Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

Lista e plotë e programeve të studimit të cilat janë në proces akreditimi.

Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë, informon publikun se faza tranzitore ndërmjet dy akreditimeve deri në vendimmarrjen nga Bordi i Akreditimit rregullohet me Vendimin e Bordit të Akreditmit Nr. 2 datë 07.04.2017 “Për përcaktimin e kohëzgjatjes dhe afateve të vlefshmërisë së akreditimit në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e institucioneve të arsimit të lartë dhe programeve të studimit” pika 4, dhe me Vendimin e Bordit të Akreditmit Nr. 22, datë 14.05.2020 "Për vlefshmërinë e afatit të akreditimit institucional dhe të programeve të studimit si dhe shtyrjen e afatit të aplikimit për akreditim" pika 1.

Në pikën 4 citohet se: Për efekt të vlefshmërisë së akreditimit, kur vendimi final i Bordit të Akreditimit është pozitiv, Institucionet e Arsimit të Lartë që kanë paraqitur kërkesën për akreditim periodik ose plotësimin e rekomandimeve/kushteve, në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe që kanë qënë në proces vlerësimi në kuadër të akreditimit, konsiderohen të akredituara për periudhën midis akreditimeve.

Në pikën 1 citohet se: Të rishprehet se, të gjitha institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë, të cilat kanë aplikuar brenda afateve ligjore për akreditim periodik institucional dhe/ose akreditim periodik të programeve të studimit, të cilat ato ofrojnë, konsiderohen të akredituara deri në marrjen dhe shpalljen e vendimit të Bordit të Akreditimit.

Më poshtë gjeni listën e programeve të studimit të cilat janë në proces akreditimi.

 

 

Numër rendor Institucioni Lloji i institucionit Lloji programit Emërtimi i programit Statusi
1 Akademia "Ivodent" Jopublik BSC Teknikë e Lartë Dentare Në proces
2 Akademia "Ivodent" Jopublik DP Teknikë Dentare Në proces
3 Akademia "Ivodent" Jopublik MP Teknika Digjitale Dentare Në proces
4 Akademia e Sigurisë Publik BSC Siguria dhe Hetimi Në proces
5 Kolegji Universitar "Bedër" Jopublik MSC Drejtësi në profilet: a. E Drejtë Penale; b. E Drejtë Ndërkombëtare Në pritje të vendimmarrjes nga BA
6 Kolegji Universitar "Bedër" Jopublik BSC Shkenca Kompjuterike Në pritje të vendimmarrjes nga BA
7 Kolegji Universitar "Bedër" Jopublik MSC “Studime Religjioze”, me tre profile “Dialogu ndërfetar”, “Edukim Fetar” dhe “Lidershipi Fetar” Në proces
8 Kolegji Universitar "Bedër" Jopublik MSC Shkenca Islame" Në proces
9 Kolegji Universitar "Bedër" Jopublik MP “Mësuesi, Gjuhë Angleze”, me profile “Mësues për arsimin e mesëm të lartë” dhe “Mësues për arsimin e mesëm të ulët” Në proces
10 Kolegji Universitar "Bedër" Jopublik MSC "Shkenca Kompjuterike" Në proces
11 Kolegji Universitar "Bedër" Jopublik DP "Programim në Web" Në proces
12 Kolegji Universitar "Instituti Kanadez i Teknologjisë" Jopublik BSC Inxhinieri Softuerike Në pritje të vendimmarrjes nga BA
13 Kolegji Universitar "Instituti Kanadez i Teknologjisë" Jopublik MSC Inxhinieri Softuerike Në pritje të vendimmarrjes nga BA
14 Kolegji Universitar "Instituti Kanadez i Teknologjisë" Jopublik BSC Administrim Biznesi Në pritje të vendimmarrjes nga BA
15 Kolegji Universitar "Instituti Kanadez i Teknologjisë" Jopublik MSC Administrim Biznesi Në pritje të vendimmarrjes nga BA
16 Kolegji Universitar "Instituti Kanadez i Teknologjisë" Jopublik BSC Administrim Biznesi dhe Teknologji Informacioni Në pritje të vendimmarrjes nga BA
17 Kolegji Universitar "Instituti Kanadez i Teknologjisë" Jopublik MSC Inxhinieri Kompjuterike dhe Teknologji Informacioni, me profile: Inxhinieri Kompjuterike dhe BIG Data; Rrjetet Kompjuterike dhe Siguria Kibernetike; Multimedia- Dizajn Në pritje të vendimmarrjes nga BA
18 Kolegji Universitar "Instituti Kanadez i Teknologjisë" Jopublik MSC Marketing Digjital Në proces
19 Kolegji Universitar "Instituti Kanadez i Teknologjisë" Jopublik MSC Teknologji Informacioni në Biznes Në proces
20 Kolegji Universitar i Bussines Jopublik MSC Menaxhim Biznesi me profile: "Administrim Publik" dhe "Menaxhim Marketingu" Në proces
21 Kolegji Universitar i Bussines Jopublik MSC Kontabilitet Financë me profil: "Kontabilitet Auditim" Në proces
22 Kolegji Universitar "LOGOS" Jopublik BSC Menaxhim Biznesi Në proces
23 Kolegji Universitar "LOGOS" Jopublik BSC Menaxhim Turizmi Në pritje të vendimmarrjes nga BA
24 Kolegji Universitar "LOGOS" Jopublik BSC Teknikë e lartë në laboratorë mjekësorë Në pritje të vendimmarrjes nga BA
25 Kolegji Universitar "LOGOS" Jopublik BSC Informatikë e Zbatuar Në proces
26 Kolegji Universitar "LOGOS" Jopublik MP Teknikë e Lartë në Laboratorë Mjekësorë Në proces
27 Kolegji Universitar "LOGOS" Jopublik MP Profesional Financë Kontabilitet Në proces
28 Kolegji Universitar "LOGOS" Jopublik MSC Turizëm Religjioz Në proces
29 Kolegji Universitar "LOGOS" Jopublik BSC Studime në Theologjinë Sociale dhe Shkencat Religjoze Në pritje të vendimmarrjes nga BA
30 Kolegji Universitar "Qiriazi" Jopublik MSC Administrim Biznesi Në pritje të vendimmarrjes nga BA
31 Kolegji Universitar "Qiriazi" Jopublik MSC Finance Në pritje të vendimmarrjes nga BA
