të kryer nga ekspertët e jashtëm në përbërje të Grupit të Vlerësimit të Jashtëm;
 5. Raportimin e ekspertëve të vlerësimit në mbledhjen e Bordit;
 6. Procedurën e vlerësimit të ndjekur dhe monitoruar nga ASCAL;
 7. Komunikimin e vërejtjet e Institucionit në kuadër të këtij procesi; 

konstaton se:

 1. Procedura dhe procesi i vlerësimit janë kryer në përputhje me parashikimet ligjore dhe nënligjore dhe afatet e përcaktuara në këto akte;
 2. Vlerësimi në përmbajtje është i mbështetur në Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, Vlerësimit të Jashtëm dhe gjetjet e verifikimet gjatë vizitës në Institucion;
 3. Raporti është hartuar në përputhje me kërkesat dhe i mbështetur me fakte, të dhëna e dokumentacion plotësues;
 4. Rezultatet e vlerësimit janë nxjerrë në përputhje me gjetjet, pikat e forta e të dobëta të identifikuara e verifikuara përmes dokumentacionit dhe vizitës në Institucion;
 5. Rezultati i vlerësimit në lidhje me shkallën e plotësimit të Standardeve Shtetërore “Për vlerësimin dhe akreditimin e programeve të studimit të ciklit të parë të IAL” dhe cilësinë e ofertës akademike të programit të studimit është “i përmbush pjesërisht standardet”;
 6. Institucioni ka regjistruar studentë 1 vit përpara licensimit të programit të studimit;
 7. Institucioni ka lëshuar diploma përpara akreditimit të programit të studimit;
 8. Stafi akademik efektiv, i angazhuar gjatë semestrit të parë, përbën 41 % të stafit akademik të angazhuar për realizimin e këtij programi studimi dhe mbulon 63 % të ngarkesës mësimore;
 9. Pjesa më e madhe e stafit akademik efektiv të angazhuar për realizimin e këtij programi studimi zotëron diplomë Master;

Mbështetur mbi rezultatet dhe arsyetimin e mësipërm, Bordi i Akreditimit, 

VENDOSI:

 1. Vlerësimin Përfundimtar POZITIV për Programin e studimit Bachelor në “Inxhinieri kompjuterike” të Universitetit Privat “Albanian University”, me rekomandimet sipas Shtojcës bashkëngjitur këtij Vendimi.
 2. Akreditimin e programit të studimit, vetëm për studentët e regjistruar nga viti akademik 2011-2012, me kohëzgjatjen prej 6 (gjashtë) muajsh.
 3. Afati përfundimtar i vlefshmërisë së akreditimit të programit të studimit është 18/11/2017.
 4. Ngarkohet Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë për zbatimin dhe publikimin e këtij Vendimi, lëshimin e certifikatës së akreditimit brenda 14 ditëve nga zbardhja e këtij vendimi dhe monitorimin për përmbushjen e plotë dhe ruajtjen në vijim të Standardeve Shtetërore të Cilësisë dhe të rekomandimeve sipas Shtojcës bashkëlidhur.

Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë.

BORDI I AKREDITIMIT

Shtojca
Rekomandime

 1. Të përmirësohet cilësia e studentëve të pranuar në këtë program studimi;
 2. Të rritet pjesëmarrja në projekte kombëtare;
 3. Të mbahet parasysh realizimi i një studimi tregu lidhur me programet inxhinierike;
 4. Të përmirësohet kërkimi shkencor në nivel kombëtar dhe të mos mbetet në kuadrin e kërkimit shkencor individual të personelit akademik;
 5. Studentët të përfshihen më tepër në kërkimin shkencor;
 6. Të rritet mbështetja për zhvillimin e kërkimit shkencor.

VENDIM
Nr. 43 , datë 19.05.2017
PËR
AKREDITIMIN E PARË TË PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË PARË, BACHELOR NË “TEKNOLOGJI INFORMACIONI”, TË UNIVERSITETIT PRIVAT “ALBANIAN UNIVERSITY”

Bordi i Akreditimit, bazuar në Ligjin Nr. 80 datë 17.09.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Ligji Nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 109, datë 15.02.2017 “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë e të Bordit të Akreditimit dhe për përcaktimin e tarifave për proceset e sigurimit të cilësisë në arsimin e lartë”, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 1, datë 07.04.2017, “Për mbylljen e procedurave të mbartura për shkak të riorganizimit të Institucioneve të Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë” dhe Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 2, datë 07.04.2017, “Për përcaktimin e kohëzgjatjes dhe afateve të vlefshmërisë së akreditimit në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e Institucioneve të Arsimit të Lartë dhe Programeve të Studimit”, në mbledhjen e tij të datës 19.05.2017, në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e programit të studimit Bachelor në “Teknologji informacioni”, me të dhënat si më poshtë:

 1. Emërtimi i programit: Bachelor në “Teknologji informacioni”
 2. Cikli i studimit: Cikli i parë
 3. Akti zyrtar i hapjes/licencimit: Urdhër i Ministrit të Arsimit dhe Shkencës Nr. 33, datë 31.01.2012
 4. Institucioni që e ofron: Universiteti Privat “Albanian University”
 5. Njësia kryesore përgjegjëse: Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike
 6. Kohëzgjatja (Vite/semestra): 3 Vite/ 6 Semestra
 7. Kredite (ECTS): 180 ECTS
 8. Forma e studimit: Me kohë të plotë
 9. Statusi i diplomës: ofrohet vetëm nga Universiteti Privat “Albanian University”
 10. Niveli i diplomës në kuadrin e Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve: Niveli 6

pasi mori në shqyrtim:

