Quality Assurance Agency in Higher Education

Closing the phase of visits to the second group HEI

Me datë 28 prill mbaroi faza e vizitës ne vend për institucionet e grupit të dytë. Këto vizita u realizuan me sukses nga grupi i ekspertëve të përzgjedhur nga QAA dhe ASCAL dhe u shoqëruan gjatë gjithë kohës nga stafi ynë. Sot fillon faza e shkrimit të RVJ nga ekipi i ekspertëve për çdo IAL në proces.