32 Kolegji Universitar "REALD" Jopublik MP Fizioterapi Në pritje të vendimmarrjes nga BA
33 Kolegji Universitar "REALD" Jopublik MP Menaxhim Infermieror Në pritje të vendimmarrjes nga BA
34 Kolegji Universitar "REALD" Jopublik BSC "Financë" Në proces
35 Kolegji Universitar "REALD" Jopublik BSC "Menaxhim" Në proces
36 Kolegji Universitar "REALD" Jopublik MSC (PI) "Farmaci" Në proces
37 Kolegji Universitar "REALD" Jopublik MSC (PI) "Stomatologji" Në proces
38 Kolegji Universitar "REALD" Jopublik BSC "Infermieri" Në proces
39 Kolegji Universitar "REALD" Jopublik BSC "Fizioterapi" Në proces
40 Kolegji Universitar "REALD" Jopublik BSC Teknik laboratori në mjekësi Në proces
41 Kolegji Profesional i Tiranës Jopublik DP Gjeodezi Në proces
42 Kolegji Profesional i Tiranës Jopublik DP Elektro - Mekanikë Në proces
43 Kolegji Profesional i Tiranës Jopublik DP Database dhe Web Design Në proces
44 Kolegji Profesional i Tiranës Jopublik DP Elektronikë Në proces
45 Kolegji Universitar "WISDOM" Jopublik MSC Psikologji shkollore dhe edukimi Në pritje të vendimmarrjes nga BA
46 Kolegji Universitar "WISDOM" Jopublik MSC E Drejtë Civile dhe Tregtare Në pritje të vendimmarrjes nga BA
47 Kolegji Universitar "WISDOM" Jopublik MSC E Drejtë Penale Në pritje të vendimmarrjes nga BA
48 Kolegji Universitar "WISDOM" Jopublik BSC Financë - Bankë Në pritje të vendimmarrjes nga BA
49 Kolegji Universitar "WISDOM" Jopublik BSC Menaxhim Biznesi Në pritje të vendimmarrjes nga BA
50 Kolegji Universitar "WISDOM" Jopublik MSC Administrim Biznesi Në pritje të vendimmarrjes nga BA
51 Universiteti "Aldent" Jopublik BSC Teknika Laboratorike Dentare Në pritje të vendimmarrjes nga BA
52 Universiteti "Aldent" Jopublik SSA Stomatologji me profile: a) Kirurgji Orale; b) Ortodonti Në pritje të vendimmarrjes nga BA
53 Universiteti "Aldent" Jopublik MSC "Teknikë Laboratori Mjekësor" Në proces
54 Universiteti "Aldent" Jopublik MSC "Fizioterapi klinike" Në proces
55 Universiteti "Aldent" Jopublik MSC "Farmaci" Në proces
56 Universiteti "Aldent" Jopublik DP "Asistencë Dentare" Në proces
57 Universiteti "Aldent" Jopublik MSC (PI) "Stomatologji" Në proces
58 Universiteti "Aldent" Jopublik MSC "Infermieri e përgjithshme" Në proces
59 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik MP Infermieri Kirurgjikale Në pritje të vendimmarrjes nga BA
60 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik MP Shërbime Sociale dhe Komunitare Në proces
61 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik BSC Gjuhë Letërsi-Anglisht Në proces
62 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik MP Mësues për Gjuhën Shqipe dhe Letërsi Në proces
63 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik BSC Arsim Parashkollor Në proces
64 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik MP Mësues i Gjuhës Angleze Në proces
65 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik BSC Teknologji Informacioni Në proces
66 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik BSC Gjuhë Angleze Në proces
67 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik BSC Sisteme Informacioni Në proces
68 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik MP Psikologji Shkollore dhe Zhvillimore Në proces
69 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik MSC Mësuesi në Matematikë-Informatikë Në proces
70 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik BSC Shkenca Kompjuterike Në proces
71 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik MP Didaktikë Në proces
72 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik MSC Shkenca Kompjuterike të Aplikuara Në proces
73 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik DP Specialist Pajisjesh Elektronike Në proces
74 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik MSC Mësues për Arsimin e Mesëm të Ulët në Gjuhë Shqipe dhe Letërsi - Gjuhë Angleze Në proces
75 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik BSC Multimedia dhe Televizion Dixhital Në proces
76 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik MSC Mësues i Shkencave Sociale Në proces
77 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik BSC Arsim Fillor Në proces
78 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik BSC Psikologji Në proces
79 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik MSC Menaxhim dhe Supervizim i Institucioneve Arsimore Në proces
80 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik BSC Gjuhë Gjermane dhe Angleze Në proces
81 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik BSC Matematikë - Informatikë Në proces
82 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik DP Aplikacion Web dhe Dizenjim Grafik Në proces
83 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik BSC Shkenca Politike Në proces
84 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik BSC Administrim Publik Në proces
85 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik BSC Marrëdhënie me Publikun Në proces
86 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik MSC Histori Në proces
87 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik MSC “Menaxhim Biznes” Në proces