 1. Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, përfshirë të dhënat e programit të studimit,
 2. Raportin e Vetëvlerësimit dhe dokumentacionin mbështetës;
 3. Dokumentacionin e Vlerësimit të Jashtëm, përfshirë Raportin e Vlerësimit të Jashtëm, dhe dokumentacionin shtesë;
 4. Vlerësimin e cilësisë në përmbajtje, të kryer nga ekspertët e jashtëm në përbërje të Grupit të Vlerësimit të Jashtëm;
 5. Raportimin e ekspertëve të vlerësimit në mbledhjen e Bordit;
 6. Procedurën e vlerësimit të ndjekur dhe monitoruar nga ASCAL;
 7. Komunikimin e vërejtjet e Institucionit në kuadër të këtij procesi;

konstaton se:

 1. Procedura dhe procesi i vlerësimit janë kryer në përputhje me parashikimet ligjore dhe nënligjore dhe afatet e përcaktuara në këto akte;
 2. Vlerësimi në përmbajtje është i mbështetur në Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, Vlerësimit të Jashtëm dhe gjetjet e verifikimet gjatë vizitës në Institucion;
 3. Raporti është hartuar në përputhje me kërkesat dhe i mbështetur me fakte, të dhëna e dokumentacion plotësues;
 4. Rezultatet e vlerësimit janë nxjerrë në përputhje me gjetjet, pikat e forta e të dobëta të identifikuara e verifikuara përmes dokumentacionit dhe vizitës në Institucion;
 5. Rezultati i vlerësimit në lidhje me shkallën e plotësimit të Standardeve Shtetërore “Për vlerësimin dhe akreditimin e programeve të studimit të ciklit të parë të IAL” dhe cilësinë e ofertës akademike të programit të studimit është “ i përmbush pjesërisht standardet”;
 6. Institucioni ka regjistruar studentë 1 vit përpara licensimit të programit të studimit;
 7. Institucioni ka lëshuar diploma përpara akreditimit të programit të studimit;
 8. Stafi akademik efektiv nuk përbën 70 % të stafit akademik të angazhuar për realizimin e këtij programi studimi dhe mbulon 63 % të ngarkesës mësimore;
 9. Vetëm 17 % e ngarkesës mësimore realizohet nga staf akademik efektiv me tituj e grada;
 10. Biblioteka nuk është e pasuruar me tituj bashkëkohorë në funksion të programit të studimit;

Mbështetur mbi rezultatet dhe arsyetimin e mësipërm, Bordi i Akreditimit, 

VENDOSI:

 1. Vlerësimin Përfundimtar POZITIV për Programin e studimit Bachelor në “Teknologji informacioni” të Universitetit Privat “Albanian University”, me rekomandimet sipas Shtojcës bashkëngjitur këtij Vendimi.
 2. Akreditimin e programit të studimit, vetëm për studentët e regjistruar nga viti akademik 2011-2012, me kohëzgjatjen prej 6 (gjashtë) muaj.
 3. Afati përfundimtar i vlefshmërisë së akreditimit të programit të studimit është 18/11/2017.
 4. Ngarkohet Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë për zbatimin dhe publikimin e këtij Vendimi, lëshimin e certifikatës së akreditimit brenda 14 ditëve nga zbardhja e këtij vendimi dhe monitorimin për përmbushjen e plotë dhe ruajtjen në vijim të Standardeve Shtetërore të Cilësisë dhe të rekomandimeve sipas Shtojcës bashkëlidhur.

Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë. 

BORDI I AKREDITIMIT

Shtojca
Rekomandime 

 1. Të përmirësohet cilësia e studentëve të pranuar në këtë program studimi;
 2. Të shtohet aktiviteti shkencor i Departamentit;
 3. Të shtohet bashkëpunimi me punëdhënës lokalë me qëllim kryerjen e praktikave të studentëve në institucione të specializuara në fushën e teknologjisë së informacionit;
 4. Të rritet bashkëpunimi me institucione të arsimit të lartë brenda vendit. 

VENDIM
Nr. 44 , datë 19.05.2017
PËR
AKREDITIMIN E PARË TË PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË DYTË, MASTER PROFESIONAL NË “PSIKOLOGJI SHKOLLORE”, TË UNIVERSITETIT PRIVAT “ALBANIAN UNIVERSITY”

Bordi i Akreditimit, bazuar në Ligjin Nr. 80 datë 17.09.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Ligji Nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 109, datë 15.02.2017 “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë e të Bordit të Akreditimit dhe për përcaktimin e tarifave për proceset e sigurimit të cilësisë në arsimin e lartë”, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 1, datë 07.04.2017, “Për mbylljen e procedurave të mbartura për shkak të riorganizimit të Institucioneve të Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë” dhe Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 2, datë 07.04.2017, “Për përcaktimin e kohëzgjatjes dhe afateve të vlefshmërisë së akreditimit në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e Institucioneve të Arsimit të Lartë dhe Programeve të Studimit”, në mbledhjen e tij të datës 19.05.2017, në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e programit të studimit Master Profesional në “Psikologji shkollore”, me të dhënat si më poshtë:

 1. Emërtimi i programit: Master Profesional në “Psikologji shkollore
 2. Cikli i studimit: Cikli i dytë
 3. Akti zyrtar i hapjes/licencimit: Urdhër i Ministrit të Arsimit dhe Shkencës Nr. 202, datë 28.05.2013
 4. Institucioni që e ofron: Universiteti Privat “Albanian University”
 5. Njësia kryesore përgjegjëse: Fakulteti i Shkencave Shoqërore
 6. Kohëzgjatja (Vite/semestra): 1.5 Vite/ 3 Semestra
 7. Kredite (ECTS): 90 ECTS
 8. Forma e studimit: Me kohë të plotë
 9. Statusi i diplomës: ofrohet vetëm nga Universiteti Privat “Albanian University”
 10. Niveli i diplomës në kuadrin e Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve: Niveli 7

pasi mori në shqyrtim:

 1. Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, përfshirë të dhënat e programit të studimit,
 2. Raportin e Vetëvlerësimit dhe dokumentacionin mbështetës;
 3. Dokumentacionin e Vlerësimit të Jashtëm, përfshirë Raportin e Vlerësimit të Jashtëm, dhe dokumentacionin shtesë;
 4. Vlerësimin e cilësisë në përmbajtje, të kryer nga ekspertët e jashtëm në përbërje të Grupit të Vlerësimit të Jashtëm;
 5. Raportimin e ekspertëve të vlerësimit në mbledhjen e Bordit;
 6. Procedurën e vlerësimit të ndjekur dhe monitoruar nga ASCAL;
 7. Komunikimin e vërejtjet e Institucionit në kuadër të këtij procesi; 

konstaton se:

 1. Procedura dhe procesi i vlerësimit janë kryer në përputhje me parashikimet ligjore dhe nënligjore dhe afatet e përcaktuara në këto akte;
 2. Vlerësimi në përmbajtje është i mbështetur në Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, Vlerësimit të Jashtëm dhe gjetjet e verifikimet gjatë vizitës në Institucion;
 3. Raporti është hartuar në përputhje me kërkesat dhe i mbështetur me fakte, të dhëna e dokumentacion plotësues;
 4. Rezultatet e vlerësimit janë nxjerrë në përputhje me gjetjet, pikat e forta e të dobëta të identifikuara e verifikuara përmes dokumentacionit dhe vizitës në Institucion;
 5. Rezultati i vlerësimit në lidhje me shkallën e plotësimit të Standardeve Shtetërore “Për vlerësimin dhe akreditimin e programeve të studimit të ciklit të dytë dhe programeve të integruara të studimit të ciklit të dytë të IAL” dhe cilësinë e ofertës akademike të programit të studimit është “i përmbush pjesërisht standardet”;
 6. Institucioni ka lëshuar diploma përpara akreditimit të programit të studimit;
 7. Programi i studimit nuk i është nënshtruar procesit të riorganizimit në kuadër të kërkesave të Ligjit 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë”.

Mbështetur mbi rezultatet dhe arsyetimin e mësipërm, Bordi i Akreditimit, 

VENDOSI:

 1. Vlerësimin Përfundimtar POZITIV për Programin e studimit Master Profesional në “Psikologji shkollore” të Universitetit Privat “Albanian University”, me rekomandimet sipas Shtojcës bashkëngjitur këtij Vendimi.
 2. Akreditimin e programit të studimit, vetëm për studentët e regjistruar nga viti akademik 2013-2014 deri në vitin akademik 2016-2017 dhe që aktualisht ndjekin studimet në këtë program studimi të ciklit të dytë. Institucioni të mos pranojë e regjistrojë studentë të rinj në këtë program studimi deri në riorganizimin e tij, në bazë të legjislacionit në fuqi.
 3. Ngarkohet Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë për zbatimin dhe publikimin e këtij Vendimi, lëshimin e certifikatës së akreditimit brenda 14 ditëve nga zbardhja e këtij vendimi dhe monitorimin në vijim të Standardeve Shtetërore të Cilësisë dhe të rekomandimeve sipas Shtojcës bashkëlidhur.

Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë. 

BORDI I AKREDITIMIT

Shtojca
Rekomandime

 1. Të plotësohet regjistri i arritjeve me vlerësimet negative të studentëve;
 2. Të shtohet numri i titujve në Bibliotekë lidhur me psikologjinë dhe të përmirësohet infrastruktura;
 3. Të mundësohet informimi i studentëve, stafit dhe publikut lidhur me sigurimin e cilësisë.

Shënim: Ky vendim është ndryshuar me VBA Nr. 44/1, datë 15.12.2017 
"PËR NJË NDRYSHIM NË VBA NR. 44, DATË 19.05.2017
“PËR AKREDITIMIN E PARË TË PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË DYTË,
MASTER PROFESIONAL  NË “PSIKOLOGJI SHKOLLORE”, TË UNIVERSITETIT PRIVAT “ALBANIAN UNIVERSITY” "

Për t'u njohur me përmbajtjen e këtij vendimi, klikoni në linkun: Vendimet e mbledhjes 15 Dhjetor 2017
Shënim: Ky vendim është ndryshuar me VBA Nr. 44/2, datë 02.02.2018 
"PËR NJË NDRYSHIM NË VBA NR. 44, DATË 19.05.2017
“PËR AKREDITIMIN E PARË TË PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË DYTË,
MASTER PROFESIONAL NË “PSIKOLOGJI SHKOLLORE”, TË UNIVERSITETIT PRIVAT “ALBANIAN UNIVERSITY” "

Për t'u njohur me përmbajtjen e këtij vendimi, klikoni në linkun: Vendimet e mbledhjes 2 Shkurt 2018

 

VENDIM
Nr. 45, datë 19.05.2017
PËR
AKREDITIMIN E PARË TË PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË DYTË, MASTER PROFESIONAL NË “STUDIME MBI SIGURINË”, TË UNIVERSITETIT PRIVAT “ALBANIAN UNIVERSITY”