88 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik MSC “Bankë-Financë” Në proces
89 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik BSC “Menaxhim Turizëm, me profil “Menaxhim Hotel-Restorant” Në proces
90 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik MSC Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Diplomaci Në proces
91 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik BSC Menaxhim Marketing Në proces
92 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik BSC Administrim Biznes Në proces
93 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik BSC Financë Kontabilitet Në proces
94 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik BSC Infermieri e Përgjithshme Në proces
95 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik DP Asistent Administrativ Në proces
96 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik DP Teknikë Elektrike Në proces
97 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik DP Asistent Ligjor Në proces
98 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik DP Menaxhim Transporti Detar/Tokësor Në proces
99 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik MSC “Politika dhe Administrim”, me profil “Administrim Financiar” Në proces
100 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik MSC Politika dhe Administrim, me profil Administrim Publik Në proces
101 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik DP Hidroteknikë, Ujësjellës Kanalizime Në proces
102 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik MSC “Menaxhim Marketing” Në proces
103 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik MSC Financë Kontabilitet Në proces
104 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik MSC Industria e Sigurimeve dhe Drejtimi i Rrezikut Në proces
105 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik MP Guidë Turistike Shqiptare Në proces
106 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik BSC Komunikim dhe Marketing Digjital Në proces
107 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik BSC Bankë-Financë Në proces
108 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik MP Infermieri Kirurgjikale Në proces
109 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik BSC Navigacion dhe Menaxhim Detar Në proces
110 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik DP Ndihmës Dentist Në proces
111 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik DP Menaxhim Ndërtimi Në proces
112 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik DP Teknologji Automobilash Në proces
113 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik BSC Mami Në proces
114 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Publik BSC Fizioterapi Në proces
115 Universiteti "Barleti" Jopublik BSC Edukim Fizik dhe Sporte Në pritje të vendimmarrjes nga BA
116 Universiteti "Barleti" Jopublik BSC Punë Sociale Në pritje të vendimmarrjes nga BA
117 Universiteti "Barleti" Jopublik DP Teknik për pajisje elektronike dhe për TIK Në proces
118 Universiteti "Barleti" Jopublik BSC Financë, Bankë, Sigurime dhe Pasuri të Paluajtshme Në proces
119 Universiteti "Barleti" Jopublik BSC Menaxhim Biznesi Në proces
120 Universiteti "Barleti" Jopublik MP Administrim Biznesi”, me profile: "Financë-Kontabilitet"; "Shërbime bankare dhe financiare"; "Lidership dhe menaxhim burimesh njerëzore"; "Marketing dhe Menaxhim Operacionesh" Në proces
121 Universiteti "Barleti" Jopublik BSC Financë-Kontabilitet Në proces
122 Universiteti "Barleti" Jopublik MSC “Kontabilitet-Financë”, me profile: “Menaxhim Financiar”; “Taksimi dhe Ligji”; “Kontabilitet” Në proces
123 Universiteti "Barleti" Jopublik BSC Psikologji Në proces
124 Universiteti "Barleti" Jopublik MP Menaxhim në turizëm, mikpritje dhe aktivitete çlodhëse”, me profile “Turizëm dhe udhëtime”, “Mikpritje dhe hoteleri, restorant dhe katering”, “Aktivitete çlodhëse dhe aktivitete në natyrë Në proces
125 Universiteti "Barleti" Jopublik MSC Shkenca Juridike”, me profile: “E Drejtë Penale dhe Kriminologji”; “E Drejtë Tregtare”; “E Drejtë e Pronësisë Intelektuale” Në proces
126 Universiteti "Barleti" Jopublik BSC Shkenca Politike Në proces
127 Universiteti "Barleti" Jopublik MSC Studime Europiane", me profil “Politika Europiane dhe Administrim Publik” Në proces
128 Universiteti "Barleti" Jopublik BSC Informatikë e Aplikuar Në proces
129 Universiteti "EPOKA" Jopublik MSC Ekonomiks Në pritje të vendimmarrjes nga BA
130 Universiteti "EPOKA" Jopublik MSC Inxhinieri Elektronike dhe Komunikacioni Në pritje të vendimmarrjes nga BA
131 Universiteti "EPOKA" Jopublik DOKT Arkitekturë Në pritje të vendimmarrjes nga BA
132 Universiteti "EPOKA" Jopublik BSC Marketing Ndërkombëtar dhe Menaxhim Logjistik Në pritje të vendimmarrjes nga BA
133 Universiteti "EPOKA" Jopublik MSC Arkitekturë Në pritje të vendimmarrjes nga BA
134 Universiteti "EPOKA" Jopublik MP Menaxhim Risku dhe Mbrojtjeje ndaj Zjarrit në Inxhinierinë e Ndërtimit" Në pritje të vendimmarrjes nga BA
135 Universiteti "EPOKA" Jopublik DOKT Inxhinieri Kompjuterike Në proces
136 Universiteti "EPOKA" Jopublik BSC Informatikë Ekonomike Në pritje të vendimmarrjes nga BA
137 Universiteti "EPOKA" Jopublik BSC Inxhinieri elektronike dhe komunikimi dixhital Në pritje të vendimmarrjes nga BA
138 Universiteti "EPOKA" Jopublik BSC Ekonomiks Në proces
139 Universiteti "EPOKA" Jopublik BSC Inxhinieri Softueri Në proces
140 Universiteti "EPOKA" Jopublik MP Administrim Biznesi Në proces
141 Universiteti "EPOKA" Jopublik MSC Administrim Biznesi Në proces
142 Universiteti "EPOKA" Jopublik MSC Financë - Bankë Në proces
143 Universiteti "EPOKA" Jopublik MP Inxhinieri Kompjuterike Në proces
144 Universiteti "EPOKA" Jopublik MP Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare Në proces
145 Universiteti "EPOKA" Jopublik MSC Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare Në proces
146 Universiteti "EPOKA" Jopublik MSC Inxhinieri Kompjuterike Në proces
147 Universiteti "EPOKA" Jopublik MSC (PI) Arkitekturë Në proces
148 Universiteti "EPOKA" Jopublik MSC (PI) Drejtësi Në proces
149 Universiteti "EPOKA" Jopublik MSC Inxhinieri Ndërtimi me profile: a. Inxhinieri e Strukturave të Ndërtimit; b. Menaxhim i Ndërtimeve; c. Inxhinieri e Resurseve Ujore; ç. Inxhinieri e Materialeve të Ndërtimit Në proces
150 Universiteti "Fan S. Noli", Korçë Publik BSC Gjuhë - Letërsi Në pritje të vendimmarrjes nga BA
151 Universiteti "Fan S. Noli", Korçë Publik BSC Histori - Gjeografi Në pritje të vendimmarrjes nga BA
152 Universiteti "Fan S. Noli", Korçë Publik BSC Administrim Biznesi në Marketing Në pritje të vendimmarrjes nga BA
153 Universiteti "Fan S. Noli", Korçë Publik MP Cilësia dhe Siguria Ushqimore Në pritje të vendimmarrjes nga BA
154 Universiteti "Fan S. Noli", Korçë Publik BSC Teknologji Informacioni Në pritje të vendimmarrjes nga BA
155 Universiteti "Fan S. Noli", Korçë Publik DP Asistent Menaxher Në pritje të vendimmarrjes nga BA
156 Universiteti "Fan S. Noli", Korçë Publik MP Financë - Kontabilitet Në pritje të vendimmarrjes nga BA
157 Universiteti "Fan S. Noli", Korçë Publik BSC Matematikë - Fizikë Në pritje të vendimmarrjes nga BA
158 Universiteti "Fan S. Noli", Korçë Publik BSC Matematikë - Informatikë Në pritje të vendimmarrjes nga BA
159 Universiteti "Fan S. Noli", Korçë Publik DP Menaxhim Veterinar Në pritje të vendimmarrjes nga BA
160 Universiteti "Fan S. Noli", Korçë Publik MP Inxhinieri Agrare, profili "Hortikulturë" Në pritje të vendimmarrjes nga BA
161 Universiteti "Fan S. Noli", Korçë Publik DP Shërbim Social Në pritje të vendimmarrjes nga BA
162 Universiteti "Fan S. Noli", Korçë Publik DP Menaxhim Biznesi Bujqësor Në pritje të vendimmarrjes nga BA
163 Universiteti "Luarasi" Jopublik BSC Informatikë ekonomike Në pritje të vendimmarrjes nga BA
164 Universiteti "Luarasi" Jopublik BSC Administrim Biznes Në proces
165 Universiteti "Luarasi" Jopublik MSC Bankat dhe Tregjet Financiare Në proces
166 Universiteti "Luarasi" Jopublik MSC Menaxhim Ekzekutiv Në proces
167 Universiteti "Mesdhetar i Shqipërisë" Jopublik BSC Juridik Në pritje të vendimmarrjes nga BA
168 Universiteti "Mesdhetar i Shqipërisë" Jopublik MSC Administrim Biznesi, me profile "Sipërmarrja dhe Inovacioni" dhe "Marketing Shitje dhe Komunikim" Në pritje të vendimmarrjes nga BA
169 Universiteti "Mesdhetar i Shqipërisë" Jopublik MP Hartim, Menaxhim Projektesh Në proces
170 Universiteti "Mesdhetar i Shqipërisë" Jopublik MSC Marrëdhënie Ndërkombëtare Në pritje të vendimmarrjes nga BA
171 Universiteti "Mesdhetar i Shqipërisë" Jopublik BSC Informatikë Biznesi Në pritje të vendimmarrjes nga BA
172 Universiteti "Mesdhetar i Shqipërisë" Jopublik MSC Financë Bankë Në pritje të vendimmarrjes nga BA
173 Universiteti "Mesdhetar i Shqipërisë" Jopublik MP Marrëdhënie Ndërkombëtare, me profile: a. Studime Mesdhetare; b. Studime Europiane Në proces
174 Universiteti "Mesdhetar i Shqipërisë" Jopublik BSC Shkenca Ekonomike me profile: a. Administrim Biznesi; b. Financë Bankë dhe Kontabilitet; c. Biznes dhe Ligj Në pritje të vendimmarrjes nga BA
175 Universiteti "Mesdhetar i Shqipërisë" Jopublik MP Menaxhim Biznesi me profile: a. Menaxhim Turizmi; b. Menaxhim i Pasurisë së Paluajtshme; c. Menaxhim Arti; ç. Menaxhim Shëndeti; d. Menaxhim Arsimi Në pritje të vendimmarrjes nga BA
176 Universiteti "Mesdhetar i Shqipërisë" Jopublik MP Auditim i Brendshëm dhe Kontrolli Financiar Në pritje të vendimmarrjes nga BA
177 Universiteti "Metropolitan Tirana" Jopublik MSC Inxhinieri Informatike Në pritje të vendimmarrjes nga BA
178 Universiteti "Metropolitan Tirana" Jopublik DP Sistem dhe Pajisje Elektrike Në proces
179 Universiteti "Metropolitan Tirana" Jopublik DP Dizajn dhe Zhvillim Software Në pritje të vendimmarrjes nga BA
180 Universiteti "Metropolitan Tirana" Jopublik BSC Administrim Biznesi, me profile "Menaxhim", "Marketing", "Sipërmarrje dhe Inovacion" Në pritje të vendimmarrjes nga BA
181 Universiteti "Metropolitan Tirana" Jopublik BSC Informatikë Ekonomike Në pritje të vendimmarrjes nga BA
182 Universiteti "Metropolitan Tirana" Jopublik BSC Inxhinieri Kompjuterike Në pritje të vendimmarrjes nga BA
183 Universiteti "Metropolitan Tirana" Jopublik MSC Ekonomik - MBA Në pritje të vendimmarrjes nga BA
184 Universiteti "Metropolitan Tirana" Jopublik BSC Inxhinieri Ndërtimi Në pritje të vendimmarrjes nga BA