Bordi i Akreditimit, bazuar në Ligjin Nr. 80 datë 17.09.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Ligji Nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 109, datë 15.02.2017 “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë e të Bordit të Akreditimit dhe për përcaktimin e tarifave për proceset e sigurimit të cilësisë në arsimin e lartë”, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 1, datë 07.04.2017, “Për mbylljen e procedurave të mbartura për shkak të riorganizimit të Institucioneve të Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë” dhe Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 2, datë 07.04.2017, “Për përcaktimin e kohëzgjatjes dhe afateve të vlefshmërisë së akreditimit në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e Institucioneve të Arsimit të Lartë dhe Programeve të Studimit”, në mbledhjen e tij të datës 19.05.2017, në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e programit Master Profesional në “Studime mbi sigurinë”, me të dhënat si më poshtë:

 1. Emërtimi i programit: Master Profesional në “Studime mbi sigurinë”
 2. Cikli i studimit: Cikli i dytë
 3. Akti zyrtar i hapjes/licencimit: Urdhër i Ministrit të Arsimit dhe Shkencës Nr. 597, datë 28.05.2009 *
 4. Institucioni që e ofron: Universiteti Privat “Albanian University”
 5. Njësia kryesore përgjegjëse: Fakulteti i Shkencave Shoqërore
 6. Kohëzgjatja (Vite/semestra): 1.5 vite / 3 semestra
 7. Kredite (ECTS): 90 ECTS
 8. Forma e studimit: Me kohë të plotë
 9. Statusi i diplomës: ofrohet vetëm nga Universiteti Privat “Albanian University”
 10. Niveli i diplomës në kuadrin e Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve: Niveli 7

pasi mori në shqyrtim:

 1. Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, përfshirë të dhënat e programit të studimit,
 2. Raportin e Vetëvlerësimit dhe dokumentacionin mbështetës;
 3. Dokumentacionin e Vlerësimit të Jashtëm, përfshirë Raportin e Vlerësimit të Jashtëm, dhe dokumentacionin shtesë;
 4. Vlerësimin e cilësisë në përmbajtje, të kryer nga ekspertët e jashtëm në përbërje të Grupit të Vlerësimit të Jashtëm;
 5. Raportimin e ekspertëve të vlerësimit në mbledhjen e Bordit;
 6. Procedurën e vlerësimit të ndjekur dhe monitoruar nga ASCAL;
 7. Komunikimin e vërejtjet e Institucionit në kuadër të këtij procesi; 

konstaton se:

 1. Procedura dhe procesi i vlerësimit janë kryer në përputhje me parashikimet ligjore dhe nënligjore dhe afatet e përcaktuara në këto akte;
 2. Vlerësimi në përmbajtje është i mbështetur në Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, Vlerësimit të Jashtëm dhe gjetjet e verifikimet gjatë vizitës në Institucion;
 3. Raporti është hartuar në përputhje me kërkesat dhe i mbështetur me fakte, të dhëna e dokumentacion plotësues;
 4. Rezultatet e vlerësimit janë nxjerrë në përputhje me gjetjet, pikat e forta e të dobëta të identifikuara e verifikuara përmes dokumentacionit dhe vizitës në Institucion;
 5. Rezultati i vlerësimit në lidhje me shkallën e plotësimit të Standardeve Shtetërore “Për vlerësimin dhe akreditimin e programeve të studimit të ciklit të dytë dhe programeve të integruara të studimit të ciklit të dytë të IAL” dhe cilësinë e ofertës akademike të programit të studimit është “ i përmbush pjesërisht standardet”;
 6. Ky program studimi aktualisht nuk është aktiv dhe nuk ka regjistruar më studentë që prej vitit 2011;
 7. Programi i studimit është licensuar si Master i Nivelit të Dytë (program studimi i ciklit të tretë) dhe është ofruar de facto si Master Profesional, por nuk është riorganizuar në përputhje me legjislacionin në fuqi të kohës;
 8. Programi i studimit nuk i është nënshtruar procesit të riorganizimit në kuadër të kërkesave të Ligjit 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë”.
 9. Gjatë vitit akademik të funksionimit të këtij programi studimi, personeli akademik efektiv nuk plotësonte 70 % të personelit akademik të angazhuar në këtë program studimi; mungonte një laborator apo kabinet special për çështje të sigurisë të pajisur me teknikë dhe teknologji të reja si dhe nuk ishte realizuar një studim tregu për nevojat e tregut për specialistë të fushës së sigurisë;

Mbështetur mbi rezultatet dhe arsyetimin e mësipërm, Bordi i Akreditimit,

VENDOSI:

 1. Vlerësimin Përfundimtar POZITIV për Programin e studimit Master Profesional në “Studime mbi sigurinë” të Universitetit Privat “Albanian University”.
 2. Akreditimin e programit të studimit, vetëm për studentët e regjistruar në vitet akademike aktive 2010-2011 dhe 2011-2012. Institucioni të mos pranojë studentë dhe të riorganizojë programin e studimit, në bazë të legjislacionit në fuqi.
 3. Ngarkohet Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë për zbatimin dhe publikimin e këtij Vendimi, lëshimin e certifikatës së akreditimit brenda 14 ditëve nga zbardhja e këtij vendimi dhe monitorimin për përmbushjen e plotë dhe ruajtjen në vijim të Standardeve Shtetërore të Cilësisë.

Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë. 

BORDI I AKREDITIMIT

*Me Urdhër të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës Nr. 597, datë 28.05.2009 ky program studimi është licensuar si MND në “Studime për Sigurinë”. Programi i studimit është ofruar si MP dhe është vlerësuar si i tillë në kuadër të akrditimit.


VENDIM
Nr. 46, datë 19.05.2017
PËR
AKREDITIMIN E PARË TË PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË DYTË, MASTER I SHKENCAVE NË “KËSHILLIM PSIKOLOGJIK”, TË UNIVERSITETIT PRIVAT “ALBANIAN UNIVERSITY”

Bordi i Akreditimit, bazuar në Ligjin Nr. 80 datë 17.09.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Ligji Nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 109, datë 15.02.2017 “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë e të Bordit të Akreditimit dhe për përcaktimin e tarifave për proceset e sigurimit të cilësisë në arsimin e lartë”, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 1, datë 07.04.2017, “Për mbylljen e procedurave të mbartura për shkak të riorganizimit të Institucioneve të Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë” dhe Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 2, datë 07.04.2017, “Për përcaktimin e kohëzgjatjes dhe afateve të vlefshmërisë së akreditimit në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e Institucioneve të Arsimit të Lartë dhe Programeve të Studimit”, në mbledhjen e tij të datës 19.05.2017, në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e programit Master i Shkencave në “Këshillim psikologjik”, me të dhënat si më poshtë:

 1. Emërtimi i programit: Master i Shkencave në “Këshillim psikologjik”
 2. Cikli i studimit: Cikli i dytë
 3. Akti zyrtar i hapjes/licencimit: Urdhër i Ministrit të Arsimit dhe Shkencës Nr. 498, datë 18.10.2012
 4. Institucioni që e ofron: Universiteti Privat “Albanian University”
 5. Njësia kryesore përgjegjëse: Fakulteti i Shkencave Shoqërore
 6. Kohëzgjatja (Vite/semestra): 2 Vite/ 4 Semestra
 7. Kredite (ECTS): 120 ECTS
 8. Forma e studimit: Me kohë të plotë
 9. Statusi i diplomës: ofrohet vetëm nga Universiteti Privat “Albanian University”
 10. Niveli i diplomës në kuadrin e Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve: Niveli 7

pasi mori në shqyrtim:

 1. Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, përfshirë të dhënat e programit të studimit,
 2. Raportin e Vetëvlerësimit dhe dokumentacionin mbështetës;
 3. Dokumentacionin e Vlerësimit të Jashtëm, përfshirë Raportin e Vlerësimit të Jashtëm, dhe dokumentacionin shtesë;
 4. Vlerësimin e cilësisë në përmbajtje, të kryer nga ekspertët e jashtëm në përbërje të Grupit të Vlerësimit të Jashtëm;
 5. Raportimin e ekspertëve të vlerësimit në mbledhjen e Bordit;
 6. Procedurën e vlerësimit të ndjekur dhe monitoruar nga ASCAL;
 7. Komunikimin e vërejtjet e Institucionit në kuadër të këtij procesi; 

konstaton se:

 1. Procedura dhe procesi i vlerësimit janë kryer në përputhje me parashikimet ligjore dhe nënligjore dhe afatet e përcaktuara në këto akte;
 2. Vlerësimi në përmbajtje është i mbështetur në Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, Vlerësimit të Jashtëm dhe gjetjet e verifikimet gjatë vizitës në Institucion;
 3. Raporti është hartuar në përputhje me kërkesat dhe i mbështetur me fakte, të dhëna e dokumentacion plotësues;
 4. Rezultatet e vlerësimit janë nxjerrë në përputhje me gjetjet, pikat e forta e të dobëta të identifikuara e verifikuara përmes dokumentacionit dhe vizitës në Institucion;
 5. Rezultati i vlerësimit në lidhje me shkallën e plotësimit të Standardeve Shtetërore “Për vlerësimin dhe akreditimin e programeve të studimit të ciklit të dytë dhe programeve të integruara të studimit të ciklit të dytë të IAL” dhe cilësinë e ofertës akademike të programit të studimit është “i përmbush pjesërisht standardet”;
 6. Institucioni ka lëshuar diploma përpara akreditimit të programit të studimit;
 7. Ky program studimi aktualisht nuk është aktiv;
 8. Stafi akademik efektiv përbën 40 % të stafit të angazhuar për realizimin e këtij programi studimi;
 9. Shumica e titullarëve të lëndëve janë në proces për fitimin e gradës shkencore “Doktor;
 10. Studentët nuk angazhohen mjaftueshëm në veprimtarinë kërkimore të departamentit dhe universitetit;
 11. Biblioteka ka numër të kufizuar titujsh për psikologjinë dhe infrastruktura nuk është shumë funksionale;

Mbështetur mbi rezultatet dhe arsyetimin e mësipërm, Bordi i Akreditimit, 

VENDOSI:

 1. Vlerësimin Përfundimtar POZITIV për Programin e studimit Master i Shkencave në “Këshillim psikologjik” të Universitetit Privat “Albanian University”, me rekomandimet sipas Shtojcës bashkëngjitur këtij Vendimi.
 2. Akreditimin e programit të studimit me kohëzgjatjen prej 2 (dy) vitesh akademike.
 3. Afati përfundimtar i vlefshmërisë së akreditimit të programit të studimit është 31/07/2019.
 4. Ngarkohet Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë për zbatimin dhe publikimin e këtij Vendimi, lëshimin e certifikatës së akreditimit brenda 14 ditëve nga zbardhja e këtij vendimi, si dhe monitorimin për përmbushjen e plotë dhe ruajtjen në vijim të Standardeve Shtetërore të Cilësisë dhe rekomandimeve sipas Shtojcës bashkëlidhur.

Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë. 