185 Universiteti "Metropolitan Tirana" Jopublik MSC Inxhinieri Ndërtimi me profile: a Inxhinieri Strukturash; b.Inxhinieri Infrastrukturë Transporti Në pritje të vendimmarrjes nga BA
186 Universiteti "Metropolitan Tirana" Jopublik MSC Menaxhim në Inxhinieri Në proces
187 Universiteti Europian i Tiranës Jopublik BSC Financë, me profile: a. Bankë, b. Kontabilitet, c. Menaxhim i Organizatave, d. Informatikë Ekonomike Në pritje të vendimmarrjes nga BA
188 Universiteti Europian i Tiranës Jopublik BSC Komunikim, me profile: a. Marrëdhënie Publike, b. Gazetari, c. Grafikë, d. Dizajn, d. Markting Në pritje të vendimmarrjes nga BA
189 Universiteti Europian i Tiranës Jopublik BSC Menaxhim Biznesi, me profile: a. Menaxhim i Organizatave, b. Marketing, c. Turizëm, d. Kontabilitet, e. Informatikë Ekonomike Në pritje të vendimmarrjes nga BA
190 Universiteti Europian i Tiranës Jopublik MP Menaxhim Biznesi, me profile a. Menaxhim i SME-ve, b. Menaxhim i Burimeve Njerëzore, c. Menaxhim dhe Vlerësim Projektesh, d. Administrim Territori Në pritje të vendimmarrjes nga BA
191 Universiteti Europian i Tiranës Jopublik BSC Juridik i Përgjithshëm Në pritje të vendimmarrjes nga BA
192 Universiteti Europian i Tiranës Jopublik BSC Shkenca Politike, me profile: a. Administratë Publike, b. Gazetari, c. Studime Europiane Në pritje të vendimmarrjes nga BA
193 Universiteti Europian i Tiranës Jopublik BSC Marrëdhënie Ndërkombëtare, me profile: a. Siguri, b. Studime Europiane, c. Marrëdhënie Publike Në pritje të vendimmarrjes nga BA
194 Universiteti Europian i Tiranës Jopublik MSC "Financë" me profile: "Bankë dhe Tregje Financiare", "Kontabilitet dhe Raportim Financiar", "Auditim dhe Menaxhim Risku" Në proces
195 Universiteti Europian i Tiranës Jopublik MSC "Administrim Biznesi", me profile: "Menaxhim Marketingu", "Administrim Publik", "Menaxhim dhe Vlerësim Projektesh" Në proces
196 Universiteti Europian i Tiranës Jopublik MSC E Drejtë Private dhe Biznesi me profile: a. E drejtë Private; b. E Drejtë Biznesi Në proces
197 Universiteti Europian i Tiranës Jopublik MSC E Drejtë Publike dhe Ndërkombëtare me profile: a. E Drejtë Penale; b. E Drejtë Publike dhe Kushtetuese; Në proces
198 Universiteti Europian i Tiranës Jopublik MSC Shkenca Politike me profilet: "Administrim Publik", "Menaxhim dhe Vlerësim Projektesh" Në proces
199 Universiteti Europian i Tiranës Jopublik MSC Marrëdhënie Ndërkombëtare me profile: ""Çështje të Sigurisë"", ""Menaxhim dhe Vlerësim Projektesh" Në proces
200 Universiteti Europian i Tiranës Jopublik MSC (PI) "Arkitekturë", me profile "Arkitekturë Interieri", "Urbanistikë" Në proces
201 Universiteti Europian i Tiranës Jopublik BSC "Imazheri" Në pritje të vendimmarrjes nga BA
202 Universiteti i Arteve Publik MA Piano dhe Mësuesi Në proces
203 Universiteti i Arteve Publik MP Fizarmonikë dhe Mësuesi Në proces
204 Universiteti i Arteve Publik MP Kitarë dhe Mësuesi Në proces
205 Universiteti i Arteve Publik MA Oboe dhe Mësuesi Në proces
206 Universiteti i Arteve Publik MA Klarinetë dhe Mësuesi Në proces
207 Universiteti i Arteve Publik MA Flaut dhe Mësuesi Në proces
208 Universiteti i Arteve Publik MA Fagotë dhe Mësuesi Në proces
209 Universiteti i Arteve Publik MSC Muzikologji dhe Mësuesi Në pritje të vendimmarrjes nga BA
210 Universiteti i Arteve Publik MA Kompozim dhe Mësuesi Në pritje të vendimmarrjes nga BA
211 Universiteti i Arteve Publik MA Dirizhim dhe Mësuesi Në pritje të vendimmarrjes nga BA
212 Universiteti i Arteve Publik MP Pedagogji Muzikore dhe Mësues Në proces
213 Universiteti i Arteve Publik MA Skulpturë Qeramike dhe Mësuesi Në proces
214 Universiteti i Arteve Publik MA Skulpturë dhe Mësuesi Në proces
215 Universiteti i Arteve Publik MA Kanto dhe Mësuesi Në proces
216 Universiteti i Arteve Publik MA Regji Filmi dhe Televizioni dhe Mësuesi Në proces
217 Universiteti i Arteve Publik MA Koreografi dhe Mësuesi Në proces
218 Universiteti i Arteve Publik MA Skenografi- Kostumografi dhe Mësuesi Në proces
219 Universiteti i Arteve Publik MA Regji Teatri dhe Spektakli dhe Mësuesi Në proces
220 Universiteti i Arteve Publik MA Aktrim dhe Mësuesi Në proces
221 Universiteti i Arteve Publik MA Pikturë Multimedia dhe Mësuesi Në proces
222 Universiteti i Arteve Publik MA Pikturë Tekstili dhe Modë dhe Mësuesi Në proces
223 Universiteti i Arteve Publik MA Pikturë Kavaleti dhe Mësuesi Në pritje të vendimmarrjes nga BA
224 Universiteti i Arteve Publik MA Pikturë Monumentale dhe Mësuesi Në pritje të vendimmarrjes nga BA
225 Universiteti i Arteve Publik MA Pikturë Grafik dhe Mësuesi Në proces
226 Universiteti i Arteve Publik MP Bastub dhe Mësuesi Në pritje të vendimmarrjes nga BA
227 Universiteti i Arteve Publik MA Trombë dhe Mësuesi Në proces
228 Universiteti i Arteve Publik MA Trombon dhe Mësuesi Në proces
229 Universiteti i Arteve Publik MA Korno dhe Mësuesi Në proces
230 Universiteti i Arteve Publik MA Violinë dhe Mësuesi Në proces
231 Universiteti i Arteve Publik MA Kontrabas dhe Mësuesi Në proces
232 Universiteti i Arteve Publik MA Violë dhe Mësuesi Në proces
233 Universiteti i Arteve Publik MA Violinçel dhe Mësuesi Në proces