BORDI I AKREDITIMIT

Shtojca
Rekomandime

 1. Të plotësohet regjistri i arritjeve me rezultatet negative të studentëve;
 2. Të mundësohet informimi i studentëve, stafit dhe publikut lidhur me sigurimin e cilësisë;

VENDIM
Nr. 47 , datë 19.05.2017
PËR
AKREDITIMIN E PARË TË PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË DYTË, MASTER I SHKENCAVE NË “PSIKOLOGJI LIGJORE”, TË UNIVERSITETIT PRIVAT “ALBANIAN UNIVERSITY”

Bordi i Akreditimit, bazuar në Ligjin Nr. 80 datë 17.09.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Ligji Nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 109, datë 15.02.2017 “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë e të Bordit të Akreditimit dhe për përcaktimin e tarifave për proceset e sigurimit të cilësisë në arsimin e lartë”, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 1, datë 07.04.2017, “Për mbylljen e procedurave të mbartura për shkak të riorganizimit të Institucioneve të Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë” dhe Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 2, datë 07.04.2017, “Për përcaktimin e kohëzgjatjes dhe afateve të vlefshmërisë së akreditimit në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e Institucioneve të Arsimit të Lartë dhe Programeve të Studimit”, në mbledhjen e tij të datës 19.05.2017, në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e programit të studimit Master i Shkencave në “Psikologji ligjore”, me të dhënat si më poshtë:

 1. Emërtimi i programit: Master i Shkencave në “Psikologji ligjore
 2. Cikli i studimit: Cikli i dytë
 3. Akti zyrtar i hapjes/licencimit: Urdhër i Ministrit të Arsimit dhe Shkencës Nr. 586, datë 27.11.2012
 4. Institucioni që e ofron: Universiteti Privat “Albanian University”
 5. Njësia kryesore përgjegjëse: Fakulteti i Shkencave Shoqërore
 6. Kohëzgjatja (Vite/semestra): 2 Vite/ 4 Semestra
 7. Kredite (ECTS): 120 ECTS
 8. Forma e studimit: Me kohë të plotë
 9. Statusi i diplomës: ofrohet vetëm nga Universiteti Privat “Albanian University”
 10. Niveli i diplomës në kuadrin e Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve: Niveli 7

pasi mori në shqyrtim:

 1. Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, përfshirë të dhënat e programit të studimit,
 2. Raportin e Vetëvlerësimit dhe dokumentacionin mbështetës;
 3. Dokumentacionin e Vlerësimit të Jashtëm, përfshirë Raportin e Vlerësimit të Jashtëm, dhe dokumentacionin shtesë;
 4. Vlerësimin e cilësisë në përmbajtje, të kryer nga ekspertët e jashtëm në përbërje të Grupit të Vlerësimit të Jashtëm;
 5. Raportimin e ekspertëve të vlerësimit në mbledhjen e Bordit;
 6. Procedurën e vlerësimit të ndjekur dhe monitoruar nga ASCAL;
 7. Komunikimin e vërejtjet e Institucionit në kuadër të këtij procesi; 

konstaton se:

 1. Procedura dhe procesi i vlerësimit janë kryer në përputhje me parashikimet ligjore dhe nënligjore dhe afatet e përcaktuara në këto akte;
 2. Vlerësimi në përmbajtje është i mbështetur në Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, Vlerësimit të Jashtëm dhe gjetjet e verifikimet gjatë vizitës në Institucion;
 3. Raporti është hartuar në përputhje me kërkesat dhe i mbështetur me fakte, të dhëna e dokumentacion plotësues;
 4. Rezultatet e vlerësimit janë nxjerrë në përputhje me gjetjet, pikat e forta e të dobëta të identifikuara e verifikuara përmes dokumentacionit dhe vizitës në Institucion;
 5. Rezultati i vlerësimit në lidhje me shkallën e plotësimit të Standardeve Shtetërore “Për vlerësimin dhe akreditimin e programeve të studimit të ciklit të dytë dhe programeve të integruara të studimit të ciklit të dytë të IAL” dhe cilësinë e ofertës akademike të programit të studimit është “i përmbush pjesërisht standardet”;
 6. Institucioni ka lëshuar diploma përpara akreditimit të programit të studimit;
 7. Stafi akademik efektiv përbën 57 % të stafit akademik të angazhuar për realizimin e këtij programi studimi;
 8. Biblioteka nuk është e pasuruar me libra për psikologjinë ligjore;
 9. Studentët nuk janë të angazhuar mjaftueshëm në veprimtaritë kërkimore;

Mbështetur mbi rezultatet dhe arsyetimin e mësipërm, Bordi i Akreditimit, 

VENDOSI:

 1. Vlerësimin Përfundimtar POZITIV për Programin e studimit Master i Shkencave në “Psikologji ligjore” të Universitetit Privat “Albanian University”, me rekomandimet sipas Shtojcës bashkëngjitur këtij Vendimi.
 2. Akreditimin e programit të studimit me kohëzgjatjen prej 2 (dy) vitesh akademike.
 3. Afati përfundimtar i vlefshmërisë së akreditimit të programit të studimit është 31/07/2019.
 4. Ngarkohet Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë për zbatimin dhe publikimin e këtij Vendimi, lëshimin e certifikatës së akreditimit brenda 14 ditëve nga zbardhja e këtij vendimi, si dhe monitorimin për përmbushjen e plotë dhe ruajtjen në vijim të Standardeve Shtetërore të Cilësisë dhe rekomandimeve sipas Shtojcës bashkëlidhur.

Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë. 

BORDI I AKREDITIMIT

Shtojca
Rekomandime

 1. Të plotësohet regjistri i arritjeve me rezultatet dhe përmirësimet e notave të studentëve;
 2. Të mundësohet informimi i studentëve, stafit dhe publikut lidhur me sigurimin e cilësisë është i kufizuar.