234 Universiteti i New York-ut në Tiranë Jopublik MSC E Drejtë Ndërkombëtare Tregtare Në proces
235 Universiteti i New York-ut në Tiranë Jopublik MSC Administrim Biznesi me profile: a. I Përgjithshëm; b. Menaxhim; c. Menaxhim i Burimeve Njerëzore; ç. Marketing; d.Menaxhim i Sistemeve të Informacionit; dh. Bankë Në proces
236 Universiteti i New York-ut në Tiranë Jopublik MSC Shkenca Kompjuterike Në proces
237 Universiteti i New York-ut në Tiranë Jopublik BSC Psikologji Në proces
238 Universiteti i New York-ut në Tiranë Jopublik BSC Informatikë Biznesi Në proces
239 Universiteti i New York-ut në Tiranë Jopublik MSC Çështje (Marrëdhënie) Ndërkombëtare Në proces
240 Universiteti i New York-ut në Tiranë Jopublik BSC Administrim Biznesi me profile: Administrim Biznesi , Marketing, Ekonomi Biznesi dhe Menaxhim Në proces
241 Universiteti i New York-ut në Tiranë Jopublik BSC Banking dhe Financë të Aplikuar Në proces
242 Universiteti i New York-ut në Tiranë Jopublik BSC Shkenca Kompjuterike Në proces
243 Universiteti i New York-ut në Tiranë Jopublik BSC Ekonomiks dhe Financë me profile: Ekonomiks, Financë dhe Kontabilitet Në proces
244 Universiteti i New York-ut në Tiranë Jopublik BSC Shkenca Politike/Marrëdhënie Ndërkombëtare me profile: Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Politikat dhe Legjislacioni i Bashkimit Evropian Në proces
245 Universiteti i Tiranës Publik BSC Punë Sociale Në proces
246 Universiteti i Tiranës Publik BSC Sociologji Në proces
247 Universiteti i Tiranës Publik MSC Sociologji e Zhvillimeve Shoqërore Në proces
248 Universiteti i Tiranës Publik MP Punë Sociale e Avancuar, me profile: Punë Sociale në Arsim; Punë Sociale në Shëndetësi Në pritje të vendimmarrjes nga BA
249 Universiteti i Tiranës Publik BSC Gjuhë Frënge, me profile; gjuhë dhe komunikim, gjuhë letërsi dhe qytetërim frëng, përkthim dhe interpretim Në proces
250 Universiteti i Tiranës Publik BSC Gjuhë Gjermane, me profile; gjuhë dhe komunikim, gjuhë letërsi dhe qytetërim gjermanishtfolës, përkthim dhe interpretim Në pritje të vendimmarrjes nga BA
251 Universiteti i Tiranës Publik BSC Gjuhë Greke, me profile; gjuhë, letërsi dhe qytetërim grek, përkthim dhe interpretim Në pritje të vendimmarrjes nga BA
252 Universiteti i Tiranës Publik MSC Shkenca Politike- Integrimi dhe Qeverisja Në pritje të vendimmarrjes nga BA
253 Universiteti i Tiranës Publik MSC Politika dhe Qeverisja në Europë Në pritje të vendimmarrjes nga BA
254 Universiteti i Tiranës Publik MSC Diplomacia dhe Marrëdhëniet Ndërkombëtare të Bashkimit Evropian (BE) Në pritje të vendimmarrjes nga BA
255 Universiteti i Tiranës Publik BSC Gjuhë Turke, me profile; gjuhë, letërsi dhe qytetërim turk, përkthim dhe interpretim Në proces
256 Universiteti i Tiranës Publik MSC Marketing Në pritje të vendimmarrjes nga BA
257 Universiteti i Tiranës Publik BSC Kimi Në pritje të vendimmarrjes nga BA
258 Universiteti i Tiranës Publik BSC Gjuhë Ruse me profile; gjuhë, letërsi dhe qytetërim rus, përkthim dhe interpretim Në proces
259 Universiteti i Tiranës Publik BSC Inxhinieri Matematike dhe Informatikë Në pritje të vendimmarrjes nga BA
260 Universiteti i Tiranës Publik BSC Arkeologji Në proces
261 Universiteti i Tiranës Publik MSC Ekonomiks Në proces
262 Universiteti i Tiranës Publik MSC Menaxhim Risku Në pritje të vendimmarrjes nga BA
263 Universiteti i Tiranës Publik BSC Psikologji Në pritje të vendimmarrjes nga BA
264 Universiteti i Tiranës Publik BSC Teknologji Informacioni dhe Komunikimi Në pritje të vendimmarrjes nga BA
265 Universiteti i Tiranës Publik BSC Gjuhë Angleze, me profile; gjuhë angleze, përkthim dhe interpretim, studime britanike dhe amerikane Në pritje të vendimmarrjes nga BA
266 Universiteti i Tiranës Publik BSC Informatikë Në pritje të vendimmarrjes nga BA
267 Universiteti i Tiranës Publik MSC Psikologji, me profil: Psikologji Klinike Në pritje të vendimmarrjes nga BA
268 Universiteti i Tiranës Publik BSC Histori Në proces
269 Universiteti i Tiranës Publik MSC Legjislacion dhe Institucionet Evropiane Në pritje të vendimmarrjes nga BA
270 Universiteti i Tiranës Publik MSC Sisteme Informacioni në Ekonomi Në proces
271 Universiteti i Tiranës Publik MSC Kontabilitet dhe Auditim Në pritje të vendimmarrjes nga BA
272 Universiteti i Tiranës Publik BSC Shkenca Politike Në pritje të vendimmarrjes nga BA
273 Universiteti i Tiranës Publik BSC Matematikë Në pritje të vendimmarrjes nga BA
274 Universiteti i Tiranës Publik BSC Fizikë Në proces
275 Universiteti i Tiranës Publik MP EU Business Law Në proces
276 Universiteti i Tiranës Publik ME Kriminologji Në pritje të vendimmarrjes nga BA
277 Universiteti i Tiranës Publik BSC Kimi dhe Teknologji Ushqimore Në pritje të vendimmarrjes nga BA
278 Universiteti i Tiranës Publik BSC Kimi Industriale e Mjedisore Në pritje të vendimmarrjes nga BA
279 Universiteti i Tiranës Publik BSC Gjuhë Spanjolle me drejtim gjuhë - letërsi dhe qytetërim hispanik Në proces
280 Universiteti i Tiranës Publik BSC Gjuhë Italiane me profile; gjuhë dhe komunikim, gjuhë, letërsi dhe qytetërim italian, përkthim dhe interpretim Në proces
281 Universiteti i Tiranës Publik MSC Administrim Biznesi me profile: a.Menaxhim; b. Menaxhim i Burimeve Njerëzore Në pritje të vendimmarrjes nga BA