VENDIM
Nr. 48, datë 19.05.2017
PËR
AKREDITIMIN E PARË TË PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË DYTË, MASTER I SHKENCAVE NË “PSIKOLOGJI ZHVILLIMI DHE SHKOLLORE”, TË UNIVERSITETIT PRIVAT “ALBANIAN UNIVERSITY”

Bordi i Akreditimit, bazuar në Ligjin Nr. 80 datë 17.09.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Ligji Nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 109, datë 15.02.2017 “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë e të Bordit të Akreditimit dhe për përcaktimin e tarifave për proceset e sigurimit të cilësisë në arsimin e lartë”, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 1, datë 07.04.2017, “Për mbylljen e procedurave të mbartura për shkak të riorganizimit të Institucioneve të Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë” dhe Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 2, datë 07.04.2017, “Për përcaktimin e kohëzgjatjes dhe afateve të vlefshmërisë së akreditimit në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e Institucioneve të Arsimit të Lartë dhe Programeve të Studimit”, në mbledhjen e tij të datës 19.05.2017, në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e programit Master i Shkencave në “Psikologji zhvillimi dhe shkollore”, më të dhënat si më poshtë:

 1. Emërtimi i programit: Master i Shkencave në “Psikologji zhvillimi dhe shkollore
 2. Cikli i studimit: Cikli i dytë
 3. Akti zyrtar i hapjes/licencimit: Urdhër i Ministrit të Arsimit dhe Shkencës Nr. 202, datë 28.05.2013
 4. Institucioni që e ofron: Universiteti Privat “Albanian University”
 5. Njësia kryesore përgjegjëse: Fakulteti i Shkencave Shoqërore
 6. Kohëzgjatja (Vite/semestra): 2 Vite/ 4 Semestra
 7. Kredite (ECTS): 120 ECTS
 8. Forma e studimit: Me kohë të plotë
 9. Statusi i diplomës: ofrohet vetëm nga Universiteti Privat “Albanian University”
 10. Niveli i diplomës në kuadrin e Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve: Niveli 7

pasi mori në shqyrtim:

 1. Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, përfshirë të dhënat e programit të studimit,
 2. Raportin e Vetëvlerësimit dhe dokumentacionin mbështetës;
 3. Dokumentacionin e Vlerësimit të Jashtëm, përfshirë Raportin e Vlerësimit të Jashtëm, dhe dokumentacionin shtesë;
 4. Vlerësimin e cilësisë në përmbajtje, të kryer nga ekspertët e jashtëm në përbërje të Grupit të Vlerësimit të Jashtëm;
 5. Raportimin e ekspertëve të vlerësimit në mbledhjen e Bordit;
 6. Procedurën e vlerësimit të ndjekur dhe monitoruar nga ASCAL;
 7. Komunikimin e vërejtjet e Institucionit në kuadër të këtij procesi; 

konstaton se:

 1. Procedura dhe procesi i vlerësimit janë kryer në përputhje me parashikimet ligjore dhe nënligjore dhe afatet e përcaktuara në këto akte;
 2. Vlerësimi në përmbajtje është i mbështetur në Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, Vlerësimit të Jashtëm dhe gjetjet e verifikimet gjatë vizitës në Institucion;
 3. Raporti është hartuar në përputhje me kërkesat dhe i mbështetur me fakte, të dhëna e dokumentacion plotësues;
 4. Rezultatet e vlerësimit janë nxjerrë në përputhje me gjetjet, pikat e forta e të dobëta të identifikuara e verifikuara përmes dokumentacionit dhe vizitës në Institucion;
 5. Rezultati i vlerësimit në lidhje me shkallën e plotësimit të Standardeve Shtetërore “Për vlerësimin dhe akreditimin e programeve të studimit të ciklit të dytë dhe programeve të integruara të studimit të ciklit të dytë të IAL” dhe cilësinë e ofertës akademike të programit të studimit është “i përmbush pjesërisht standardet”;
 6. Institucioni ka regjistruar studentë 1 vit përpara licensimit të programit të studimit; 
 7. Biblioteka ka numër të kufizuar titujsh për psikologjinë dhe infrastruktura nuk është shumë funksionale;
 8. Informimi i studentëve, stafit akademik e administrativ dhe publikut lidhur me sigurimin e cilësisë është i kufizuar;
 9. Studentët kanë pjesëmarrje të kufizuar në veprimtari kërkimore të fakultetit dhe universitetit;
 10. Nuk janë të dokumentara në regjistrin e arritjeve rezultatet negative të studentëve;

Mbështetur mbi rezultatet dhe arsyetimin e mësipërm, Bordi i Akreditimit, 

VENDOSI:

 1. Vlerësimin Përfundimtar POZITIV për Programin e studimit Master i Shkencave në “Psikologji zhvillimi dhe shkollore” të Universitetit Privat “Albanian University”.
 2. Akreditimin e programit të studimit, vetëm për studentët e regjistruar nga viti akademik 2013-2014, me kohëzgjatjen prej 2 (dy) vitesh akademike.
 3. Afati përfundimtar i vlefshmërisë së akreditimit të programit të studimit është 31/07/2019.
 4. Ngarkohet Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë për zbatimin dhe publikimin e këtij Vendimi, lëshimin e certifikatës së akreditimit brenda 14 ditëve nga zbardhja e këtij vendimi, si dhe monitorimin për përmbushjen e plotë dhe ruajtjen në vijim të Standardeve Shtetërore të Cilësisë.

Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë. 

BORDI I AKREDITIMIT


VENDIM
Nr. 49, datë 19.05.2017

PËR
AKREDITIMIN E PARË TË PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË DYTË, MASTER I SHKENCAVE NË “SHKENCA JURIDIKE ME DREJTIME: E DREJTË PUBLIKE DHE ADMINISTRATIVE; E DREJTË PRIVATE; E DREJTË PENALE”, TË UNIVERSITETIT PRIVAT “ALBANIAN UNIVERSITY”

Bordi i Akreditimit, bazuar në Ligjin Nr. 80 datë 17.09.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Ligji Nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 109, datë 15.02.2017 “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë e të Bordit të Akreditimit dhe për përcaktimin e tarifave për proceset e sigurimit të cilësisë në arsimin e lartë”, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 1, datë 07.04.2017, “Për mbylljen e procedurave të mbartura për shkak të riorganizimit të Institucioneve të Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë” dhe Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 2, datë 07.04.2017, “Për përcaktimin e kohëzgjatjes dhe afateve të vlefshmërisë së akreditimit në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e Institucioneve të Arsimit të Lartë dhe Programeve të Studimit”, në mbledhjen e tij të datës 19.05.2017, në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e programit Master i Shkencave në “Shkenca juridike me drejtime: E drejtë publike dhe administrative; E drejtë private; E drejtë penale”, me të dhënat si më poshtë:

 1. Emërtimi i programit*: Master i Shkencave në “Shkenca juridike me drejtime: E drejtë publike dhe administrative; E drejtë private; E drejtë penale
 2. Cikli i studimit: Cikli i dytë
 3. Akti zyrtar i hapjes/licencimit: Vendim i Këshillit të Ministrave Nr. 408, datë 26.05.2010
 4. Institucioni që e ofron: Universiteti Privat “Albanian University”
 5. Njësia kryesore përgjegjëse: Fakulteti i Shkencave Shoqërore
 6. Kohëzgjatja (Vite/semestra): 2 Vite/ 4 Semestra
 7. Kredite (ECTS): 120 ECTS
 8. Forma e studimit: Me kohë të plotë
 9. Statusi i diplomës: ofrohet vetëm nga Universiteti Privat “Albanian University”
 10. Niveli i diplomës në kuadrin e Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve: Niveli 7

pasi mori në shqyrtim:

 1. Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, përfshirë të dhënat e programit të studimit,
 2. Raportin e Vetëvlerësimit dhe dokumentacionin mbështetës;
 3. Dokumentacionin e Vlerësimit të Jashtëm, përfshirë Raportin e Vlerësimit të Jashtëm, dhe dokumentacionin shtesë;
 4. Vlerësimin e cilësisë në përmbajtje, të kryer nga ekspertët e jashtëm në përbërje të Grupit të Vlerësimit të Jashtëm;
 5. Raportimin e ekspertëve të vlerësimit në mbledhjen e Bordit;
 6. Procedurën e vlerësimit të ndjekur dhe monitoruar nga ASCAL;
 7. Komunikimin e vërejtjet e Institucionit në kuadër të këtij procesi; 

konstaton se:

 1. Procedura dhe procesi i vlerësimit janë kryer në përputhje me parashikimet ligjore dhe nënligjore dhe afatet e përcaktuara në këto akte;
 2. Vlerësimi në përmbajtje është i mbështetur në Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, Vlerësimit të Jashtëm dhe gjetjet e verifikimet gjatë vizitës në Institucion;
 3. Raporti është hartuar në përputhje me kërkesat dhe i mbështetur me fakte, të dhëna e dokumentacion plotësues;
 4. Rezultatet e vlerësimit janë nxjerrë në përputhje me gjetjet, pikat e forta e të dobëta të identifikuara e verifikuara përmes dokumentacionit dhe vizitës në Institucion;
 5. Rezultati i vlerësimit në lidhje me shkallën e plotësimit të Standardeve Shtetërore “Për vlerësimin dhe akreditimin e programeve të studimit të ciklit të dytë dhe programeve të integruara të studimit të ciklit të dytë të IAL” dhe cilësinë e ofertës akademike të programit të studimit është “i përmbush pjesërisht standardet”;
 6. Institucioni ka lëshuar diploma përpara akreditimit të programit të studimit; 
 7. Stafi akademik efektiv i angazhuar në këtë program studimi nuk mbulon 70 % të ngarkesës mësimore;
 8. Praktika nuk është përfshirë si lëndë/modul i veçantë në kurrikulën e programit të studimit;
 9. Studentët nuk janë të përfshirë mjaftueshëm në botime shkencore;
 10. Vlerësimi i procesit të mësimdhënies dhe nxënies realizohet vetëm në rang institucional;
 11. Nuk është realizuar një studim tregu lidhur me nevojat e tregut për këtë program studimi;

Mbështetur mbi rezultatet dhe arsyetimin e mësipërm, Bordi i Akreditimit, 

VENDOSI:

 1. Vlerësimin Përfundimtar POZITIV për Programin e studimit Master i Shkencave në “Shkenca juridike me drejtime: E drejtë publike dhe administrative; E drejtë private; E drejtë penale” të Universitetit Privat “Albanian University”.
 2. Akreditimin e programit të studimit me kohëzgjatjen prej 2 (dy) vitesh akademike.
 3. Afati përfundimtar i vlefshmërisë së akreditimit të programit të studimit është 31/07/2019.
 4. Ngarkohet Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë për zbatimin dhe publikimin e këtij Vendimi, lëshimin e certifikatës së akreditimit brenda 14 ditëve nga zbardhja e këtij vendimi, si dhe monitorimin për përmbushjen e plotë dhe ruajtjen në vijim të Standardeve Shtetërore të Cilësisë.

Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë. 

BORDI I AKREDITIMIT

*Dy profilet e tjera të këtij programi studimi nuk janë aktive.