282 Universiteti i Tiranës Publik BSC Filozofi Në pritje të vendimmarrjes nga BA
283 Universiteti i Tiranës Publik MP Sistemi i Informacionit Gjeografik të Aplikuar Në pritje të vendimmarrjes nga BA
284 Universiteti i Tiranës Publik MSC Etika në institucione dhe lidership Në pritje të vendimmarrjes nga BA
285 Universiteti i Tiranës Publik BSC Bioteknologji Në pritje të vendimmarrjes nga BA
286 Universiteti i Tiranës Publik BSC Biologji Në pritje të vendimmarrjes nga BA
287 Universiteti Katolik "Zoja e Këshillit të Mirë" Jopublik MSC Shkenca Rehabilituese të Profesioneve Shëndetësore Në pritje të vendimmarrjes nga BA
288 Universiteti Katolik "Zoja e Këshillit të Mirë" Jopublik DOKT Shëndet publik, diagnozë molekulare e sëmundjeve infektive dhe farmakovigjilancë Në pritje të vendimmarrjes nga BA
289 Universiteti Katolik "Zoja e Këshillit të Mirë" Jopublik BSC Ekonomi Ndërmarrjeje Në pritje të vendimmarrjes nga BA
290 Universiteti Katolik "Zoja e Këshillit të Mirë" Jopublik MSC (PI) Odontoiatri dhe Proteza Dentare Në pritje të vendimmarrjes nga BA
291 Universiteti Katolik "Zoja e Këshillit të Mirë" Jopublik MSC (PI) Farmaci Në pritje të vendimmarrjes nga BA
292 Universiteti Katolik "Zoja e Këshillit të Mirë" Jopublik BSC Fizioterapi Në pritje të vendimmarrjes nga BA
293 Universiteti Katolik "Zoja e Këshillit të Mirë" Jopublik BSC Infermieristikë Në pritje të vendimmarrjes nga BA
294 Universiteti Katolik "Zoja e Këshillit të Mirë" Jopublik MSC (PI) Mjekësi Në pritje të vendimmarrjes nga BA
295 Universiteti Katolik "Zoja e Këshillit të Mirë" Jopublik SPA Shkenca të të ushqyerit Në proces
296 Universiteti Katolik "Zoja e Këshillit të Mirë" Jopublik SPA Sëmundje të aparatit kardiovaskular Në proces
297 Universiteti Katolik "Zoja e Këshillit të Mirë" Jopublik SPA Gastroenterologji Në proces
298 Universiteti Polis Jopublik DOKT Arkitekturë dhe Planifikim Urban Në pritje të vendimmarrjes nga BA
299 Universiteti Polis Jopublik BSC Shkenca Kompjuterike Në pritje të vendimmarrjes nga BA
300 Universiteti Polis Jopublik MSC (PI) Planifikim dhe Menaxhim Urban Në pritje të vendimmarrjes nga BA
301 Universiteti Polis Jopublik DP Efiçencë Energjitike Në pritje të vendimmarrjes nga BA
302 Universiteti Polis Jopublik BSC Inxhinieri Ndërtimi Në pritje të vendimmarrjes nga BA
303 Universiteti Polis Jopublik MSC (PI) Arkitekturë dhe Dizajn Urban Në pritje të vendimmarrjes nga BA
304 Universiteti Polis Jopublik MP Arkitekturë Dixhitale Në proces
305 Universiteti Polis Jopublik MP Planifikim Territori dhe GIS Në proces
306 Universiteti Polis Jopublik MSC Administrim Biznesi Në proces
307 Universiteti Politeknik i Tiranës Publik BSC Inxhinieri Informatike Në pritje të vendimmarrjes nga BA
308 Universiteti Politeknik i Tiranës Publik BSC Inxhinieri Mekatronike Në pritje të vendimmarrjes nga BA
309 Universiteti Politeknik i Tiranës Publik BSC Inxhinieri Mekanike Në pritje të vendimmarrjes nga BA
310 Universiteti Politeknik i Tiranës Publik BSC Inxhinieri Tekstile e Modë Në pritje të vendimmarrjes nga BA
311 Universiteti Politeknik i Tiranës Publik BSC Inxhinieri Elektronike Në pritje të vendimmarrjes nga BA
312 Universiteti Politeknik i Tiranës Publik BSC Inxhinieri të Telekomunikacioneve Në pritje të vendimmarrjes nga BA
313 Universiteti Politeknik i Tiranës Publik BSC Inxhinieri Ekonomike Në proces
314 Universiteti Politeknik i Tiranës Publik BSC Inxhinieri Materiale Në pritje të vendimmarrjes nga BA
315 Universiteti Politeknik i Tiranës Publik BSC Inxhinieri Elektrike profili, Energjitikë Në pritje të vendimmarrjes nga BA
316 Universiteti Politeknik i Tiranës Publik BSC Inxhinieri Elektrike profili, Automatizim i Industrisë Në pritje të vendimmarrjes nga BA
317 Universiteti Privat "Albanian University" Jopublik MP Pedagogji me profile: a. Didaktikë; b. Menaxhim Arsimi Në pritje të vendimmarrjes nga BA
318 Universiteti Privat "Albanian University" Jopublik MP Menaxhim Bankar dhe Financiar Në pritje të vendimmarrjes nga BA
319 Universiteti Privat "Albanian University" Jopublik MP Administrim Biznesi Në pritje të vendimmarrjes nga BA
320 Universiteti Privat "Albanian University" Jopublik DP Laborant i Lartë Dentar Në pritje të vendimmarrjes nga BA
321 Universiteti Privat "Albanian University" Jopublik BSC Psikologji e Përgjithshme Në pritje të vendimmarrjes nga BA
322 Universiteti Privat "Albanian University" Jopublik MP Psikologji Klinike Në pritje të vendimmarrjes nga BA
323 Universiteti Privat "Albanian University" Jopublik MSC (PI) Stomatologji Në pritje të vendimmarrjes nga BA
324 Universiteti Privat "Albanian University" Jopublik MP Psikologji Shkollore Në pritje të vendimmarrjes nga BA
325 Universiteti Privat "Albanian University" Jopublik MP Shkenca Penale Në pritje të vendimmarrjes nga BA
326 Universiteti Privat "Albanian University" Jopublik BSC Shkenca Juridike Në pritje të vendimmarrjes nga BA
327 Universiteti Privat "Albanian University" Jopublik MSC Shkenca Juridike me drejtime: a. Marrëdhënie Ndërkombëtare;b. E Drejtë Publike dhe Administrative; c. E Drejtë Private; ç. E Drejtë Ndërkombëtare dhe Bashkimi Europian; d. E Drejtë Në pritje të vendimmarrjes nga BA
328 Universiteti Privat "Albanian University" Jopublik MP Sisteme të Energjisë Në pritje të vendimmarrjes nga BA
329 Universiteti Privat "Albanian University" Jopublik BSC Shkenca Politiko - Administrative Në pritje të vendimmarrjes nga BA
330 Universiteti Privat "Albanian University" Jopublik MSC Administrim Biznesi Në pritje të vendimmarrjes nga BA
331 Universiteti Privat "Albanian University" Jopublik BSC Inxhinieri Elektrike Në pritje të vendimmarrjes nga BA
332 Universiteti Privat "Albanian University" Jopublik MSC Menaxhim Bankar dhe Financiar Në pritje të vendimmarrjes nga BA
333 Universiteti i Elbasanit "Aleksandër Xhuvani"  Publik BSC Gjuhë Shqipe Letërsi Në proces
334 Universiteti i Elbasanit "Aleksandër Xhuvani"  Publik BSC Histori - Gjeografi Në proces
335 Universiteti i Elbasanit "Aleksandër Xhuvani"  Publik BSC Gjuhë Angleze Në proces
336 Universiteti i Elbasanit "Aleksandër Xhuvani"  Publik BSC Gazetari Në pritje të vendimmarrjes nga BA
337 Universiteti i Elbasanit "Aleksandër Xhuvani"  Publik MSC Gjuhësi Në proces
338 Universiteti i Elbasanit "Aleksandër Xhuvani"  Publik BSC Mësuesi për Arsimin Parashkollor Në proces
339 Universiteti i Elbasanit "Aleksandër Xhuvani"  Publik BSC Punonjës Social Në proces
340 Universiteti i Elbasanit "Aleksandër Xhuvani"  Publik MP Mësuesi në Edukim Fizik dhe Sporte me Profil Minor në Edukim Shëndetësor Në proces
341 Universiteti i Elbasanit "Aleksandër Xhuvani"  Publik MSC Psikologji Edukimi Në proces
342 Universiteti i Elbasanit "Aleksandër Xhuvani"  Publik DP Teknologji Laboratori Në proces
343 Universiteti i Elbasanit "Aleksandër Xhuvani"  Publik MSC Mbrojtje Mjedisi Në proces
344 Universiteti i Elbasanit "Aleksandër Xhuvani"  Publik BSC Administrim - Biznesi Në proces
345 Universiteti i Elbasanit "Aleksandër Xhuvani"  Publik MP Administrim Biznesi Në proces
346 Universiteti i Elbasanit "Aleksandër Xhuvani"  Publik MSC Menaxhim Në proces
347 Universiteti i Elbasanit "Aleksandër Xhuvani"  Publik BSC Infermieri e Përgjithshme Në proces
348 Universiteti i Elbasanit "Aleksandër Xhuvani"  Publik BSC Infermieri - Mami Në proces
349 Universiteti i Elbasanit "Aleksandër Xhuvani"  Publik BSC Fizioterapi Në proces
350 Universiteti i Elbasanit "Aleksandër Xhuvani"  Publik BSC Imazheri Në proces
351 Universiteti i Elbasanit "Aleksandër Xhuvani"  Publik BSC Teknik Laboratori Në proces
352 Universiteti i Elbasanit "Aleksandër Xhuvani"  Publik MP Menaxhim Infermieror Në proces
353 Universiteti i Elbasanit "Aleksandër Xhuvani"  Publik MP Infermieri Kirurgjikale Në proces
354 Universiteti i Elbasanit "Aleksandër Xhuvani"  Publik MP Teknik Imazherie Në proces
355 Universiteti i Elbasanit "Aleksandër Xhuvani"  Publik MP Teknik Laboratori Në proces
356 Universiteti i Elbasanit "Aleksandër Xhuvani"  Publik MP Fizioterapi Në proces
357 Universiteti i Elbasanit "Aleksandër Xhuvani"  Publik MSC Infermieri Në proces
358 Universiteti i Elbasanit "Aleksandër Xhuvani"  Publik MSC Mami Në proces
359 Universiteti Bujqësor i Tiranës Publik DP Agroturizëm dhe Mikpritje Në proces
360 Universiteti Bujqësor i Tiranës Publik MP Menaxhim Informacioni në Agrobiznes Në proces
361 Universiteti Bujqësor i Tiranës Publik DP Menaxhim Sistemesh Informacioni Në proces
362 Universiteti Bujqësor i Tiranës Publik MP Menaxhim i Turizmit Rural Në proces
363 Universiteti Bujqësor i Tiranës Publik BSC Ekonomi dhe Politikat e Zhvillimit Rural Në proces
364 Universiteti Bujqësor i Tiranës Publik MP Kontabilitet dhe Auditim Në proces
365 Universiteti Bujqësor i Tiranës Publik MP Financë Bankë Në proces
366 Universiteti Bujqësor i Tiranës Publik BSC Shkencat e Ushqimit dhe të Ushqyerit Në proces
367 Universiteti Bujqësor i Tiranës Publik MSC Bioteknologji Ushqimore Në proces
368 Universiteti Bujqësor i Tiranës Publik BSC Shkenca Mjedisore, profili Menaxhim i Burimeve Natyrore Në proces
369 Universiteti i Sporteve të Tiranës Publik BSC Shkenca të Rehabilitimit Në proces
370 Universiteti i Sporteve të Tiranës Publik MP “Trajner i Përgatitjes Fizike” Në proces
371 Universiteti "Luigj Gurakuqi", Shkodër Publik BSC Mësuesi për Arsimin Fillor Në proces
372 Universiteti "Luigj Gurakuqi", Shkodër Publik BSC Biologji - Kimi Në proces
373 Universiteti "Luigj Gurakuqi", Shkodër Publik BSC Informatikë Në proces
374 Universiteti "Luigj Gurakuqi", Shkodër Publik BSC Matematikë Në proces
375 Universiteti "Luigj Gurakuqi", Shkodër Publik BSC Edukim Fizik dhe Sporte Në proces
376 Universiteti "Luigj Gurakuqi", Shkodër Publik BSC Psikologji Në proces
377 Universiteti "Luigj Gurakuqi", Shkodër Publik BSC Mësuesi për Arsimin Parashkollor Në proces
378 Universiteti "Luigj Gurakuqi", Shkodër Publik BSC Administrim - Biznes Në proces
379 Universiteti "Luigj Gurakuqi", Shkodër Publik BSC Financë - Kontabilitet Në proces
380 Universiteti "Luigj Gurakuqi", Shkodër Publik BSC Turizëm Në proces

                                                                                                                                                                                     Azhornimi i fundit  28 Mars 2023